39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 39

Treatment of chylothorax leakage with a combination of fibrin glue/polyglycolic acid sealant

N Valiyev*, AC Bakır**, K Karadeniz Cerit**, G Kıyan**
*Ege Hospital, Baku, Azerbaijan
**Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Introduction: Chylothorax is one of the complications that may occur in the postoperative period in tumors adjacent to the apex in the left hemithorax. In addition to the octreotide infusion, its treatment is either a carbohydrate and medium chain fatty acid diet, or total parenteral nutrition. In case of medical treatment failure, surgical treatment is preferred.

Case: 6-month-old girl admitted to the ophthalmology outpatient clinic due to pitosis. Horner syndrome was diagnosed and paravertebral mass was detected in radiological examination. Although limited dissection was performed to prevent ductus thoracicus injury, chylothorax was observed after oral feeding. Initially, feeding was planned with carbohydrates and medium chain fatty acids but chylothorax did not decrease significantly. Later only total parenteral nutrition continued with octreotid infusion. Due to insufficient results of the treatment, operation was planned. Fibrin adhesive and polyglycolic acid sealent combination (Neoveil®) was applied to the operation field. Removal of the thorax tube was performed after making sure that leakage is over even though oral feeding started. Pediatric oncologist started the appropriate chemotherapy regime.

Conclusion: Especially in cases of apex located neuroblastoma, the development of chylothorax during biopsy is a possible complication due to contiguity of ductus thoracicus. In chylothorax cases that cannot be controlled by medical conservative treatment, it is an effective method to prevent leakage with a fibrin glue / polyglycolic acid sealent as a surgical method.

Şilotoraksta kaçağın fibrin yapıştırıcı/poliglikolik asid keçesi kombinasyonu ile tedavisi

N Valiyev*, AC Bakır**, K Karadeniz Cerit**, G Kıyan**
*Ege Hospital, Bakü, Azerbaycan
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, İstanbul

Giriş: Şilotoraks, sol hemitoraksta apeks komşuluğunda bulunan tümörlerde postoperatif dönemde yaşanabilecek komplikasyonlardandır. Tedavisi oktreotid infüzyonu, karbonhidrat ve orta zincirli yağ asitleri ile beslenme, total parenteral beslenmedir. Medikal tedavinin başarısızlığı durumunda cerrahi tedavi tercih edilir.

Olgu: 6 aylık kız hastanın göz hastalıkları polikliniğine sol göz kapaklığında düşüklük nedeniyle başvuru sonrasında Horner Sendromu olduğu farkedilmiştir. Hastanın Horner sendromu ile uyumlu olarak tek taraflı pupil küçüklüğü, aynı tarafta göz kapağı düşüklüğü ve yüzün etkilenen tarafında daha az terleme semptomları tespit edilmiştir. Spinal MR görüntülemesinde C6-T2 seviyesinde sol paravertebral alanda 31x29x22 mm kitle imajı tespit edilen hastaya dış merkezde sol akciğer apeksten Tru-Cut biyopsi uygulanmış ancak patoloji sonucunda materyal yetersiz izlenmiştir. Kliniğimize yönlendirilen hastanın kitlesi, toraks BT anjiografi ile değerlendirildi. Kitlenin C6 ve C7 sinir kökleri, brakiosefalik arter komşuluğu ve kitlenin içinden geçen vertebral arter nedeniyle ameliyat öncesi beyin cerrahi ve çocuk kardiyovasküler cerrahi bölümlerine danışıldı. Operasyon sırasında duktus torasikus hasarı riski nedeniyle disseksiyon sınırlı tutularak biyosi alındı. Biyopsi sonucu diferansiye nöroblastom ile uyumlu geldi. Ameliyat sonrası birinci günde beslenme sonrasında hastanın toraks tüpünden şilöz getirileri başladı. Önce sadece karbonhidrat ve orta zincirli yağ asitleri ile beslenen ancak getisinin azalmaması nedeniyle oral beslenmesi kesilerek, total parenteral nutrisyona geçilen ve somatostatin tedavisi alan hastanın şilöz getirilerinin anlamlı derecede azalmaması üzerine ikinci operasyonu planlandı. Torakotomi yapılan hastanın tümörden biyopsi yapılan alandan şilöz kaçağı izlendi. Hastanın ilgili operasyon alanına fibrin yapıştırıcı ile poliglikolik asid keçesi (Neoveil®) uygulanarak kaçak kontrolu sağlandı. Tüp getirisi olmayan hastaya erken dönemde oral beslenme başlanarak, şilöz kaçağı olmadığından emin olunduktan sonra tüpü çekildi. Çocuk onkoloji tarafından uygun kemoterapi protokolü başlandı.

Sonuç: Özellikle apeks yerleşimli nöroblastom olgularında biyopsi sırasında şilotoraks gelişimi duktus torasikus komşuluğu nedeniyle olası bir komplikasyondur. Medikal konservatif tedavi ile kontrol altına alınamayan şilotoraks olgularında cerrahi yöntem olarak kaçağın fibrin yapıştırıcı/ poliglikolik asid keçesi kombinasyonu ile engellenmesi etkili bir yöntemdir.

Close