39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 10

Evaluation of Oxygenation of the Brain and Kidneys with NIRS (Near Infrared Spectrometry) Technique in Laparoscopic and Thoracoscopic Surgery in Children and Determination of Safe Limits of Carbon Dioxide Insufflation

E Ergün*, G Göllü*, A Gurbanov*, P Khalilova*, NY Taştekin**, Ö Selvi Can***, M Bingöl Koloğlu*, A Yağmurlu*, U Ateş*, M Çakmak*
*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**29 May State Hospital, Pediatric Surgery, Ankara
***Ankara University School Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation

Aim: In this study, it was aimed to measure the effects of the upper or lower limit of the carbon dioxide (CO2) insufflation pressure to be applied in children who will undergo laparoscopic and thoracoscopic interventions, on the changes in the brain and kidney NIRS (Near Infrared Spectrometry) values.

Patients and Methods: The sociodemographic information, carbon dioxide insufflation pressure and the operation time data were recorded. During the procedure, the brain and left kidney in laparoscopic procedures and the brain NIRS probe in thoracoscopic procedures were attached to the patients. Basal NIRS values ​​were recorded after anesthesia induction, after CO2 insufflation-beginning of insufflation, near the end of the procedure-end of insufflation, and after carbon dioxide desufflation.

During the procedure, when ≥20% decrease was observed in the basal value ​​during carbon dioxide insufflation, the carbon dioxide pressure was decreased and the procedure was continued. In case of a decrease of ≥50% in either brain or kidney NIRS it was planned to be recorded as an absolute decrease, and to terminate laparoscopy or thoracoscopy.

Results: 204 laparoscopic and 19 thoracoscopic cases were included in the study. The mean age of the laparoscopic cases was 120 months, the mean body weight was 33kg, the mean operative time was 43 minutes; The mean age of the thoracoscopic cases was 62 months, the mean body weight was 17kg, and the mean operative time was 80 minutes. No statistically significant difference was found in NIRS values between upper or lower insufflation pressures (p>0.05).

Conclusion: The pressures provided at the upper limit of the safe range may expand the surgical area and can prevent the problems that may be encountered due to the limited space during the surgery. In this study, it has been shown that pressures at the upper limit of the safe range do not impair patient brain and kidney oxygenation

Çocuklarda Laparoskopik ve Torakoskopik Ameliyatlarda NIRS (Near Infrared Spectrometry) Tekniği ile Beyin ve Böbreklerin Oksijenizasyonunun Değerlendirilmesi ve Karbondioksit İnsuflasyonunun Güvenli Sınırlarının Belirlenmesi

E Ergün*, G Göllü*, A Gurbanov*, P Khalilova*, NY Taştekin**, Ö Selvi Can***, M Bingöl Koloğlu*, A Yağmurlu*, U Ateş*, M Çakmak*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**29 Mayıs Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Ankara
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada çocuklarda laparoskopik ve torakoskopik girişim yapılacak çocuklarda uygulanacak karbondioksit (CO2) insuflasyon basıncının normalin üst sınırında ya da alt sınırında olmasının beyin ve böbrek Near Infrared Spectrometry (NIRS) değerlerinde olan değişiklikler üzerine etkilerini ölçmek amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Çocukların sosyodemografik bilgileri, yapılacak işlem, ameliyat sırasında hasta yaşına göre uygulanacak karbondioksit insuflasyon basıncı, ameliyat süresi verileri kaydedildi. İşlem sırasında hastalara laparoskopik işlemlerde beyin ve sol böbrek, torakoskopik işlemlerde beyin NIRS probu yapıştırıldı. Anestezi indüksiyonundan sonra bazal, CO2 insuflasyonu sonrası-insuflasyon başlangıç, işlemin sonuna yakın-insuflasyon sonu, karbondioksit desuflasyonu sonrası-desuflasyon NIRS değerleri kaydedildi.

İşlem sırasında karbondioksit insuflasyonu boyunca beyin veya böbrek NIRS değerlerinden bir veya her ikisinde bazal değerde ≥%20 düşüş izlendiğinde karbondioksit basıncı düşürülerek işleme devam edildi. Beyin veya böbrek NIRS değerinden birinde ≥%50 düşüşün mutlak düşüş olarak kaydedilmesi, gerektiğinde laparoskopi veya torakoskopinin sonlandırılması planlandı.

Bulgular: Çalışmaya 204 laparoskopik, 19 torakoskopik olgu dahil edildi. Laparoskopik olguların yaş ortalaması 120 ay, vücut ağırlığı ortalaması 33kg, ortalama ameliyat süresi 43dk; torakoskopik olguların yaş ortalaması 62 ay, vücut ağırlığı ortalaması 17kg, ortalama ameliyat süresi 80dk hesaplandı. Laparoskopik ve torakoskopik olgularda yaşa bağlı olarak üst veya alt sınırda basınçlı CO2 insüflasyonu yapılan NIRS değerlerindeki düşüşler karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Çocuklarda uygulanan laparoskopik ve torakoskopik işlemlerde hastayı korumak adına güvenli kabul edilen karbondioksit basınçlarında işlem yapılsa da, güvenli aralığın üst sınırında sağlanan basınçlar cerrahi alanı genişletmekte ve ameliyatta kısıtlı alan nedeni ile karşılaşılabilecek sıkıntıların engellenmesini sağlayabilmektedir. Bu çalışmada güvenli aralığın üst sınırındaki basınçların hasta beyin ve böbrek oksijenizasyonunu (belirtilen yaş aralıklarında) bozmadığı gösterilmiştir.

Close