39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 11

Robotic Surgical Strategies that Can Be Applied According to Cyst Location in Spleen Cysts in Children

M Erman, Ü Çeltik, A Çelik, O Ergün, G Özok, E Divarcı
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Aim: In this study, it was aimed to present different robotic surgery strategies and results according to the location of the cyst in the spleen.

Method: The cases who were operated for non-parasitic spleen cyst in our clinic between 2020-2022 were evaluated retrospectively. Demographic structures, radiological findings, operation details, intraoperative and postoperative complications were obtained from patient records.

Results: Six patients(F/M:1/5) were operated with robotic surgery for spleen cyst.The mean age of the patients was 13.1 years±4.89SD(5-19 years).The mean cyst size was 5.8cm±2.99SD(35mm-91mm). The cyst was located in the upper pole in three patients, in the lower pole in two patients, and in the hilum in one patient. Robotic partial splenectomy(2 upper and 1 lower pole) was performed in 3 patients, cystotomy was performed in 1 patient located in the middle pole, and cystectomy was performed in 1 patient. Robotic partial splenectomy was planned for a patient who underwent laparoscopic cystotomy 3 years ago and developed recurrence, but total splenectomy was performed due to intra-operative bleeding. The mean hospital stay of the patients was 3 days.Pathological examination revealed epithelial cysts in five patients and pseudocysts in one patient.The mean postoperative follow-up period of the patients was 2.6±1.03SD(2-4) months. No recurrence or complication was detected.

Conclusion: Laparoscopic interventions are frequently used as a minimally invasive approach for surgical treatment of splenic cysts. Due to the inability to excise the base of the cyst from the spleen tissue due to the risk of bleeding, the surgical strategy used is often cystotomy, excision of the cyst ceiling, cauterization of the base, which may lead to recurrence. If robotic surgery, partial splenectomy in polar located cysts and cystectomy in hilus localized cysts can be safely performed to prevent recurrence.

Çocuklarda Dalak Kistlerinde Kist Yerleşimine Göre Uygulanabilecek Robotik Cerrahi Stratejiler

M Erman, Ü Çeltik, A Çelik, O Ergün, G Özok, E Divarcı
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada kistin dalaktaki yerleşimine göre uygulan farklı robotik cerrahi stratejilerin ve sonuçlarının sunulması amaçlandı.

Yöntem: Kliniğimizde 2020-2022 yılları arasında dalak kisti nedeni ile opere edilen olgular geriye dönük olarak değerlendirildi. Demografik özellikler, radyolojik bulgular, cerrahi stratejiler, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar gözden geçirildi.

Bulgular: Altı hasta (K/E: 1/5) dalak kisti nedeni ile robotik cerrahi ile opere edildi. Hastaların ortalama yaşı 13,1 yaştı±4,89SD(5-19 yaş). Ortalama kist boyutu 5,8 cm±2,99SD idi (35mm-91mm). Kist üç olguda üst polde, iki olguda alt polde ve bir olguda hilusta yerleşimli idi. Üç hastaya robotik parsiyel splenektomi (2 üst 1 alt pol), orta pol yerleşimli 1 hastaya kistotomi ve bir hastaya kistektomi uygulandı. Hastalardan birine daha önce laparoskopik kistotomi uygulanmış ve postoperatif 3. yılda nüks geliştiği tespit edilmişti. Bu olguya robotik parsiyel splenektomi uygulanması planlandı ancak eski operasyona bağlı yapışıklıklar nedeni ile mümkün olmadı, intraoperatif kanama nedeni ile total splenektomi uygulandı. Hastaların ortalama hastanede kalış süresi 3 gündü. Patolojik incelemede beş hastada epitelyal kist, bir hastada pseudokist saptandı. Hastaların postoperatif ortalama izlem süresi 2,6±1,03SD(2-4) aydı Nüks ya da komplikasyon saptanmadı.

Sonuç: Dalak kistlerinde cerrahi tedavi amacıyla minimal invaziv yaklaşım olarak sıklıkla laparoskopik girişimler uygulanmaktadır. Kistin tabanının dalak dokusundan eksize edilmesinin kanama riski nedeniyle yapılamamasına bağlı, uygulanan cerrahi strateji sıklıkla kistotomi, kist tavanının ekizyonu, tabanının ise çıkarılamayarak koterize edilmesidir. Ancak kistin tamamının dalak dokusundan eksize edilememesi nedeniyle nüks ile karşılaşılabilmektedir. Robotik cerrahinin avantajları ile polar yerleşimli hastalarda parsiyel splenektomi, hilus yerleşimli olanlarda ise kistektomi güvenle uygulanabilmektedir. Bu sayede nüks probleminin önüne geçilebilmektedir.

Close