39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 12

Laparoscopic repair in proximal vaginal atresis: Video presentation

AE Hakalmaz*, ZM Gökbuget*, Ş Emre*, AK Uçar**, Y Söylet*, H Emir*
*Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology

Aim

In congenital vaginal atresia (VA), vaginoplasty can be performed with abdominal, perineal, combined approaches, considering the level and atretic segment length. In our study, laparoscopic vaginoplasty (proximal-distal vagina end-to-end anastomosis) procedure we performed on an adolescent.

Patient and Method

VA was detected in a 13-year-old girl in the examinations performed for primary amenorrhea. Magnetic resonance imaging; ovaries, uterus, tubes were found normal. Hematosalpenx wasn't observed. Examination under anesthesia, external genital structures of the patient with hematocolpos of 3x4cm in distal cervix were observed, it was observed that external genital structures had a natural appearance and there was a 4cm-long, blind-ending vaginal canal in the distal. The distance between the proximal-distal ends was 5cm. Laparoscopic surgery decision was made and the patient was placed in the lithotomy. It was positioned so that the screen was placed at the foot of the patient, the surgeon and the camera at the head. Transumbilical camera port, working ports were entered in both lower quadrants. The bladder was drained by the catheter, a third working trocar was inserted from the suprapubic midline to elevate the bladder upwards. The peritoneum of the uterovesical space was opened, first the bladder was retracted anteriorly and the anterior surface and distal end of the proximal vagina were exposed. It was continued by going deep behind the bladder, the distal vagina manipulated with a bougie was exposed. Proximal end was opened in the sagittal, distal end was opened in the coronal. Diamond-Shape anastomosis; First the posterior wall, then the glove-on 36fr thorax tube was passed through the anastomosis line, then it was completed with threaded absorbable continuous sutures as the anterior wall. Operation time: 150 minutes. Evaluation under general anesthesia 1 week later; the anastomosis area was intact and wide, the cervix was wide.

Conclusion

Mullerian anomalies and vaginal anomalies are relatively infrequent procedures. In a proximal VA case, an end-to-end anastomosis was performed by laparoscopic method in an area that is difficult to reach by open surgical methods. Laparoscopic surgery proximal VA cases; It has been evaluated as a minimally invasive method that is reliable, comfortable, provides a short hospital stay, and is easy to surgically perform.

Proksimal vajinal atrezide laparoskopik onarım: Video sunumu

AE Hakalmaz*, ZM Gökbuget*, Ş Emre*, AK Uçar**, Y Söylet*, H Emir*
*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
**İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

Amaç

Konjenital vajinal atrezilerde (VA) seviye ve atretik segment uzunluğu göz önüne alınarak abdominal, perineal veya kombine yaklaşımlarla vajinoplasti uygulanabilir. Çalışmamızda, proksimal VA tanılı bir adölesanda gerçekleştirmiş olduğumuz laparoskopik vajinoplasti (proksimal ve distal vajen uç uca anastomozu) işlemi sunulmuştur.

Hasta ve Yöntem

13 yaşında kız çocuğunda, primer amenore nedeniyle yapılan incelemelerinde VA saptandı. Manyetik rezonans görüntülemesinde overler, uterus, tubalar doğal saptandı. Hematosalpenks izlenmedi. Serviks distalinde 3x4cm çapında hematokolpos gözlenen hastanın anestezi altında muayenesinde dış genital yapıların doğal görünümde olduğu ve distal 4cm uzunluğunda kör sonlanan bir vajinal kanalın bulunduğu gözlendi. Proksimal ve distal uç arası 5cm ölçüldü. Laparoskopik cerrahi kararı verilen hastaya litotomi pozisyonu verildi. Ekran hastanın ayak tarafında, cerrah ve kamera baş tarafında yerleşecek şekilde pozisyon alındı. Transumbilikal kamera portu, her iki alt kadrana çalışma portları girildi. Mesane foley sonda drenajına alındı, mesaneyi yukarı eleve etmek için suprapubik orta hattan üçüncü 5'lik çalışma trokarı girildi. Uterovezikal aralık peritonu açıldı, ilk olarak mesane öne ekarte edilerek proksimal vajenin ön yüzü ve distal ucu ortaya konuldu. Buradan mesane arkasında derine ilerlenerek devam edildi ve buji ile manipüle edilen distal vajen ortaya konuldu. Proksimal uç sagittal planda, distal uç koronal planda açıldı. Diamond-Shape anastomoz; önce arka duvar ardından eldiven geçirilmiş 36fr toraks tüpü anastomoz hattından geçirilerek, sonra da ön duvar olacak şekilde dişli emilen devamlı sütürler ile tamamlandı. Operasyon 150 dakika sürdü. 1 hafta sonra genel anestezi altındaki değerlendirmesinde; anastomoz alanı salim ve geniş, serviks ağzı da geniş izlendi.

Sonuç

Adölesan mülleryen anomaliler ve vajinal anomaliler çocuk cerrahisinde göreceli olarak seyrek yapılan işlemlerdir. Proksimal VA olguda, açık cerrahi yollarla ulaşılması zor alanda, uç uca vajinal anastomoz laparoskopik yöntemle yapılmıştır. Tek olgu olmakla birlikte laparoskopik cerrahi proksimal VA olgularında; güvenilir, konforlu, kısa hastanede kalış süresi sağlayan ve cerrahi uygulanabilirliği kolay olan minimal invaziv bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.

Close