39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 72

Evaluation of fecal and urinary continence and quality of life in school-aged children and adolescents with anorectal malformation

EE Erten*, Cİ Öztorun**, ME Öcal*, T Örnek Demir*, SA Bostancı*, VS Çayhan*, MN Azılı**, E Şenel**
*Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim:

In our study, we aimed to evaluate the fecal and urinary continence and quality of life of school-age children and adolescents who underwent definitive surgery for ARM.

Methods:

In our clinic, "Krickenberg scoring" was used to evaluate bowel functions of school-age (8-18 years old) patients who underwent definitive surgery for ARM, and the "PedQL" quality of life scale, was used to evaluate their quality of life. The patients were evaluated in terms of urinary system pathologies, medical and surgical treatments, and urinary continence.

Results:

Among the 282 patients who underwent definitive surgery for ARM in our clinic between 1985 and 2022, 32 patients of school age (8-18 years) were included in the study. The mean age of the patients was 11.9±3.5 years and 17 (53%) were male. Anoplasty was performed in 12 patients with atresia with perineal fistula, and PSARP was performed in the other 20 patients. According to Krickenberg scoring, 93% of patients had voluntary bowel movements. There was no soiling in 20(%66,6) patients with voluntary bowel movements, and 21(%70) patients did not have constipation. The mean pedQL score of all patients in the study was 73.6. While the mean score of the anal atresia with perineal fistula was 75.4, the mean score of the atresia with rectovestibular fistula was 73.4. The mean score of atresia cases with rectourinary fistula was found to be 73.22. There was no statistically significant difference between atresia types in terms of quality of life.

Five (15.62%) patients had VUR, two (6.25%) patients had hypospadias, and three (9.3%) patients had a neurogenic bladder. The urinary continent was present in 30 (93.7%) of the patients. The mean PedQL score of the patients who underwent CIC (68.2) and the patients with VUR (70.4) was found to be significantly lower than the mean PedQL score of the patients without urinary system pathology (73.8) (p<0.05).

Conclusion: School-age children who underwent definitive surgery for ARM had a high rate of fecal and urinary continence and a socially acceptable quality of life in the late-term results. The PedQL scores of the patients with urinary system pathologies were lower than the patients without pathology.

Okul çağındaki anorektal malformasyonlu çocuk ve adölesanların fekal ve üriner kontinans ve hayat kalitesi değerlendirilmesi

EE Erten*, Cİ Öztorun**, ME Öcal*, T Örnek Demir*, SA Bostancı*, VS Çayhan*, MN Azılı**, E Şenel**
*Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:

Çalışmamızda, ARM nedeniyle definitif cerrahi yapılan okul çağı çocuk ve adölesanların fekal ve üriner kontinanslarının ve hayat kalitelerinin değerlendirilmesini amaçladık.

Yöntem:

Kliniğimizde, ARM nedeniyle definitif cerrahi yapılan hastalardan okul çağı (8-18 yaş) hastaların geç dönem bağırsak fonksiyonlarını değerlendirmek için “Krickenberg skorlaması” uygulandı ve hayat kalitelerini değerlendirmek için 8-18 yaş arası için kullanılan ‘PedQL’ adlı hayat kalitesi ölçeği uygulandı. Ailelerden onam alınarak ölçek uygulandı. Hastalar üriner sistem patolojileri, yapılan medikal ve cerrahi tedavileri ve üriner kontinans açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Kliniğimizde 1985-2022 yılları arasında ARM nedeni ile definitif cerrahi yapılan 282 hastadan okul çağında olan (8-18 yaş) 32 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların yaş ortalaması 11,9± 3,5 olup, 17’si(%53) erkek idi. Hastaların 12(%37,5)’inde perineal fistül, 10(%31,2)’unda rektovestibuler fistüllü, dördünde(%12,5) rektoprostatik fistüllü, üçünde(%9,3) rektobulber fistüllü, birinde (%3,1) rektovezikal fistüllü atrezi, birinde(%3,1) fistülsüz atrezi, birinde (%3,1) ise rektovaginal fistüllü atrezi saptandı. Perineal fistüllü atrezi olan 12 hastaya anoplasti , diğer 20 hastaya da PSARP yapıldı. Ortalama ameliyat yaşı 7,5(1 gün- 36 ay) aydı. Krickenberg skorlamasına göre %93 hastada istemli barsak hareketleri vardı. İstemli barsak hereketleri olan hastaların 20 (%66,6) ’sinde soiling yoktu, 21(%70) hastada kabızlık yoktu. Hastaların tümü okula gitmekti idi. Çalışmadaki tüm hastaların pedQL skor ortalaması 73,6 idi. Perineal fisütllü anal atrezili olguların ölçek puan ortalaması 75,4 iken, rektovestibuler fistüllü atrezilerin ortalaması 73,4 idi. Rektoüriner fistüllü atrezi olguların puan ortalaması 73,22 olduğu görüldü. Atrezi tipleri arasında hayat kaliteleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Beş (%15,62) hastada VUR, iki(%6,25) hastada hipospadias, üç(%9,3) hastada nörojen mesane vardı. VUR olan iki hastaya sting bir hastaya UNC yapıldı. Hastaların 30 (%93,7) unda üriner kontinan idi. Nörojen mesane olan hastalara temiz aralıklı kataterizasyon (TAK) uygulaması yapılıyor. TAK yapılan hastaların(68,2) ve VUR tanılı hastaların (70,4) PedQL puan ortalaması, üriner sistem patolojisi olmayan hastaların (73,8) PedQL puan ortalamasına göre anlamlı olarak düşük olarak bulundu(p<0,05).

Sonuç: ARM nedeniyle definitif cerrahi yapılan okul çağı çocuklar geç dönem sonuçlarında yüksek oranda fekal ve üriner kontinansın olduğu ve sosyal olarak kabul edilebilir bir hayat kalitelerinin olduğu görüldü. Üriner sistem patolojileri olan hastaların PedQL skorları, patolojisi olmayan hastalara göre daha düşük tespit edildi.

Close