39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 40

Cystoscopic Examination Results in Patients Presenting with the Complaint of Hematuria

G Akyol, Aİ Anadolulu, A Canmemiş, RB Erdoğan, ŞK Özel, Ç Ulukaya Durakbaşa
Istanbul Medeniyet University, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin Sehir Hastanesi, Department of Pediatric Surgery

Objective: Sharing the results of the cystoscopic examination in children who present with the complaint of hematuria and whose etiology could not be clarified by imaging methods.

Method: File records including the years 2010-2021 were retrospectively scanned.

Results:23 patients,21 male children,2 female children,who underwent cystoscopy due to hematuria were identified.Avarage age the patients was 10±4 years.7 of patients had dripping bleeding after urinating,1 had dysuria,1 had testicular swelling.There are no findings to explain the etiology of hematuria in these patients' radiological and nephrological examinations.Cystoscopy was performed 26 times in 23 patients.3 of them were normal.Hyperemia in the posterior urethra was observed in 12 patients,trabeculation in the bladder in 6,posterior urethral valve(PUV) in 2 patients,vesicular lesion in the bladder in 1,pseudomembrane in the urethra in 1,fibrin plaque in the posterior urethra in 1 patient.15 patients received steroid injections into the posterior urethra.Urethral biopsy was taken in 3 patients.Histopathological diagnoses were mixed inflammatory cells,sparsely reactive urothelial cells,nephrogenic metaplasia.A bladder biopsy was taken in one patient and the histopathology result was chronic inflammation.7 patients were unfollowed after cystoscopy.Complaints of 10 disappeared.Second cyctoscopy performed 3 of 6 patients with ongoing hematuria.Erythematous lesion and linear ulcerated area in the urethra were observed in second cystoscopy in one patient who was not detected in first cystoscopy.Urethral biopsy was taken in the first cystoscopy,in a patient with mixed inflammatory cells,hyperemia consistent with urethritis was observed in the bulbar urethra in the second.For the patient who underwent PUV ablation, steroid injection into the urethra at the first cystoscopy,steroid injection was also performed at the second cystoscopy.Clinical follow-up continues as the remaining 3 patients'complaints of hematuria continuea; repeat cystoscopy was planned.

Conclusion: 1/1000 of all outpatient visits in children are due to hematuria.When glomerulopathies are excluded, the cause of macroscopic hematuria is primarily benign.Repetitive,long-term,etiological imaging methods,cystoscopic examination in patients who can't be determined by blood and urine tests,In addition to revealing or excluding possible pathologies,also provides the opportunity for therapeutic intervention.

Hematüri Yakınması ile Başvuran Hastalarda Sistoskopik Değerlendirme Sonuçlarımız

G Akyol, Aİ Anadolulu, A Canmemiş, RB Erdoğan, ŞK Özel, Ç Ulukaya Durakbaşa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Hematüri yakınmasıyla başvuran ve görüntüleme yöntemleriyle etyolojisi aydınlatılamayan çocuklarda sistoskopik değerlendirme sonuçlarının paylaşılması

Yöntem: 2010-2021 yılları dahil dosya kayıtları geriye dönük tarandı.

Bulgular: Hematüri nedeniyle sistoskopi yapılan 21’i erkek 2’si kız toplam 23 hasta tespit edildi. Hastaların yaş ortalaması 10±4 yıldı. 7 hastada idrar yaptıktan sonra damlama şeklinde kanama, 1 hastada dizüri, 1 hastada ise sol testiste şişlik yakınması mevcuttu. Bu hastaların radyolojik görüntülemelerinde ve nefrolojik değerlendirmelerinde hematüri etyolojisini açıklayacak bulgu yoktu. 23 hastaya 26 kez sistoskopi yapıldı. 3 hastanın sistoskopisi doğaldı. Hastaların 12’sinde posterior üretrada hiperemi, 6’sında mesanede trabekülasyon, 2’sinde posterior üretral valv (PUV), 1’inde mesanede veziküler lezyon, 1’inde üretrada psödomembran, 1’inde posterior üretrada fibrin plak görüldü. Toplam 15 hastada posterior üretraya steroid enjeksiyonu yapıldı. 3 hastadan üretra biyopsisi alındı. Histopatolojik tanıları miks iltihap hücreleri, seyrek reaktif ürotelyal hücreler ve nefrojenik metaplazi şeklindeydi. Bir hastadan mesane biyopsisi alındı ve histopatoloji sonucu kronik inflamasyondu. Hastaların 7’si sistoskopi sonrası takipsizdi. 10 hastanın yakınması kayboldu. Hematürisi devam eden 6 hasta vardı. Bunlardan 3’üne ikinci kez sistoskopi yapıldı.İlk sistoskopide özellik saptanmayan bir hastada ikincide üretrada eritematöz lezyon, yer yer lineer ülsere alan görüldü. Birinci sistoskopisinde üretral biyopsi alınmış ve miks iltihap hücreleri şeklinde sonuçlanmış bir hastada ikincide bulbar üretrada üretrit ile uyumlu hiperemi görüldü. İlk sistoskopide PUV ablazyonu ve üretraya steroid enjeksiyonu yapılan hastaya ikinci sistoskopide de steroid enjeksiyonu yapıldı. Kalan 3 hastanın hematüri yakınması azalarak devam ettiğinden klinik takibe devam edilmektedir; tekrar sistoskopi planlanmıştır.

Sonuç: Çocuklarda tüm poliklinik başvurularının 1/1000’inin hematüri nedenlidir. Glomerülopatiler dışlandığında, makroskobik hematürinin nedeni çoğunlukla benign karakterdedir. Tekrarlayan, uzun süren veya etiyolojisi görüntüleme yöntemleri, kan ve idrar tetkikleri ile belirlenemeyen hastalarda sistoskopik değerlendirme, olası patolojilerin ortaya konması veya dışlanmasına ek olarak tedaviye yönelik girişim olanağı da sağlamaktadır.

Close