39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 102

Can CRP/albumin ratio and monocyte/lymphocyte ratio be used as novel biomarkers of pediatric complicated appendicitis?

C Salman Önemli*, K Evren Şahin*, Ö Atacan**, O Kağnıcı**
*University of Health Sciences Dr. Behcet Uz Child Disease and Surgery Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Izmir
**University of Health Sciences Dr. Behcet Uz Child Disease and Surgery Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Izmir,

AIM: In the 21st century, it is reported that the incidence of appendicitis is high in developing and newly industrialized countries. In the pediatric age group, it has been determined that the risk of perforation has increased in recent years, because they cannot describe the symptoms well enough, and they lead to delayed admission and diagnosis due to the Covid pandemic. Therefore, determining the markers that will enable the early diagnosis of complicated appendicitis will help in the arrangement of further examination and early treatment of the patient.

The aim of this study is to see the predictive effect of preoperative laboratory tests in the pediatric age group diagnosed with appendicitis, in distinguishing complicated appendicitis from non-complicated appendicitis.

METHODS: All pediatric patients (n=473) who applied between January 2020-September 2021 and underwent surgical intervention with the diagnosis of acute appendicitis were evaluated retrospectively. The patients were divided into two groups according to the intraoperative diagnosis as complicated appendicitis (gangrenous, perforated) and non-complicated appendicitis. Preoperative laboratory tests and surgical results were recorded.

RESULTS:A total of 473 pediatric patients were included in the study. The mean age was 10.1±3.7 years. The proportion of boys was higher than that of girls. Age was significantly younger in the complicated appendicitis group. The ileocecal appendix was the most common location. In the univariate logistic regression model, age, hemoglobin, leukocytes, neutrophils, monocyte/lymphocyte ratio(MLR), sodium, direct bilirubin, CRP and CRP/albumin ratio were found to be significant variables for complicated appendicitis. A MLR greater than 0.09 and a CRP/albumin ratio greater than 1.12 in the ROC curve analysis showed diagnostic significance for the prediction of complicated acute appendicitis.

CONCLUSION: CRP elevation has been associated with complications such as perforation or appendix abscess. The CRP/albumin ratio is a new prognostic score related to the severity of inflammation. MLR is a new inflammatory marker in children and has been associated with gastrointestinal and lymphoid pathologies. Low lymphocyte/monocyte ratio may be an independent distinguishing parameter for pediatric complicated appendicitis. MLR and CRP/albumin ratio can be used as new biomarkers to differentiate complicated and non-complicated appendicitis in children diagnosed with appendicitis.

Pediatrik komplike apandisitin yeni biyobelirteçleri olarak CRP/albumin oranı ve monosit/lenfosit oranı kullanılabilir mi?

C Salman Önemli*, K Evren Şahin*, Ö Atacan**, O Kağnıcı**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, gelişmekte olan ve yeni sanayileşmiş ülkelerde apandisit insidansının yüksek olduğu bildirilmektedir. Pediatrik yaş grubunda hem semptomları yeterince iyi tanımlayamadıkları için, hem de Covid pandemisi nedeniyle gecikmiş başvuru ve tanıya yol açtıkları için son yıllarda perforasyon riskinin daha da arttığı saptanmıştır. Bu nedenle komplike apandisitin erken tanınmasını sağlayacak belirteçlerin saptanması, hastanın ileri tetkik ve erken tedavisinin düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu çalışmanın amacı, apandisit tanısı konulan pediatrik yaş grubunda preoperatif yapılan laboratuvar tetkiklerinin, komplike apandisitin non-komplike apandisitten ayırt edilebilmesini sağlamadaki prediktif etkisini görmektir.

YÖNTEM: Retrospektif olarak Ocak 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında acil servise başvuran ve akut apandisit tanısıyla cerrahi girişim uygulanan < 18 yaş tüm pediatrik hastalar (n=473) incelendi. Hastalar intraoperatif tanıya göre, komplike apandisit (gangrenöz, perfore) ve non komplike apandisit olarak iki gruba ayrıldı. Preoperatif olarak bakılan laboratuvar tetkikleri ve ameliyat sonuçları kaydedildi.

BULGULAR: Toplam 473 pediatrik hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 10,1±3,7 yıldı. Erkek çocukların oranı kız çocuklarına göre daha fazlaydı. Komplike apandisit grubunda yaş anlamlı olarak daha küçüktü. İleoçekal apendiks en sık görülen yerleşim yeriydi.

Tek değişkenli lojistik regresyon modelinde yaş, hemoglobin, lökosit, nötrofil, monosit/lenfosit oranı (MLR), sodyum, direkt bilirubin, CRP ve CRP/albumin oranı komplike apandisit için anlamlı değişkenler olarak tespit edildi. ROC eğrisi analizinde monosit/lenfosit oranının 0,09’dan ve CRP/albümin oranının 1,12’den büyük olması komplike akut apandisit öngörüsü için tanısal anlamlılık gösteriyordu.

SONUÇ: CRP artışı, perforasyon veya appendix apsesi gibi komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir. CRP/albumin oranı inflemasyon şiddetiyle ilişkili yeni bir prognostik skordur. MLR ise çocuklarda yeni bir inflematuar marker olup gastrointestinal ve lenfoid patolojilerle ilişkilendirilmiş, lenfosit/monosit oranının düşük olmasının da pediatrik komplike apandisit için bağımsız bir ayırt edici parametre olabileceği bildirilmiştir. Pediatrik apandisit tanısı konulan çocuklarda, komplike ve non-komplike apandisit ayırımını sağlamada MLR ve CRP/albumin oranı yeni biyobelirteçler olarak kullanılabilir.

Close