39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 20

A rare variation of the hepatobiliary system: gallbladder located in the left lobe and its laparoscopic management

P Khalilova, E Ekiyor, E Ergün, M Çakmak, M Bingöl Koloğlu, G Göllü
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: The hepatobiliary system is a region where anatomical variations are common. These variations usually appear as variations in the cystic duct and cystic artery during cholecystectomy. In this case, it is aimed to present a rare anatomical variation with left-sided localization of the gallbladder.

Case: A 13-year-old female patient applied to an external center with sudden onset of vomiting and abdominal pain. On ultrasonography, it was said that there was a stone in the gallbladder, and surgery was recommended. Ultrasonographic examination revealed several hyperechoic stones with a size of 11 mm in the lumen of the sac, and surgery was decided. In the laparoscopy, it was seen that the gallbladder was not in the bed, it was located in the medial of the bed and on the left liver lobe, and the fundus part of the gallbladder was invading the liver. Cystic duct and cystic artery structures could be observed separately. The operation was completed laparoscopically without any problems.

Conclusion: Left-sided gallbladder is rare compared to other variations of the hepatobiliary system. It is aimed to present the technical details of the operation of this case.

Hepatobiliyer sistemin ender bir varsayonu: sol lob yerleşimli safra kesesi ve laparoskopik yönetimi

P Khalilova, E Ekiyor, E Ergün, M Çakmak, M Bingöl Koloğlu, G Göllü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Hepatobiliyer sistem anatomik varyasyonların sık rastlandığı bir bölgedir. Bu varyasyonlar genellikle kolesistektomi esnasında sistik kanal ve sistik arterdeki varyasyonlar olarak karşımıza çıkar. Bu olguda safra kesesinin sol taraflı yerleşimi ile karşımıza çıkan ender bir anatomik varyasyonun sunulması amaçlandı.

Olgu: 13 yaşında kız hasta aniden başlayan kusma ve karın ağrısı ile dış merkeze başvurmuş. Ultrasonografide safra kesesinde taş olduğu söylenerek ameliyat önerilmiş. Ultasonografik incelemede kese lümeninde büyüğü 11 mm olan birkaç adet hiperekoik taş olduğu izlendi ve ameliyat kararı alındı. Yapılan laparoskopide safra kesesinin yatakta olmadığı, yatağın medialinde ve sol karaciğer lobu üzerinde yerleşimli olduğu ve safra kesesi fundus kısmının karaciğere invaze olduğu görüldü. Sistik kanal ve sistik arter yapıları ayrık olarak izlenebildi. Ameliyat laparoskopik olarak sıkıntısız tamamlandı

Sonuç: Sol yerleşimli safra kesesi hepatobiliyer sistemin diğer varyasyonlarına kıyasla nadirdir. Bu olgunun ameliyatının teknik detaylarının sunulması amaçlandı.

Close