39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 17

Laparoscopic pyeloplasty in incomplete duplex system with lower pole ureteropelvic junction obstruction due to crossing aberrant vessels

Ç Arslan Alıcı*, S Dogar**, D Demet Dereli*, B Tokar***
*Eskisehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Eskisehir
***Eskisehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Eskisehir, Turkey

Duplex renal system with lower pole pelvi-ureteric junction obstruction (PUJO) is very rare and difficult anomaly to diagnose and manage because of anatomic variability, functional status, the degree of obstruction and clinical aspect. This video shows laparoscopic pyeloplasty in UPJO of the lower pole of the incomplete duplex system having crossing aberrant vessels (LPIDSCAV).

Video presentation: A 7-year-old male child presented to clinic with abdominal pain and swelling in the left abdomen. USG and MRI showed lower pole hydronephrosis and parenchymal thinness. MAG 3 scan showed lower left pole with stasis. Scintigraphy split function was left upper pole 48% and left lower pole 52%. Laparoscopic exploration exposed LPIDSCAV. Lower pole ureter (LPU) was dissected down to the junction point of the upper pole ureter. One cm ureteral segment was feasible for laparoscopic pyeloplasty repair and anastomosis of lower pole pelvis to the remained short segment of LPU. Anastomosis was completed with interrupted 5/0 PDS sutures on a JJ stent.

Conclusion: Dismembered pyeloplasty is recommended for UPJO of the lower pole associated with a complete duplicated collecting system, but this procedure is difficult in incomplete ureteral duplication system due to short length between UPJ and confluence of both ureters. If the LPU was not in a good length to perform the anastomosis, pyeloureterostomy to upper ureter might be performed.

İnkomplet çift toplayıcı sistemde aberan damar basısına bağlı alt pol üreteropelvik bileşke obstrüksiyonda laparoskopik piyeloplasti

Ç Arslan Alıcı*, S Dogar**, D Demet Dereli*, B Tokar***
*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Eskişehir
***Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, Eskişehir

İnkomplet çift toplayıcı sistemde (İKÇTS) alt pol üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu (APUPBO) gösterdiği anatomik değişkenlik, fonksiyonel durum, obstrüksiyonun derecesi ve klinik görünümü nedeniyle tanı ve tedavide zorluklar içeren nadir bir anomalidir. Bu video, aberan damar basısına bağlı APUPBO nedeni ile yapılan laparoskopik piyeloplasti ameliyatının teknik ayrıntılarını göstermektedir.

Video sunumu: 7 yaşında erkek çocuk karın ağrısı ve sol karında şişlik şikayeti ile başvurdu. USG ve MR incelemelerinde alt pol hidronefrozu ve parankimal incelme saptandı. MAG 3’de sol alt polde staz gösterildi. Sintigrafide sol böbrekte diferansiyel fonksiyon üst pol için %48, alt pol için %52 idi. Laparoskopik eksplorasyonla aberan damar basısına bağlı APUPBO ortaya çıkardı. Alt pol üreteri (APÜ), üst pol üreterinin birleşme noktasına kadar diseke edildi. APÜ’de kalan bir cm’lik segment, laparoskopik piyeloplasti ve alt pol pelvisine anastomoz için uygun uzunluk ve doku yeterliliğinde görüldü. Anastomoz, JJ stent üzerinden aralıklı tek 5/0 PDS sütürler ile tamamlandı.

Sonuç: Komplet çift toplayıcı sistem ile ilişkili alt pol üreteropelvik bileşke obstrüksiyonunda laparoskopik piyeloplasti, genel piyeloplasti prensipleri ile uygulanabilir. İKÇTS’de ise kısa üreter uzunluğu ve kısıtlı çalışma alanı nedeni ile APUPBO’da laparoskopik piyeloplasti ameliyatının zorlukları vardır. Zorluk derecesi aberan damar basısı mevcutsa daha da artar. APÜ’i anastomoz yapılabilecek uzunlukta değilse üst üretere piyeloüreterostomi yapılabilir.

Close