39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 24

The laparoscopy-assisted percutaneous transfascial suturing technique in the repair of Morgagni diaphragmatic hernia defect

AB Doğan, KU Özkan, Ş Selvi, M Özdemir
Erciyes University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim

In this study, the repair of hernia defect with percutaneous transfascial suturing technique under laparoscopic visualization in children with Morgagni diaphragmatic hernia and the results of this treatment are presented.

Material and Method

The data of six patients, aged between five months and two years (median 10.5 ± 6,9 months), who underwent surgery with the laparoscopy-assisted percutaneous-suture technique between August 2019 and August 2022, were retrospectively analyzed. In the technique, the syringe needle is passed through the anterior abdominal wall and the free diaphragm rim on the projection site of the defect. Then a ring-formed prolene suture is passed through the needle and the needle is withdrawn. A second syringe needle is sunk from the point where the first needle is inserted and it is passed through the ring of the prolene suture. A second prolene suture is sent to the abdomen through this needle and the needle is withdrawn. By pulling out the ring prolene suture, the tip of the second suture in the abdomen stuck in the ring is taken out and the suture is tied. In this way, the diaphragmatic rim is sutured to the strong anterior abdominal wall fascia.

Results

Three (50%) of the patients were girls and three (50%) were boys. The mean age of surgery was 10,5 ±6,9 months. Four (66%) of the patients were diagnosed with ongoing cough, and the other two (33%) were diagnosed during the examination of recurrent fever and pneumonia attacks. Patients with diaphragmatic defects detected by chest X-ray and thorax CT were consulted at our clinic. Average operative time is 47.5 ± 14,4 minutes. Four (66%) of all patients fed at the sixth hour postoperatively and were discharged on the first postoperative day. No recurrence was detected in any patient after 17,6 ± 6,6 months mean follow-up period.

Coclusion

Morgagni diaphragmatic hernia repair with laparoscopy-assisted percutaneous transfascial suturing technique draws attention as an effective and easy minimally invasive treatment method with its short operation time, minimal surgical manipulation requirement, excellent cosmetic results and short hospital stay. Long-term follow-up will determine the final success of the method.

Morgagni diyafram hernisi onarımında laparoskopi yardımlı perkütan transfasiyal sütür tekniği

AB Doğan, KU Özkan, Ş Selvi, M Özdemir
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Giriş ve Amaç

Bu çalışmada Morgagni diyafram hernili çocuklarda laparoskopik görüntüleme altında perkütan transfasiyal sütür tekniği ile fıtık defekti onarımı ve bu tedavinin sonuçları sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Ağustos 2019-Ağustos 2022 yılları arasında laparoskopi yardımlı peruktan sütür tekniği ile ameliyat edilmiş, yaşları beş ay ila iki yaş arasında değişen (ortanca 10,5 ± 6,9 ay) altı hastanın verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Bu teknikte defekt iz düşümünden cilde batırılan enjektör iğnesi serbest diyafram dudağından da geçilerek içerisinde prolen sütür halka şeklinde gönderilir ve iğne geri çekilir. İlk iğnenin girildiği yerden ikinci bir iğne gönderilerek batındaki sütürün halkası içerisinden geçilir ve bu iğne içerisinden ikinci bir prolen sütür batına gönderilir. İlk gönderilen halka sütürün dışarı çekilmesi ile halka içine sıkışan ikinci sütürün batın içerisindeki ucu dışarı alınmış olur ve bağlanır. Bu sayede diyafram dudağı güçlü karın ön duvarı fasyalarına dikilmiş olur.

Bulgular

Hastaların üçü kız (%50) üçü erkekti (%50). Ortalama ameliyat yaşları 10,5 ± 6,9 aydı. Hastaların dördü (%66) düzelmeyen öksürük, diğer ikisi (%33) ise tekrarlayan ateş ve pnömoni ataklarının incelenmesi esnasında tanı almıştır. Akciğer grafisi ve toraks BT ile diyafragma defekti görüntülenen hastalar kliniğimize konsülte edilmiştir. Ortalama ameliyat süresi 47.5 ± 14,4 dakika idi. Tüm hastalardan dördü (%66) ameliyat sonrası altıncı saate oral almış ve ameliyat sonrası birinci gün taburcu edilmiştir. Ortalama 17,6 ± 6,6 ay takip süresi sonrası hiçbir hastada nüks tespit edilmemiştir.

Sonuç

Kısa ameliyat süresi, oldukça az cerrahi manüpilasyon gereksinimi, mükemmel kozmetik sonuçları ve kısa hastanede kalış süresi ile laparoskopi yardımlı peruktan transfasyal sütür tekniği ile Morgagni diyafragma hernisi onarımı etkili ve kolay bir minimal invazif tedavi yöntemi olarak dikkat çekmektedir. Uzun dönem takip sonuçları yöntemin nihai başarısını belirleyecektir.

Close