39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 59

LAPAROSCOPIC SEGMENTARY COLECTOMY IN CASE OF ELONGATED SIGMOID COLON

F Çelik, A Sharbaji, N İsmayilzade, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
LAPAROSCOPIC SEGMENTARY COLECTOMY IN CASE OF ELONGATED SIGMOID COLON

Purpose:

it is aimed to present our cases of laparoscopic segmental colectomy performed in cases of chronic constipation with elongated sigmoid colon.

Material / Method:

Patients whose symptoms did not regress and elongated sigmoid colon were detected despite receiving regular medical treatment for at least 6 months were included in the study.

The presence of RAIR (rectoanal inhibitory reflex) was recorded by Anal Manometry.

In the colon radiography wide, tortioized, thick-walled, omega-looking colons were considered elongated sigmoid colon.

colonic transit time studies were performed with elongated sigmoid colon using an orally administered radiopaque biomarker.

Laparoscopic segmental colectomy was performed in all cases. The resection margins from the descending-sigmoid colon junction to the peritoneal reflection.distal and proximal ends were closed with a linear stapler.colorectal anastomosis was performed with a 31mm circular stapler.

Operation times, length of the excised segment, pathology results, peroperative and postoperative complications and follow-up processes were recorded.

Results:

A total of 8 cases, 3 boys and 5 girls, were included in the study.The mean total treatment period for constipation was 4 years (1-7 years), average regular treatment duration was 2 years (1-4 years).

In all cases and RAIR (+) was found.

Colon X-ray showed that the sigmoid colon was elongated, thick-walled,tortoised.

In the colon transit study, biomarkers arriving in the proximal colon in normal time and accumulated in the elongated segment for mean 5 days.

Laparoscopic segmental colectomy was used in all cases. The mean operation time was 75 minutes (60 – 140 minutes), There were no perioperative and postoperative complications in any of the cases.

The mean postoperative spontaneous defecation was 4 days (2-5 days), while the mean discharge was 9 (8-10 days). The average follow-up period is 9 months (3 – 18 months).

All patients had significant improvement in their symptoms at the postoperative 1st, 3rd, 6th and 12th month controls were normal.

Pathology results showed that all colon segments were ganglionic

Conclusion:

In patients with elongated sigmoid colon and treatment-resistant constipation, the results of laparoscopic segmental colectomy were satisfactory

ELONGE SİGMOİD KOLON VAKALARINDA LAPAROSKOPİK SEGMENTER KOLEKTOMİ

F Çelik, A Sharbaji, N İsmayilzade, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

ELONGE SİGMOİD KOLON VAKALARINDA LAPAROSKOPİK SEGMENTER KOLEKTOMİ

Amaç:

Elonge sigmoid kolon tespit edilen ve tedaviye dirençli kronik kabızlık olgularında laparoskopik segmenter kolektomi vakalarımızın sunulması amaçlanmıştır.

Materyal / Metod:

Çalışmaya kabızlık tanısı alan, en az 6 ay düzenli medikal tedavi almasına rağmen semptomlarında gerileme olmayan ve elonge sigmoid kolon tespit edilen hastalar dahil edildi.

Anorektal malformasyonlu, nörolojik sorunları olan (nöropatik mesane, spina bifida vs), endokrin ve metabolik hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Anal Manometri ile RAIR (rektoanal inhibitör refleks) varlığı kaydedildi, anal kanal istirahat basınçları ölçüldü.

Kolon grafisinde sigmoid kolonu geniş, tortiyoze, kalın duvarlı, omega görünümlü olan hastalar elonge sigmoid kolon olarak kabul edildi.

Elonge sigmoid kolonu olan olgulara oral yolla alınan radyoopak biyomarker kullanılarak kolonik transit çalışması yapıldı. Kolon transit zamanı normal iken elonge sigmoid kolon segmenti içinde marker stazı olan olgularda cerrahi kararı verildi.

Tüm olgulara laparoskopik segmenter kolektomi yapıldı. Rezeksiyon sınırları inen kolon-sigmoid kolon bileşkesinden peritoneal refleksiyon seviyesine kadardı. Rezeke edilecek segmentin vasküler iskeletizasyonu sonrasında distal ve proksimal uçları lineer stapler ile kapatıldı. Spesmenin batın dışına alındı ve kolorektal anastomoz 31mm sirküler stapler ile yapıldı.

Operasyon süreleri, segmentin uzunluğu, patoloji sonuçları, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar ve takip süreçleri kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya 3 erkek 5 kız olmak üzere toplam 8 olgu alındı. Yaş ortalamaları 9'du.Kabızlık nedeniyle toplam tedavi süreleri ortalama 4 yıl (1 – 7 yıl), düzenli tedavi süreleri ortalama 2 yıldı(6ay – 4 yıl).

Tüm olgularda anal manometride RAIR (+) bulundu.

Kolon grafisinde sigmoid kolonun elonge, kalın duvarlı, tortiyoze olduğu gösterildi.

Kolon transit zaman çalışmasında, proksimal kolona normal sürede gelen biyomarkerlerin elonge segmentte biriktiği görüldü (ortalama 5 gün).

Tüm olgulara laparoskopik segmenter kolektomi yapıldı. Ortalama operasyon süresi 75 dk (60 – 140dk), rezeke edilen segment ortalaması 33cm idi( 22-42cm). Hiçbir olguda peroperatif ve postoperatif komplikasyon olmadı.

Postoperatif spontan defekasyon ortalaması 4 gün (2 – 5), taburculuk ortalaması 9 gündü(8 – 10) . Ortalama takip süresi 9 aydı ( 3 – 18 ay).

Hastaların 1, 3, 6 ve 12. ay kontrollerinde semptomlarında belirgin düzelme olduğu, 1 hastada birkaç kez lavman ihtiyacı dışında sorun olmadığı görüldü.

Patoloji sonuçlarında tüm kolon segmentleri ganglionikti, ek patoloji yoktu.

Sonuç:

Elonge sigmoid kolonu ve tedaviye dirençli kabızlığı olan olgularda laparoskopik segmenter kolektomi sonuçlarının yüzgüldürücü ve tatminkar olduğu görüldü

Close