39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 91

THE PROGNOSTIC ROLE OF PD-L1 IN CHILDHOOD ADRENOCORTICAL TUMORS

G Özyüksel*, D Orhan**, B Ardıçlı***, İR User***, S Ekinci***
*Çiğli Training Hospital
**Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
***Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Prognosis in advanced adrenocortical carcinomas (ACC) is poor and available biomarkers are not enough to predict poor prognosis. PD-1-PD-L1 (Programmed Death/Ligand) pathway is an immune check point used in prognosis determination and treatment target of many solid tumors. This study is designed to determine the expression of PD-L1 in childhood ACC to determine its effect on prognosis.

Methods: The data of the patients with adrenocortical tumor (ACT) in our department, between 2000 and 2020 were evaluated retrospectively. Clinical findings, pre/postoperative managements and survival outcomes of the patients were included. The pathology specimens were selected from the tissues obtained from the primary tumor, the metastases and the recurrent masses. Immunohistochemical evaluation of the PD-L1 and Wieneke scoring system were evaluated. 3% staining was considered significant for PD-L1 positivity.

Results: The median age of 24 patients diagnosed with ACT was 5.9 years, and the male/female ratio was 11/13. Thirteen patients had ACC and 11 patients had adrenocortical adenoma (ACA). Twelve patients had malignant tumor according to Wieneke scoring system. We detected PD-L1 positivity (5%) in the primary tumor and lung metastasis of a patient in the malignant category according to Wieneke scoring system. Primary tumor of a patient in the benign category (adrenocortical adenoma) and a patient in the malignant category had 3% positivity for PD-L1. Eight Patients in benign category and nine patients in malignant category had <3% positivity for PD-L1.

Conclusions: In this study, no relationship was found between PD-L1 positivity and prognosis. On the other hand, PD-L1 positivity in the primary and metastatic tumor of a patient may be promising for possible treatment with immune check point blockage. Multicenter studies examining larger patient groups will be helpful to understand the importance of immune check points and to improve outcomes in childhood ACT.

ÇOCUKLUK ÇAĞI ADRENOKORTİKAL TÜMÖRLERİNDE PD-L1’İN PROGNOSTİK ROLÜ

G Özyüksel*, D Orhan**, B Ardıçlı***, İR User***, S Ekinci***
*Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: İleri evre adrenokortikal karsinomlarda (AKK) prognoz kötüdür ve mevcut tümör belirteçleri kötü prognozu tahmin etmek için yeterli değildir. PD-1/PD-L1 (Programlanmış Ölüm/Ligand) yolağı, birçok solid tümörün prognozunu belirleyen ve immünoterapinin hedefini oluşturan bir bağışıklık kontrol noktasıdır. Bu çalışma, çocukluk çağı AKK’lerde PD-L1 ekspresyonunun, prognoz üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.

Gereç ve yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda 2000-2020 yılları arasında adrenokortikal tümör (AKT) tanısı almış hastaların verileri, geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların klinik bulguları, ameliyat öncesi/sonrası yönetimleri ve sağ kalım sonuçları çalışmaya dahil edildi. Patoloji örnekleri primer tümörden, metastazlardan ve rekürren kitlelerden elde edilen dokulardan seçildi. PD-L1'in immünohistokimyasal değerlendirilmesi ve Wieneke skorlama sistemi ile malignite sınıflaması yapıldı. Bu sınıflamaya göre hastalar benign, intermediate ve malign olarak üç ayrı katerogiye ayrıldı. PD-L1 pozitifliği için %3 pozitif boyanma anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Adrenokortikal tümör tanısı alan 24 hastanın ortanca yaşı 5,9 yıl ve erkek/kız oranı 11/13 idi. On üç hasta AKK ve 11 hasta adrenokortikal adenom (AKA) tanısı aldı. Wieneke skorlama sistemine göre malign kategoride olan 12 hastadan birinin primer tümöründe ve akciğer metastazında PD-L1 pozitifliği (%5) saptandı. Benign kategorideki bir AKA’nın ve malign kategorideki bir AKK’nin primer tümörü, PD-L1 için %3 pozitifliğe sahipti. Benign kategorideki sekiz hasta ve malign kategorideki dokuz hasta PD-L1 için <%3 pozitifliğe sahipti.

Sonuç: Bu çalışmada PD-L1 pozitifliği ile prognoz arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Öte yandan, bir hastanın primer ve metastatik tümöründe PD-L1 pozitifliği, immün kontrol noktası blokajı ile olası bir tedavi için umut verici olabilir. Daha büyük hasta gruplarını inceleyen çok merkezli çalışmalar, immün kontrol noktalarının önemini anlamada ve çocukluk çağı AKT’lerde sağ kalımı arttıırmada yardımcı olacaktır.

Close