39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 22

Spontaneous Gall Bladder Perforation On Newborn Case Report

M Kutlu, M Can
İzmir Dr.Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Surgery

Gall bladder perforation on newborns is a rare case in literature and there is only 11 cases of it. In this study gall bladder perforation case that has been diagnosed by biliary acid on the 13th day of postnatal is being presented.Patient in monitoring for hepatitis on the 13th day of postnatal hospitalize due to findings of abdomen distention. White blood cell count on the blood chart (14300) and direct/total bilirubin levels (4,8/14,8mg/dL) has been confirmed. On the aspirate done with the abdomen liquid detected by USG had bilirubin levels higher than usual (16mg/dL). At emergency laparotomy gall bladder at infundibulum level perforation was watched. At the cholangiography taken after perforation space was sutured, it was observed that there was no passing. Cystic duct obstruction was thought. Cholecystectomy was applied. At the 3rd day of post-op alimentation was allowed, at the 12th day of post-op, patient was discharged from the hospital.

Yenidoğanda Spontan Safra Kesesi Perforasyonu Olgu Sunumu

M Kutlu, M Can
Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir/ Türkiye

Yenidoğan döneminde safra kesesi perforasyonu literatürde oldukça az sayıda bildirilmiş olup sadece 11 vaka bulunmaktadır. Bu çalışmada postnatal 13. gününde biliyer asitle tanı konulan spontan safra kesesi perforasyonu olgusu sunulmuştur.Postnatal 13. gününde sarılık nedeniyle izlemde olan hasta batın distansiyonu bulgusu ile interne edildi. Kan tablosunda beyaz küre sayısı (14300) ve direkt/total bilirubin yüksekliği (4,8/14,8mg/dL) saptandı. USG’de saptanan yaygın batın içi sıvıdan yapılan aspiratta bilirubin değeri yüksek (16mg/dL) görüldü. Acil laparotomide safra kesesi infindubulum seviyesinde perforasyon izlendi. Perforasyon alanı süture edildikten sonra çekilen kolanjiografide geçiş olmadığı görüldü. Sistik kanal obstrüksiyonu düşünüldü. Kolesistektomi uygulandı. Postop 3. gününde beslenmesi açılıp postop 12. günde taburcu edildi.

Close