39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 70

Laparoscopic gastrojejunostomy for the treatment of gastric outlet obstructions after corrosive injury

M Cevhertaş, Ü Çeltik, E Divarcı, MO Ergün, A Çelik
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Izmir, TURKEY

Aim: Gastrojejunostomy has been suggested as the treatment of gastric outlet obstruction secondary to corrosive injury. Although the laparoscopic approach has lower morbidity rate, early mobilization and shorter hospital stay,publications in the pediatric age group are limited in the literature. We aimed to present three patients who underwent LGJ.

Case report:There are 3 patients presenting with gastric outlet obstruction after ingestion of corrosive. Demographic characteristics of the patients are listed in the table. All of the patients applied to our clinic with the complaint of recurrent vomiting 4 weeks after ingesting corrosive substances. In all patients, upper gastrointestinal tract passage graphy was taken for diagnosis and obstruction was shown. LGJ was performed using 3 ports and GJ anastomosis was applied to the anterior surface of the greater curvature of the stomach with the help of 45 mm stapler in all three cases. The postoperative early and mid-term follow-up periods are listed in the table. The hospitalization period of a patient with a low Z score was prolonged due to catheter-related sepsis in the postoperative period.Two patients were evaluated with upper GIS passage graphy at postoperative 6th week and no pathology was observed. During the follow-up period, no feeding difficulty or vomiting was observed in any of the patients, related as obstruction.

Table

1

2

3

Sex

Male

Male

Male

Age(month)

22

19

30

Time to start oral feeding(day)

5

4

6

Time to full oral feeding (day)

6

7

14

Hospital stay (day)

11

12

27

Postoperative early complications

-

-

Sepsis

Postoperative follow-up time (month)

39

18

45

Z score

0,9

0,7

-2,32

Conclusion: Gastrojejunostomy is a complex surgery applied in the treatment of gastric outlet obstruction due to corrosive burns.Laparoscopic method is an effective method in reducing complications and providing patient comfort.

Koroziv hasar nedeniyle oluşan mide çıkış obstrüksiyonları tedavisinde laparoskopik gastrojejunostomi

M Cevhertaş, Ü Çeltik, E Divarcı, MO Ergün, A Çelik
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Gastrojejunostomi koroziv hasarlara bağlı gelişen mide çıkış obstruksiyonların cerrahi tedavisinde önerilen bir tekniktir. Laparoskopik gastrojejunostomi (LGJ) daha düşük morbidite oranı, kısa hastanede kalış süresi, erken mobilizasyon gibi avantajları nedeni ile tercih edilmekle birlikte çocukluk yaş grubuna ait yayınlar literatürde sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada LGJ uygulanmış üç hastanın sunulması amaçlanmıştır.

Olgu sunumu: Koroziv madde içme sonrası gelişen mide çıkış darlığıyla başvuran 3 hasta mevcuttur. Hastaların demografik özellikleri tabloda listelendi. Hastaların tümü koroziv madde içtikten 4 hafta sonra kliniğimize tekrarlayan kusma yakınması ile başvurdu. Tüm hastalara tanı amacı ile üst gastrointestinal sistem pasaj grafisi çekildi ve mide çıkış darlığı gösterildi. LGJ 3 adet port kullanılarak gerçekleştirildi ve GJ anastomozu üç olguda da 45 mm stapler yardımı ile mide büyük kurvatür ön yüzüne uygulandı.Postoperatif erken dönem ve orta dönem izlem süreleri tabloda listelendi.Z skoru düşük olan bir hastanın postoperatif dönemde katater kaynaklı sepsisi nedeniyle yatış süresi uzadı. 2 hasta postoperatif 6. haftada üst GİS pasaj grafisi ile değerlendirildi ve patoloji izlenmedi.Orta dönem sonuçları değerlendirildiğinde 1 hastaya postoperatif 2. ayda internal herniasyon nedeniyle laparatomi uygulandığı öğrenildi. İzlem sürecinde hastaların hiçbirinde anastomoz darlığını düşündürecek bir beslenme güçlüğü ya da kusma şikayeti gözlenmedi.

Tablo

1

2

3

Cinsiyet

Erkek

Erkek

Erkek

Yaş (ay)

22

19

30

Oral beslenmeye başlama (gün)

5

4

6

Tam doz oral beslenme (gün)

6

7

14

Hastanede kalış (gün)

11

12

27

Postoperatif erken komplikasyon

-

-

Sepsis

Postoperatif izlem süresi (ay)

39

18

45

Z skoru

0,9

0,7

-2,32

Sonuç: Gastrojejunostomi koroziv yanıklara bağlı gelişen mide çıkış obstruksiyonu tedavisinde uygulanan kompleks bir cerrahidir. Laparoskopik yöntem, komplikasyonların azaltılması ve hasta konforunun sağlanmasında etkin bir yöntemdir.

Close