39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 85

Multidisciplinary approach to central - lateral neck dissection in thyroid cancers in children

S Beton*, P Khalilova**, E Ekiyor**, E Ergün**, S Alpergin*, E Özsu***, Z Şıklar***, K Ceyhan****, Ç Soydal*****, S Kaynak Şahap******, S Fitöz******, Ö Selvi Can*******, U Ateş**, G Göllü**
*Ankara University School Of Medicine Department: Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery
**Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology
****Ankara University Faculty of Medicine Department Pathology
*****Ankara University School of Medicine Department of Nuclear Medicine
******Ankara University School of Medicine Department of Radiology, Pediatric Radiology
*******Ankara University School Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation

Aim: Thyroid cancers are less common in the pediatric age group than in adults. Histopathological features and lymph node metastasis play an important role in the patient's clinic and prognosis. It was aimed to present the technical details of the operations of children who underwent total thyroidectomy and central-lateral neck dissection in children.

Patients and method: Children who underwent thyroidectomy and central-lateral neck dissection with the decision of the multidisciplinary council between 2020-2022 in the clinic were included.

Results: Three of the children were girls and three were boys, and their mean age was 13 years. Left thyroidectomy was performed in one patient and total thyroidectomy was performed in five patients. Neck dissection was performed in the same session with thyroidectomy in four patients and in separate sessions in two patients. Dissection was performed for diffuse sclerosing subtype papillary thyroid cancer in three patients, encapsulated invasive follicular type papillary thyroid cancer in one patient, and medullary thyroid cancer in two patients. In the pediatric endocrinology follow-up, the children who were evaluated by the pediatric radiology, nuclear medicine and cytopathology departments were operated together with pediatric surgery and ENT. All interventions were performed under nerve monitoring. Central-lateral neck dissection was performed in all of these patients. Postoperatively, bedside ultrasonography was performed in the operating room, and all areas were checked, and the operation was terminated.

Conclusion: In thyroid cancers in children, central neck dissection is frequently performed together with total thyroidectomy. However, lateral neck dissection is rarely added to the procedure. There is little experience in this regard in children. Therefore, total thyroidectomy, central-lateral neck dissection should be performed with a multidisciplinary approach.

Çocuklarda tiroid kanserlerinde santral - lateral boyun diseksiyonuna multidisipliner yaklaşım

S Beton*, P Khalilova**, E Ekiyor**, E Ergün**, S Alpergin*, E Özsu***, Z Şıklar***, K Ceyhan****, Ç Soydal*****, S Kaynak Şahap******, S Fitöz******, Ö Selvi Can*******, U Ateş**, G Göllü**
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji BD
****Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
*****Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD
******Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Çocuk Radyolojisi BD
*******Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Giriş: Tiroid kanserleri çocuk yaş grubunda erişkinlere göre daha az görülür. Histopatolojik özellikleri ve lenf nodu metastazı, hastanın kliniği ve prognozunda önemli rol oynar. Çocuklarda total tiroidektomi ve santral-lateral boyun diseksiyonu uygulanan çocukların ameliyatlarının teknik detaylarının sunulması amaçlandı.

Hastalar ve yöntem: Klinikte 2020-2022 yılları arasında multidisipliner konsey kararı ile tiroidektomi ve santral-lateral boyun diseksiyonu yapılan çocuklar dahil edildi.

Bulgular: Çocuklardan üçü kız, üçü erkek ve yaş ortalamaları 13 yıldı. Bir hastada sol (sağ lobektomili), beş hastada total tiroidektomi gerçekleştirildi. Dört hastada tiroidektomi ile aynı seansta, iki hastada ayrı seanslarda lateral boyun diseksiyonu yapıldı. Üç hastada diffüz sklerozan alt tipli papiller tiroid kanseri, bir hastada enkapsüle invaziv foliküler tipli papiller tiroid kanseri, iki hastada ise medüller tiroid kanseri nedenli diseksiyon gerçekleştirildi. Çocuk endokrinoloji takibinde, çocuk radyoloji, nükleer tıp ve sitopatoloji bölümleri tarafından değerlendirilen çocuklara çocuk cerrahisi ve KBB ile beraber ameliyat planı yapıldı. Girişimlerin hepsi sinir monitörizasyonu altında gerçekleştirildi. Bu hastaların tamamında santral-lateral boyun diseksiyonu yapıldı. Ameliyat sonrası, ameliyat salonunda hasta başı ultrasonografi yapılarak tüm alanlar kontrol edilerek operasyon sonlandırıldı.

Sonuç: Çocuklarda tiroid kanserlerinde total tiroidektomi ile birlikte sıkılıkla santral boyun diseksiyonu yapılmaktadır. Ancak lateral boyun diseksiyonu ender olarak işleme eklenir. Çocuklarda bu konuda deneyim azdır. O nedenle total tiroidektomi, santral-lateral boyun diseksiyonu multidisipliner yaklaşım ile yapılmalıdır.

Close