39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 16

A rare cause of bladder outlet obstructionin children: Congenital urethral fibroepithelial polyp

AB Doğan*, KU Özkan**, HC Demirtürk**, Ş Selvi*
*Erciyes University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Erciyes University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology

Aim

Although fibroepithelial polyps of the posterior urethra are extremely rare, they can be a cause of hematuria, acute or intermittent bladder outlet obstruction, and urinary tract infection in childhood. Diagnosis of these polyps is difficult since they are not very likely to be considered in these clinical scenes. These pedunculated polyps, which mostly extend to the bladder, can now be easily visualized with high-tech imaging devices (ultrasonography, voiding cystourethrography). In the differential diagnosis, urethral valve, stone, tumor (urothelial papilloma rbdomyosarcoma), phimosis, ureterocele, bladder neck diverticula should be considered. In this study, it was aimed to present the clinical processes of three patients who were symptomatic due to fibroepithelial polyps in the posterior urethra.

Material and Method

The data of three male patients with fibroepithelial polyps in the posterior urethra between August 2019 and August 2022 were reviewed retrospectively. Urinary retention was the reason all three patients came to the emergency department. All patients had microscopic hematuria on urinalysis. While a polypoid mass in the bladder was detected sonographically in two of the three patients, the mass could not be seen in the lower abdomen tomography of the three-year-old boy due to the superposition of the Foley balloon with the polyp. In the same boy, opportunistic flora bacteria (Morganella Morganii, >105) was detected in the urine culture.

Results

Urethrocystoscopy (Karl Storz 9.5 F) was performed on patients aged 40 days, two and three years, and polyps in the verimontanum were cut up with the help of a holmium yag laser (Litho Quanta System). Polyps were removed from the bladder with the help of punch. There was no endoscopic finding of bladder outlet obstruction in any of the patients. Since the patients were asymptomatic after the procedure, further investigations were not considered.

Conclusion

Urethral polyps should be considered in children with recurrent intermittent urinary retention, hematuria, and lower urinary tract symptoms. Open surgery should be avoided whenever possible, as polyps can be removed endoscopically. A polyp taken with its root is not expected to recur. Patients with persistent symptoms after treatment and endoscopic findings of bladder outlet obstruction should be examined for possible vesicoureteral reflux and voiding dysfunctions.

Çocuklarda mesane çıkış obstrüksiyonunun nadir bir nedeni: Konjenital üretral fibroepitelyal polip

AB Doğan*, KU Özkan**, HC Demirtürk**, Ş Selvi*
*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Giriş ve amaç

Posterior üretranın fibroepitelyal polipleri oldukça nadir görülmekle birlikte çocukluk çağında hematüri, akut veya aralıklı mesane çıkış obstrüksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonunun bir nedeni olabilirler. Bu klinik tablolarda poliplerin akla gelmesi çok muhtemel olmadığından tanı konması zordur. Çoğunlukla mesaneye uzanım gösteren bu saplı polipler günümüzde yüksek teknolojili görüntüleme cihazları (ultrasonografi, işeme sistoüretrografi) ile rahatlıkla görüntülenebilirler. Ayırıcı tanıda üretral valv, taş, tümör (ürotelyal papilloma rbdomiyosarkom), fimozis, üreterosel, mesane boynu divertikülleri akla gelir. Bu çalışmada posterior üretrada fibroepitelyal polip nedeni ile semptomatik olan üç hastanın klinik süreçlerinin sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem

Ağustos 2019-Ağustos 2022 yılları arasında posterior üretrada fibroepitelyal polip tespit edilen üç erkek hastanın verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Her üç hastayı da acil servise getiren neden idrar retansiyonu olmuştur. Tüm hastaların idrar tetkikinde mikroskobik hematüri mevcuttu. Üç hastanın ikisinde sonografik olarak mesanede polipoid kitle tespit edilirken, üç yaşındaki hastanın alt batın tomografisinde foley balonunun süper pozisyonu nedeniyle polip görülememiştir. Aynı hastanın idrar kültüründe fırsatçı flora bakterisi Morganella Morganii (>105) üremesi tespit edilmiştir.

Bulgular

Yaşları, 40 gün, iki ve üç yaş olan hastalara üretrosistoskopi (Karl Storz 9.5 F) yapılmış ve verimontanum lokalizasyonundaki polipler holmium yag laser (Litho) yardımı ile sapları kökünden ablaze edilmiştir. Polipler punch yardımı ile mesaneden çıkarılmıştır. Hastaların hiçbirisinde obstrüksiyona sekonder endoskopik mesane bulgusu saptanmamıştır. Hastalar işlem sonrası asemptomatik oldukları için ileri incelemelere gerek duyulmamıştır.

Sonuç

Tekrarlayan aralıklı idrar retansiyonu, hematüri ve alt üriner sistem semptomları olan çocuklarda üretral polipler akla gelmelidir. Polipler endoskopik olarak çıkarılabildiğinden açık cerrahiden kaçınılmalıdır. Sapı ile çıkarılan poliplerin nüks etmesi beklenmez. Tedavi sonrası semptomları devam eden ve obstrüktif işemenin endoskopik bulguları saptanan hastalar olası vezikoüreteral reflü ve işeme bozuklukları açısından incelenmelidir.

Close