39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 106

COMPARISON OF PERCUTANEOUS INGUINAL RING SUTURING AND OPEN HIGH LIGATION INDIRECT INGUINAL HERNIA REPAIR IN INFANTS

MA Narsat
Kastamonu University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim:Inguinal hernia repair with laparoscopic methods is not preferred in routine practice due to its limitations and still being discussed.

In our study, we aimed to compare infants who were operated with PIRS and open high ligation indirect IH repair methods in our clinic.

Methods:Retrospectively, patients under the age of one who underwent inguinal hernia repair between October 2019 and March 2022 were included in the study. Emergency surgeries, surgeries performed in babies who did not complete 42 weeks according to the week of birth were excluded from the study.

Results:A total of 72 IH repairs were performed in 60 patients during the study period, 38 male and 22 were female. It was observed that 50 IH repairs were performed in 40 patients with PIRS.

The mean operation time was 18.0 ± 5.2 minutes in the PIRS and 21.6 ± 9.4 minutes in the open technique. Ten of the patients who underwent bilateral IH repair were repaired with the PIRS. In two patients who underwent open technique in bilateral IH repair, the operative times were 38 minutes and 42 minutes. The mean duration of bilateral repairs with the PIRS was 23.6 ± 6.7 minutes (min 17, max 42).

The cost of the open repair was calculated as 872±13 TL, while the cost in the PIRS was calculated as 2307±35 TL.

There was 1 recurrence patient in the repairs performed with the open technique in their six-month follow-up. No other complications were performed with the open technique. There were 2 relapse cases in the repair performed with the PIRS. Hydrocele developed in 1 patient after surgery. There was no patient with clinically different testicular dimensions.

In three of the patients who were operated with the open technique, the family reported complaints about the incision, but there were no complaints about the wound site in the surgeries performed with the PIRS.

Conclusion:Although the cost of the PIRS is higher than the open technique, it is a preferable method due to shortening the operation time, recognizing simultaneous non-clinical hernias and inguinal processes, and cosmetic results. Complications do not differ significantly according to the open technique.

INFANTLARDA PERKUTAN İNGUİNAL HALKA KAPATILMASI YÖNTEMİ VE AÇIK HİGH LİGASYON İNDİREKT İNGUİNAL HERNİ ONARIMIN KARŞILAŞTIRILMASI

MA Narsat
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:

Laparoskopik yöntemler ile inguinal herni onarımı kısıtlılıkları ve halen üzerinde tartışılan konular olması sebebiyle rutin uygulamada tercih edilmemektedir.

Biz çalışmamızda kliniğimizde perkutan inguinal halka kapatılması yöntemi (PIHK) ve açık high ligasyon indirekt inguinal herni (İH) onarımı yöntemleri ile opere edilen infantların karşılaştırılmasını amaçladık.

Yöntem:

Geriye dönük olarak Ekim 2019 Mart 2022 tarihleri arasında inguinal herni onarımı yapılan bir yaş altı hastalar çalışmaya dahil edildi. Doğum haftasına göre 42 haftayı tamamlamamış olan bebekler de yapılan cerrahiler ve acil cerrahiler çalışma dışı bırakıldı. Ameliyat sonrası altıncı ay kontrol muayenesi olmayan hastalarda çalışma dışı bırakıldı. Hastaların ameliyat süreleri, tedavi maliyetleri, komplikasyon ve nüks oranları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışma döneminde 60 hastada toplam 72 İH onarımı yapıldığı görüldü. Hastaların 38’i erkek 22’si kızdı. PIHK yöntemiyle 40 hastada 50 İH onarımı yapıldığı görüldü.

PIHK yönteminde ortalama ameliyat süresi 18,0 ± 5,2, açık teknikte 21,6 ± 9,4 dakikaydı. Bilateral İH onarımı yapılan hastaların 10’u PİHK yöntemi ile onarılmıştı. Bilateral İH onarımında açık teknikle yapılan 2 hastada ameliyat sürelerinin 38 dakika ve 42 dakika olduğu görüldü. Buna karşılık laparoskopik teknikle yapılan bilateral onarımların ortalama süresi 23,6 ± 6,7 dakika (min 17, max 42) olarak bulundu.

Açık onarımın maliyetinin 872±13 TL PİHK yönteminde ise maliyet 2307±35 TL olarak hesaplandı.

Her iki grubunda altı aylık takiplerinde açık teknikle yapılan onarımlarda 1 nüks hasta mevcuttu. Açık teknikle yapılan onarımlarda skrotal ya da yara yerinde başka komplikasyon ile karşılaşılmadı. PİHK yöntemiyle yapılan onarılmada 2 nüks vaka mevcuttu. 1 hastada da ameliyat sonrası hidrosel gelişimi olmuştu. Klinik olarak testis boyutlarında farklılık olan hasta yoktu.

Açık teknik ile opere olan hastalardan üçünde aile insizyon ile ilgili şikayetler belirtirken PİHK yöntemiyle yapılan cerrahilere yara yeri ile ilgili şikayet yoktu.

Sonuç:

PIHK yöntemi maliyeti açık tekniği göre fazla olsa da ameliyat süresini kısaltması, eş zamanlı belirgin klinik oluşturmayan hernilerin ve inguinal processlerin fark edilmesi ve kozmetik sonuçları sebebiyle tercih edilebilir bir yöntemdir. Komplikasyonları açık tekniği göre belirgin farklılık göstermemektedir. İleriye dönük planlı çalışmalar ile daha standart şekillerde yöntemlerin yarar ve zararlarının ortaya koyulması gerekmektedir.

Close