39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 89

Solid Pseudopapillary Tumor of the Pancreas: Single Center Experiences

B Can*, G Şalcı*, GP Reis**, HS Yalçın Cömert*, M İmamoğlu*, H Sarıhan*
*Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Trabzon
**Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Trabzon

Aim: Solid pseudopapillary tumor (SPT) constitutes 0.2% - 2.7% of non-endocrine primary tumors of the pancreas. It has low malignancy and good prognosis. High survival is reported after surgical excision of the tumor. However, as the signs and symptoms are nonspecific, delays in diagnosis and treatment are quite common. We aimed to share our experiences on the cases that we have operated for SPT in our clinic in the last 5 years.

Methods: Medical records of 3 patients who were operated for SPT between 2017 and 2022 were retrospectively reviewed, and demographic information, clinical findings, results of laboratory and imaging methods, surgical method and pathology results were evaluated.

Results: Three female patients aged 14, 15 and 17 years, respectively, who presented with abdominal pain, were evaluated by MRI after a mass in the pancreas was observed in the examinations. The first patient had a 58x69mm solid mass in the tail part of the pancreas, as well as cortical cysts in the left ovary and right kidney. In the second patient, a solid mass of 64x57mm was seen in the head and middle part of the pancreas. The third patient also had a solid mass of 100x72mm in the head and neck region of the pancreas. The first patient underwent distal pancreatectomy and mass excision, while the other two patients underwent whipple procedure. Pathology results of all three patients were compatible with SPT. The first patient was treated due to the development of thrombus in the splenic vein, and it was observed to improve in the follow-up. No recurrence was observed in any of our patients. Long-term follow-up of the patients continues.

Conclusion: Solid pseudopapillary tumor (SPT), although rarely seen in childhood, constitutes 70% of pediatric pancreatic tumors. Since most of the patients are adolescent girls who present with the complaint of atypical abdominal pain, there may be delays in the diagnosis. The survival rate with complete surgical resection is quite high.

Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü: Tek Merkez Deneyimlerimiz

B Can*, G Şalcı*, GP Reis**, HS Yalçın Cömert*, M İmamoğlu*, H Sarıhan*
*Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon
**Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji AD, Trabzon

Amaç: Solid psödopapiller tümör (SPT), pankreasın endokrin olmayan primer tümörlerinin %0,2 - %2,7'sini oluşturur. Düşük malignite ve iyi prognoza sahiptir. Tümörün cerrahi eksizyonu sonrası yüksek sağkalım bildirilmektedir. Ancak belirti ve bulguları nonspesifik olduğundan tanı ve tedavide gecikmeler oldukça sıktır. Biz de kliniğimizde son 5 yılda SPT nedeni ile opere ettiğimiz olgular üzerinden deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Yöntem: 2017 – 2022 tarihleri arasında SPT nedeni ile opere olan 3 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenerek demografik bilgiler, klinik bulgular, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, cerrahi yöntem ve patoloji sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Karın ağrısı ile başvuran sırasıyla 14, 15 ve 17 yaşlarında üç kız hastanın yapılan tetkiklerinde pankreasta kitle görülmesi üzerine hastalar MRG ile değerlendirildi. İlk hastanın pankreas kuyruk kesiminde 58x69mm boyutunda solid kitleye ek olarak sol over ve sağ böbrekte kortikal kistleri mevcuttu. İkinci hastanın pankreas baş ve orta kesimde 64x57mm boyutunda solid kitle görüldü. Üçüncü hastanın da pankreas baş - boyun kesiminde 100x72mm boyutunda solid kitle mevcuttu. İlk hastaya distal pankreastektomi ve kitle eksizyonu yapılırken, diğer iki hastaya whipple prosedürü uygulandı. Üç hastanın da patoloji sonucu SPT ile uyumlu geldi. İlk hastada splenik vende trombüs gelişmesi üzerine tedavi edildi, takipte düzeldiği görüldü. Hiçbir hastamızda nüks gözlenmedi. Hastaların uzun dönem takiplerine devam edilmekte.

Sonuç: Solid psödopapiller tümör (SPT), çocukluk çağında nadir olarak görülmekle birlikte pediatrik pankreas tümörlerinin %70’ini oluşturur. Hastaların çoğu atipik karın ağrısı şikayeti ile başvuran adölesan kız çocukları olduğundan tanıda gecikmeler yaşanabilmektedir. Cerrahi tam rezeksiyonla sağ kalım oranı oldukça yüksektir.

Close