39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 63

Long Term Outcomes of Transanal Endorectal Pull-through Procedure for Hirschsprung Disease

Ö Balcı, İ Karaman, A Karaman
Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Introduction: Transanal endorectal pull-trough (TEPT) procedure has become the most recent and preferred technique in surgical correction of Hirschsprung Disease (HD). Although the short-term outcomes of TEPT operation are satisfactory; especially the short hospitalization times and better cosmetic results, the long-term results are still being evaluated.

Material Method: Patients diagnosed with HD and underwent TEPT surgery at Dr Sami Ulus Maternity and Children Health and Research Application Center, Pediatric Surgery Clinic from January 2005 to December 2021 were retrospectively evaluated.

Results: A total of 91 patients had TEPT surgery; 82.5% (75 patients) were boys and 17.5% (16 patients) were girls. The youngest patient was 34 days old and the oldest was 10 years old at the time of TEPT surgery. One stage TEPT surgery was performed in 61 patients (67%) and prior colostomy following TEPT in 30 patients (33%). Twenty four patients required laparotomy/laparoscopy assistance during the TEPT; 75% of those were the patients with prior colostomy. The median length of the resected segments was 16 cm (range, 9 to 57 cm). Oral feeding was started at mean 1.8±1.1 days, and postoperative mean hospital stay was 4.7 days. No perioperative or early postoperative complications were detected. In one patient re-TEPT was performed because of the frozen and biopsy discordance at the first surgery. Mean follow-up time was 5.1±3,7 years. Only 7 patients (7.6%) had enterocolitis episodes and 15 patients (16%) had anal stenosis which resolved with short term anal dilatations. Seventeen patients had short term constipation or soiling episodes during follow-up, 14 of them responded well to medical treatment. Intermittent soiling continued until age 6-10 in 3 patients, one with protein-losing enteropathy and two with long-segment agangliosis.

Conclusion: TEPT is safe and effective surgical procedure in the treatment of HD with low short and long-term complication rates.

Hirschsprung Hastalığında Transanal Endorektal Pull-through Ameliyatının Uzun Dönem Sonuçları

Ö Balcı, İ Karaman, A Karaman
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: Transanal endorektal pull-trough (TEPT) prosedürü Hirschsprung hastalığının (HH) cerrahi tedavisinde en güncel ve tercih edilen yöntem haline gelmiştir. TEPT ameliyatının kısa dönem sonuçları; özellikle kısa hastanede yatış süreleri ve iyi kozmetik sonuçlar gibi, tatmin edici olsa da uzun dönem sonuçları hakkında hala çalışılmaktadır.

Materyal Metod: Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM, Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde Ocak 2005 - Aralık 2021 yılları arasında HH tanısı alan ve TEPT ameliyatı uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: On yedi yıllık dönemde toplamda 91 hastaya TEPT ameliyatı uygulandı; bu hastaların %82,5’i erkek (75 hasta) ve %17,5’i kız (16 hasta) idi. TEPT ameliyatı yapılan en küçük hasta 34 günlük, en büyük hasta 10 yaşındaydı. Hastaların %67’sine (61 hasta) tek aşamalı TEPT ameliyatı uygulanırken, geri kalan 30 hastaya TEPT işlemi öncesinde kolostomi açılmıştı. Yirmi dört hastada TEPT, laparotomi/laparoskopi yardımlı uygulanmıştı, bu hastaların %75’i öncesinde kolostomi açılmış olan hastalardı. Rezeke edilen segmentin boyu ortanca 16 cm idi (9-57 cm). Hastalar ameliyat sonrası ortalama 1,8±1,1 günde oral beslenmeye başlamış ve ortanca 4,7 günde taburcu edilmişti. Ameliyat sırasında ve erken postoperatif dönemde hiç komplikasyon gelişmedi. Bir hastaya ilk ameliyatında frozen-biyopsi uyumsuzluğu yaşanması nedeniyle re-TEPT ameliyatı uygulandı. Ortalama takip süresi 5,1±3,7 yıldı. Sadece 7 hastada (%7,6) postoperatif enterokolit epizodu tespit edildi ve 15 hastada (%16) kısa süreli anal dilatasyona yanıt veren anal darlık izlendi. Onyedi hastada kısa süreli kabızlık ya da soiling epizodları izlendi, bu hastaların 14’ü medikal tedavi ile düzeldi. 3 hastada 6-10 yaşına kadar aralıklı soiling devam etti, bunlardan birinde protein kaybettiren enteropati, diğerinde ise uzun segment aganglionozis mevcuttu.

Sonuç: TEPT ameliyatı kısa ve uzun dönem düşük komplikasyon oranları ile HH cerrahi tedavisinde etkili ve güvenli bir cerrahi yöntemdir.

Close