39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 102

Our treatment results with electrosurgery knife in pediatric benign gastrointestinal stricture

ZM Gökbuget*, AE Hakalmaz*, R Özcan*, P Kendigelen**, G Topuzlu Tekant*
*Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Anesthesiology

Aim

Gastrointestinal tract (GIS) strictures are rare diseases in the pediatric population. Among the preferred treatment options in benign gastrointestinal strictures such as congenital esophageal stenosis, antral web, and pyloric stenosis; different success rates of balloon dilatation, surgical stricture resection and removable stents have been reported. In our department, minimal interventional treatment with endoscopic electrosurgical blade (ECB) application is aimed in benign gastrointestinal strictures.

Cases and Methods

Benign GIS cases treated with endoscopic ECB (Olympus DualKnife) in our clinic between June 2019 and July 2022 were reviewed retrospectively. Demographic data of the cases, duration of the surgical procedure, post-procedure feeding time, hospital stay, and the results of the procedure were evaluated.

Results

The mean age of five cases (2 boys, 3 girls) was 2.8 years (2-5 years). The diagnoses of the cases were congenital esophageal stenosis in three, antral web in one and pyloric stenosis in the other after corrosive injuries. Endoscopic ECB was applied to all cases as treatment. Two of the 3 patients with congenital esophageal stenosis had esophageal atresia as an additional anomaly. The average duration of the procedure was 48 minutes (40-65 minutes), the average feeding time after the procedure was 4.8 hours (4-6 hours), and the average hospital stay was 24.4 hours (12-48 hours). A second ECB application was performed in two of the cases (at the 1st and 30th months postoperatively) due to the ongoing stenosis in the endoscopy. The mean follow-up period is 5.8 months (2-12 months), and the current follow-up of all cases continues without complaints with adequate weight gain.

Conclusion

Endoscopic ECB treatment in benign gastrointestinal strictures is an easy-to-apply, painless, short hospital stay, and rapid return to normal diet. This method is a minimally invasive procedure that allows repetitive applications in case the complaints persist in the post-procedure follow-up.

Pediatrik benign gastrointestinal sistem darlıklarında elektrocerrahi bıçak ile tedavi sonuçlarımız

ZM Gökbuget*, AE Hakalmaz*, R Özcan*, P Kendigelen**, G Topuzlu Tekant*
*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Amaç

Gastrointestinal sistem (GİS) darlıkları pediatrik popülasyonda nadir görülen hastalıklardır. Konjenital özofagus darlığı, antral web, pilorik darlık gibi benign GİS darlıklarında tercih edilen tedavi seçenekleri arasında; balon dilatasyon, cerrahi darlık rezeksiyonu ve çıkarılabilir stentlerin farklı başarı oranları bildirilmektedir. Anabilim Dalımızda benign GİS darlıklarında endoskopik elektrocerrahi bıçak (ECB) uygulaması ile minimal girişimsel tedavi amaçlanmıştır.

Olgular ve Yöntem

Haziran 2019-Temmuz 2022 tarihleri arasında kliniğimizde endoskopik ECB (Olympus DualKnife) ile tedavi edilen benign GİS olgular geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik verileri, cerrahi işlem süresi, işlem sonrası beslenme süresi, hastanede kalış süresi ve işlemin sonuçları değerlendirildi.

Bulgular

Beş olgunun (2 erkek, 3 kız) yaş ortalaması 2,8 yaş (2-5 yaş) idi. Olguların tanıları üçünde konjenital özofagus darlığı, birinde antral web ve bir diğerinde koroziv içimi sonrası gelişen pilorik darlık olup, tüm olgulara tedavi olarak endoskopik ECB uygulandı. Konjenital özofagus darlığı olan 3 hastanın ikisinde ek anomali olarak özofagus atrezisi de mevcuttu. İşlemin süresi ortalama 48 dakika (40-65 dakika), işlem sonrası beslenme süresi ortalama 4,8 saat (4-6 saat), hastanede kalış süresi ortalama 24,4 saat (12-48 saat) idi. Olguların ikisinde (postop 1. ve 30. aylarda) yapılan endoskopide devam eden darlık nedeniyle ikinci ECB uygulaması yapıldı. Ortalama izlem süresi 5,8 ay (2-12 ay) olup bütün olguların güncel izlemleri yeterli kilo alımı ile yakınmasız olarak devam etmektedir.

Sonuç

Benign GİS darlıklarında endoskopik ECB tedavisi kolay uygulanabilir, ağrısız, kısa hastanede kalış süresi olan ve normal beslenmeye hızlı dönüşü sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem işlem sonrası izlemde yakınmaların devam etmesi durumunda tekrarlayan uygulamalar yapma olanağı sağlayan minimal girişimsel bir işlemdir.

Close