39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 15

Flexible endoscopy guided transgastric abscess drainage: a case report

P Khalilova, A JAFAROV, D İnal, E Ergün, M Bingöl Koloğlu
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Living donor liver transplantation is a life-saving operation in patients with end-stage liver failure. Biloma or abscess formation due to bile leakage is a defined complication in end-to-end bile anastomosis transplantation. There are different techniques to drain the abscess. In this presentation, biloma and drainage technique developed in a 16-year-old male patient who developed liver failure secondary to HCV infection in the 1st month post-transplant is presented.

Case Report: The patient, aged 16 years and 45 days after transplantation, presented with abdominal pain and vomiting. In the computed tomography, a collection of 11x8 cm, located in the portal hilus, extending cranially to the medial vena cava inferior (BMI) and caudally to the mesentery root was observed. Drainage was planned with a flexible endoscope since sonographic drainage was not possible. It was observed that the abscess was identified from the posterior wall of the stomach when entered with a flexible endoscope. A sclerotherapy needle passed through the endoscope from the point where the identification was most evident, and 390 cc of abscess contents were evacuated by being monitored with USG at the same time with flexible endoscope. In the control ultrasonography performed at the postoperative 1st week of the patient, it was observed that the bilioma completely regressed. No recurrence was observed in the 6-month follow-up.

Conclusions: In cases where percutaneous drainage is not suitable for patients with bilioma, flexible endoscopy-guided transgastric abscess drainage may be considered among the options as a less invasive and safe method that can be preferred instead of laparoscopic drainage or laparotomy.

Bükülebilir Endoskopi Eşliğinde Transgastrik Apse drenajı: Olgu sunumu

P Khalilova, A JAFAROV, D İnal, E Ergün, M Bingöl Koloğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Son evre karaciğer yetmezliği hastalarında canlı vericili karaciğer nakli hayat kurtarıcı bir ameliyattır. Safra kaçağına bağlı biloma veya apse oluşumları, uç uca safra anastomuzu yapılan karaciğer nakillerinde tanımlanmış komplikasyonlardır. Apseyi drene etmek için farklı teknikler vardır. Girişimsel olmayan tedaviler, ultrasonografi eşliğinde perkutan drenaj, ERCP eşliğinde drenaj, laparoskopik drenaj sık kullanılan yöntemlerdendir. Apsenin lokalizasyonuna göre bu tekniklerden biri tercih edilebilir. Bu yazıda HCV enfeksiyonuna sekonder karaciğer yetmezliği gelişen 16 yaş erkek hastada postnakil 1. ayda gelişen biloma ve drenaj tekniği sunulmuştur.

Olgu: 16 yaş postnakil 45.günündeki hasta karın ağrısı ve kusmayla başvurdu. Çekilen bilgisayarlı tomografide 11x8 cm boyutunda portal hilus yerleşimli, kranialde vena kava inferior (VKİ) medialine ve kaudalde mezenter köküne uzanan koleksiyon izlendi. Ultrasonografi eşliğinde drenaj mümkün olmadığı için bükülebilir endoskopi ile drenaj planlandı. Bükülebilir endoskop ile girildiğinde midenin arka duvarından apsenin tanımlandığı gözlendi. Endoskoptan tanımlamanın en belirgin olduğu noktadan skleroterapi iğnesi geçirildi ve bükülebilir endoskop ile aynı anda USG ile monitörize edilerek 390 cc apse içeriği boşaltıldı. Hastanın postoperatif 1. haftasında yapılan kontrol ultrasonografisinde safra kesesinin tamamen gerilediği görüldü. 6 aylık takibinde nüks gözlenmedi.

Sonuç: Bilyomalı hastalarda, perkütan drenajın uygun olmadığı durumlarda, bükülebilir endoskopi eşliğinde transgastrik apse drenajı, laparoskopik drenaj veya laparotomi yerine tercih edilebilecek, daha az invaziv ve güvenli bir yöntem olarak seçenekler arasında değerlendirilebilir.

Close