39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 51

Urethral Foreign Body in Adolescent: A Case Report

S Akman, F Sezer, BH Güvenç
Zonguldak Bülent Ecevit University School of Medicine Departments of Pediatric Surgery

Introduction

Stone disease related urinary system obstruction is reflected by difficult and painful urination accompanied by hematuria. Urethral foreign bodies are generally suggestive of sexual abuse in the pediatric age and to obtain sexual desire in the adolescent age group. They may as well cause similar symptoms but are rarely reported in the literature.

Case Report

A 16-year-old male patient applied to our clinic with complaints of bleeding from the tip of the penis and difficulty to urinate. The patient was referred to our clinic with a preliminary diagnosis of urethral stone due to inability in introducing urinary catheter from an external health institution. Findings were incompatible with stone disease following direct abdominal X-ray and urinary system ultrasonography screening; however, a bladder globe was present during examination. Genital examination revealed a solid foreign body located 4-5 cm proximal to the external urethral meatus. An approximately 5 cm long, conical-shaped silicone body was removed in one piece under local anesthesia, by the help of a hemostat. The patient eventually admitted self-introduction of the foreign body. Presence of 100,000 CFU/ml E. coli detected in urine culture was resolved due to appropriate antibiotic therapy, and he was discharged on the 5th day of hospitalization.

Conclusion

It is reported that insertion of urethral foreign bodies driven by sexual desire are generally radio-opaque and visible from the meatus. Possible presence of radiolucent urethral foreign bodies, invisible during physical examination must be considered in the differential diagnosis since the patient may conceal and resist to admit self-exposure due to fear from punishment and further self-embarrassment

Adolesanda Üretral Yabancı Cisim:Olgu Sunumu

S Akman, F Sezer, BH Güvenç
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş

Postrenal ABY/anüri olgularında etiyolojide ağırlıklı olarak üreter, mesane ve üretra obstrüksiyonlarına yol açan taş, tümör, striktür yer almaktadır. Çok nadir olarak üretral yabancı cisimler bu duruma neden olmaktadır.

Üretral yabancı cisimler çocuk yaş grubunda öncelikle cinsel istismarı düşündürmekle beraber adölesa yaş grubunda cinsel zevk amaçlı yapılabilmektedir. Bu tip vakalarda hastanın utanma ve cezalandırma korkusu ile gerçeği gizlemesi tanı ve tedaviyi güçleştirmektedir.

Literatür tarandığında adölesanlarda üretral yabancı cisimler genellikle dıştan belli olmakta ya da radyopak olup ilk değerlendirme tetkiklerinde yer alan düz karın grafisinde bulgu vermektedir.

Bizim olgumuzda hasta tarafından kendi üretrasına yerleştirilen yabancı cisim hem dışardan görünmemekte hem de radyolusendir. Hastanın hiçbir bilgi vermemesi ile birlikte değerlendirildiğinde sonuç çok şaşırtıcı olmuştur.

Olgu Sunumu

16 yaşında erkek hasta penis ucundan kan gelmesi ve idrar yapamama şikayeti ile dış merkez acil servise başvurdu. Dış merkezde eksternal meadan sonda ilerletilememesi üzerine üretrada taş ön tanısı ile merkezimize sevk edildi. Hastanın fizik muayenesinde eksternal üretral meadan yaklaşık 4-5 cm proksimalde peniste sertlik palpe edildi. Aynı zamanda glob vezikale saptandı. Ayakta direkt batın grafisinde patoloji saptanmadı. Abdomen ultrasonda böbrekte ve mesanede taş ekojenitesi izlenmedi.

Hastanın daha iyi değerlendirilmesi için lokal anestezi uygulandı. Lokal anestezi altında meadan klemp yardımıyla tek parça halinde koni şekilli yaklaşık 5 cm uzunluğunda silikon cisim çıkartıldı.

Anamnez derinleştirildiğinde hastanın eylemi kendi kendine yaptığı. Üretrasına soktuğu silikon kalıbı kendisinin oluşturduğunu öğrendik. Nedenine yönelik sorduğumuz sorulara ise önce cevap vermeyip sonrasında bir gece öncesinde kanama olması üzerine kanamayı durdurmaya yönelik yerleştirdiğini söyledi. Ancak hastanın tıbbi özgeçmişinde hematüri ve hematüriye neden olabilecek bir durum saptanmadı.

Yabancı cisim çıkarıldıktan sonra 16 fr foley sonda takılarak çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Yatışı boyunca takiplerinde problemi olmadı. İdrar sondası ile alınan idrar kültüründe 100 000 CFU/ml E.coli üremesi saptandı. Antibiyogram sonucuna uygun antibiyotik verildi.

Yatışının 5. Gününde idrar sondası çekildi. Sonrasında spontan idrarını yapdığı görülmesi üzerine oral antibiyotikle taburcu edildi. Takibinde retrograde üretrografi çekilmesi planlandı.

Sonuç

Bu olgu ile birlikte görmekteyiz ki adölesan yaş grubunda postrenal ABY değerlendirmesinde ağırlıklı etiyoloji haricinde akılda bulundurulan ön tanılardan yabancı cisim ihtimali literatürde geçtiği gibi dışardan görünmeyebilir ve tanıyı zorlaştırabilir.

Sonuç olarak cinsel zevk amaçlı eylemler ve patolojik sonuçları erişkin yaş grubunda olduğu gibi adölesan yaş grubunda da çok farklı klinikler ve beklenmeyen sonuçlara neden olmaktadır.

Close