39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 89

Analysis of 753 pediatric trauma cases requiring intensive care: three years' experience of a pediatric trauma center

SA Bostancı*, Cİ Öztorun**
*Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim: The aim of our study is to evaluate the pediatric trauma patients hospitalized in the pediatric surgical intensive care and pediatric intensive care units of our hospital and to share the data.

Methods: The files of children aged 0-18 years, who were hospitalized in the pediatric surgery intensive care and pediatric intensive care units of Ankara city hospital due to trauma and followed up and treated by the pediatric surgery between September 2019 and September 2022, were retrospectively analyzed. The patients were evaluated in terms of age, gender, type and mechanism of trauma, affected organs and systems, treatments given, surgical procedures, length of hospital stay, and mortality.

Results: A total of 753 cases were evaluated during the study period. The mean age of the patients was 9, 43 (2 months-18 years), 66% of them were boys and 34% were girls. Trauma forms; the most frequent being falling from a height (19.2%), out-of-vehicle traffic accident (18.3%), in-vehicle traffic accident (14.3%), stab wounds (10.7%), falling from the same level (%9, 3), falling on a stranger (5.5%), bicycle accident(5.1%), gunshot injury (2.8%), motorcycle accident (2.2%). In terms of trauma mechanism, 651 patients (86.46%) were hospitalized due to blunt trauma and 102 patients (13.54%) were hospitalized due to penetrating trauma. The most frequently affected organ was the lung(n=218). 230 patients had multiple trauma. During the follow-up period, 638 (84.7%) patients were treated non-operatively, 38 patients underwent laparotomy, 36 patients underwent cystoscopy, 9 patients underwent thoracotomy, 32 patients underwent tube thoracotomy, and a total of 115 (15.2%) patients were operated. Nine patients (1.18%) died. Two of the patients with ex died during the intervention in the emergency department, while the other patients died due to multiple traumas, especially cranial trauma, during the follow-up period in the intensive care unit.

Conclusion:

According to our series, the most common causes of childhood trauma are falling from height and traffic accidents. The majority of childhood traumas are boys and blunt trauma. Causes of death are mostly head traumas, rarely massive thoracic and abdominal traumas. Despite the appropriate trauma management and intensive care conditions, children with multiple traumas have a low mortality rate.

Yoğun bakım gerektiren 753 pediatrik travma vakasının analizi: bir pediatrik travma merkezinin üç yıllık deneyimi

SA Bostancı*, Cİ Öztorun**
*Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş ve amaç:

Çalışmamızın amacı, hastanemizin çocuk cerrahi yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım servislerinde yatırılarak tedavi edilen çocuk travma hastalarını değerlendirmek ve verileri paylaşmaktır.

Yöntemler:

Eylül 2019-Eylül 2022 tarihleri arası Ankara şehir hastanesi çocuk hastanesi çocuk cerrahi yoğun bakım ve pediatri yoğun bakımlarına travma nedeni ile yatırılan ve çocuk cerrahisi tarafından takip ve tedavisi yapılan 0-18 yaş arası çocuk hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, travma şekli ve mekanizması, etkilenen organ ve sistemler, yapılan cerrahi işlemler, hastanede yatış süresi ve mortalite açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışma dönemindeki toplam 753 vaka değerlendirildiğinde, hastaların yaş ortalaması 9, 43 (2 ay-18 yaş) olup, %66’sı erkek, %34’u kız idi. Hastaların 587 (%78) sı Türk vatandaşı idi, diğerleri de yabancı uyruklu 166 (%22) idi. Travma şekilleri; en sık %19,2 ile yüksekten düşme olmak üzere sırasıyla araç dışı trafik kazası (%18), araç içi trafik kazası (%14,3), delici kesici alet yaralanması (%10,7), aynı seviyeden düşme (%9,3), üzerine yabancı düşmesi (%5,5), bisiklet kazası(%5,1), ateşli silah yaralanması(%2,8), motosiklet kazası(% 2,2), idi. Travma mekanizması açısından ise 651 hasta (%86,46) künt travma nedeni ile, 102 hasta (%13,54) penetran travma nedeniyle yatırıldı. En sık etkilenen organ akciğer(n=218) idi. 230 hastada multiple travma vardı. Hastalar en çok ortopedi (n=226) ve beyin cerrahisi (n=222)’ye konsülte edildi. Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 5,2 (2-106) idi. Takip sürecinde 638 (%84,7) hasta non-operatif tedavi edilirken, 38 hastaya laparatomi, 36 hastaya sistoskopi, 9 hastada torakotomi, 32 hastaya tüp torakotomi olmak üzere toplam 115 (%15,2) hasta opere edildi. Dokuz hasta (%1,18) ex oldu. Ex olan hastalardan ikisi acilde müdahale edilirken ex oldu, diğer hastalar ise yoğun bakımda takip sürecinde multiple travmaları özellikle kranial travma nedeni ile ex oldu.

Sonuç:

Serimize göre, çocuk travmalarında en sık nedenler yüksekten düşme ve trafik kazaları olarak görülmektedir. Çocuk travmaların büyük kısmını erkek çocuklar ve künt travma oluşturmaktadır. Ölüm nedenleri büyük nedenle kafa travmalarıdır, nadiren masif toraks ve batın travmalarıdır. Multiple travmalı çocuklar uygun travma yönetimi ve yoğun bakım şartlarına rağmen düşük oranlarda mortal seyretmektedir.

Close