39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 74

Electrical injuries in children: three-year experience of a single center

AU Uzun*, S Demir*, MN Gürel*, SA Bostancı*, Z Özkan*, E Şenel**
*Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim: Our aim is to share our demographic and clinical data and our experience on the subject of electrical injuries, who received inpatient treatment in our pediatric burn center (PBC) in the first three years after moving to the city hospital.

Methods: Patients who were hospitalized in PBC due to electrical injuries between 01.09.2019-15.09.2022 were included in the study. The records of the patients were reviewed retrospectively and their demographic and clinical characteristics were studied and recorded. The data of patients hospitalized with electrical injuries and other burns were compared.

Results: A total of 780 patients were admitted to PBC in three years. 67 patients (8.59%) were hospitalized for electrical injuries. The mean age of the patients with electrical injuries was 8,13 years (min 7 months-max: 18 years of age), 57 (85.07%) were male. 17 patients (25.37%) were injured by high voltage, others (n=50, 74.63%) were injured by low voltage. The mean burn surface area of ​​the patients was 7.84%, the hospitalization period was 20.26 days. Six patients (8.95%) were intubated, 13 patients (19.4%) were grafted, and five patients (7.46%) were amputated. Contracture developed in 9 patients (13.43%), psychiatric consultation was requested in 10 patients (14.92%). Two patients (2.98%) died. It was observed that the average age of patients with electrical injuries was higher than other burn causes, the incidence was higher in males, and the rates of intubation, amputation, contracture development and mortality were higher.

Conclusion: Although electrical injuries are less common in children, their morbidity and mortality are higher especially due to high voltage. Electrical injuries in children are preventable accidents. Therefore, the society should be provided with the necessary education and the families should take the necessary precautions at home, also authorized institutions should take the necessary precautions on the electricity transmission lines.

Çocuklarda elektrik yanıkları: tek merkezin üç yıllık deneyimi

AU Uzun*, S Demir*, MN Gürel*, SA Bostancı*, Z Özkan*, E Şenel**
*Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Amacımız şehir hastanesine taşındıktan sonra geçen ilk üç yıl içinde çocuk yanık merkezimizde (ÇYM) yatarak tedavi gören elektrik yanıkları ile ilgili demografik ve klinik verilerimizi ve konuyla ilgili tecrübelerimizi paylaşmaktır.

Yöntem: Çalışmaya 01.09.2019-15.09.2022 tarihleri arasında elektrik yanığı nedeniyle ÇYM’de yatarak tedavi edilen hastalar dahil edildi. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek demografik ve klinik özellikleri araştırılıp kaydedildi. Elektrik yanıkları ile diğer yanık nedenleriyle yatan hastaların verileri karşılaştırıldı.

Bulgular: Üç yılda ÇYM’ne toplam 780 hasta yatırıldı, bunlardan 67 hasta (%8.59) elektrik yanığıydı. Elektrik yanıkları olan hastaların yaş ortalaması 8.13 yıl (min 7 ay- max:18 yıl), 57’si (%85.07) erkekti. 17 hasta (%25.37) yüksek voltaj diğerleri (n=50, %74.63) düşük voltaj ile yaralanmışlardı. Hastaların ortalama yanık yüzey alanları %7.84, yatış süreleri 20.26 gün olarak bulundu. Altı hasta (%8.95) entübe edildi, 13 hastaya (%19.4) greft, beş hastaya (%7.46) amputasyon yapıldı. Dokuz hastada (%13.43) kontraktür gelişti ve 10 hasta (%14.92) psikiyatri konsültasyonu istendi. İki hasta (%2.98) hayatını kaybetti. Elektrik yanığı olan hastaların yaş ortalamalarının diğer nedenlerle yanan hastalara göre daha yüksek, erkeklerde görülme oranının daha fazla, entübasyon, amputasyon, kontraktür gelişme oranı ve mortalite oranlarının daha fazla olduğu görüldü.

Sonuç: Çocuklarda elektrik yanıkları daha az görülmelerine rağmen özellikle yüksek gerilim nedeni ile olanlarda morbidite ve mortaliteleri daha yüksektir. Çocuklarda görülen elektrik yaralanmaları önlenebilir kazalardır. Bunun için topluma gerekli eğitimlerin verilmesi ve hem ev içinde ailelerin gerekli önlemleri alması hem de yetkili kurumların elektrik iletim hatlarında gerekli tedbirleri almaları sağlanmalıdır.

Close