39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 79

Clinical Experience with the Usage of Ultrasound-Guided Hydrostatic Reduction in Intussusception

RB Erdoğan*, G Akyol*, D Uğurlu*, F Ersoy*, SG Bozbeyoğlu**, Aİ Anadolulu*, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*Istanbul Medeniyet University, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin Sehir Hastanesi, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University, Goztepe, Prof. Dr. Suleyman Yalcın City Hospital, Department of Radiology

Aim:Presentation of the single center experience of ultrasound guided hydrostatic reduction (US-HR) during invagination

Method:2010-2021years were reviewed retrospectively.The cases were evaluated in terms of demographic data,radiological examination,US-HR,surgical intervention.Urinary catheter was inserted rectally for US-HR purposes,the balloon was inflated.Saline solution at room temperature was applied from a height of 100 cm,measured intestinal diameter remained <3cm.The procedure was terminated with disappearance of the target image and the appearance of fluid transition from distal to proximal.

Results:273 patients, of which 91 were boys,82 were girls.The median age was 21.2 months(1 month-16 years).The primary presenting complaint was abdominal pain in 161 ,rectal bleeding in 62.The mean invaginated segment length of 218 patients whose ultrasound records were accessed was4.57 (1.3-16) cm.In 26 (9.6%) patients,invaginated segment was spontaneously reduced,no intervention was performed.US-HR was performed in 207(75.8%)patients,it was successful in 177(85%) patients.Laparotomy was performed in 30 patients with failed US-HR and 40 (14.6%),patients without US-HR.Manual reduction was possible in 50,mesenteric lymph node sampling was performed in 13 (26%) and resulted in reactive lymphoid hyperplasia.20 patients underwent resection/anastomosis.Meckel's diverticulum in 8,Burkitt's-lymphoma in 3,cavernous-hemangioma in 2,myeloid-sarcoma in 1, hamartomatous-polyp in 1,who underwent laparotomy were detected and confirmed pathologically.Recurrent intussusception developed in 35 (12%) of 273 patients in total. US-HR was performed in 6 of 11 patients who had recurrence in the same admission, and surgery was performed in 5 of them.Of the 5 patients who underwent laparotomy, 4 had manual reduction and 1 had resection/anastomosis for Meckel's diverticulum.Recurrence developed on different dates in 24 (8.8%) patients who had repeated intussusceptions 2 or more times.22 of them were treated with US-HR.One of the remaining 2patients underwent manual reduction and resection/anastomosis was performed in the other.

Conclusion:US-HR should be the first choice in the treatment approach of children with intussusception, its easy application,radiation-free and high efficiency.When the results of application,examination and treatment results were evaluated in patients,HR-US method was effective,including repeated applications, and it was seen that it stood out as the first treatment option in invagination.

İnvajinasyonda Ultrason Eşliğinde Hidrostatik Redüksiyonun Kullanımına İlişkin Klinik Deneyim

RB Erdoğan*, G Akyol*, D Uğurlu*, F Ersoy*, SG Bozbeyoğlu**, Aİ Anadolulu*, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: İnvajinasyonda ultrason eşliğinde hidrostatik redüksiyona (US-HR) ait tek merkez deneyiminin sunulması

Yöntem: Etik kurul onayıyla 2010-2021 yılları dahil hasta dosyaları geriye dönük tarandı. Olgular demografik veri, US-HR, cerrahi girişim ve nüks açılarından değerlendirildi. US-HR amacıyla rektal yoldan Foley sonda yerleştirilerek, balonu şişirildi. Oda sıcaklığındaki serum fizyolojik, 100 cm yükseklikten ve ölçülen kolon çapı <3 cm kalacak şekilde uygulandı. Hedef görüntüsünün kaybolması ve distalden proksimale sıvı geçişinin görülmesi ile işlem sonlandırıldı.

Bulgular: 191’i (%70) erkek, 82’si (%30) kız olan toplam 273 hasta vardı. Yaş ortancası 21,2 (1ay-16 yıl) aydı. Primer başvuru yakınması 161’inde karın ağrısı iken, 62’sinde rektal kanamaydı. Ultrason kayıtlarına ulaşılan 218 hastanın invajine segment uzunluğunun ortalaması 4,57 (1,3-16) cm’di. 26 (%9,6) hastada invajine segment girişimsiz redükte oldu. US-HR uygulanan 207 (%75,8) hastanın 177’sinde (%85) başarılı olundu. Başarısız olunan 30 hastada ve US-HR denenmeyen 40 (%14,6) hastada laparotomi yapıldı. Bunların 50’sinde manuel redüksiyon mümkün oldu. 13’ünde (%26) mezenter lenf nodu örneklemesi yapıldı ve hepsi reaktif lenfoid hiperplazi olarak sonuçlandı. 20’sine rezeksiyon/anastomoz yapıldı. Laparotomi uygulananların 8’inde Meckel divertikülü, 3’ünde Burkitt lenfoma, 2’sinde kavernöz hemanjioma, 1’inde miyeloid sarkom ve 1’inde hamartomatöz polip saptandı ve patolojik olarak teyit edildi. Toplamda 273 hastanın 35’inde (%12) nüks invajinasyon gelişti. Aynı başvuruda nüks olan 11 hastanın 6’sına US-HR ve 5’ine cerrahi yapıldı. Laparotomi yapılan 5 hastanın 4’üne manuel redüksiyon, 1’ine ise Meckel divertikülü nedeniyle rezeksiyon/anastomoz yapıldı. İnvajinasyon tekrarı 2 kez ve daha fazla olan 24 (%8,8) hastada farklı tarihlerde nüks gelişti. Bunların 22’si US-HR ile tedavi edildi. Kalan 2 hastadan birine manuel redüksiyon diğeri ise rezeksiyon/anastomoz yapıldı.

Sonuç: US-HR kolay uygulanması, radyasyon içermemesi ve yüksek etkinliği sayesinde invajinasyon saptanan çocukların tedavi yaklaşımında ilk seçenek olmalıdır. Hastalar başvuru bulguları, tetkik ve tedavi sonuçları ile değerlendirildiğinde, tekrarlı başvurular dahil olmak üzere, HR-US yönteminin etkin olduğu saptandı ve invajinasyonda ilk tedavi seçeneği olarak öne çıktığı görüldü.

Close