39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 27

Evaluation of the Relation between Preoperative Nutrition Status and Duration of Hospitalization and Postoperative Complications in Children

T Tığlı*, D Yıldırım**, H Hızarcıoğlu Gülşen**, P Şimşek Onat**, Ö Boybeyi*, T Soyer*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Pediatric Gastroenterelogy, Hepatology and Nutrition.

Aim: The evaluation of preoperative nutritional status (PNS) and prevention of malnutrition is part of the surgical care in children. Therefore, a prospective study was conducted to evaluate the relation between PNS and postoperative healing processes in children. The preliminary results were given.

Methods: The patients aged between 6 months and 18 years who were to undergo surgery were included. The preoperative anthropometric measurements (BWH: body weight for height, BMI: body mass index, HA: Height for age, MAC: middle arm circumference; z-scores) and StrongKids Nutrition Screening Test were performed and compared with surgical outcome.

Results: Totally 57 patients were invited. Data of 37 patients whose follow-up was completed were presented. The mean age was 8.3 years (0.6-18 years). Male/female ratio was 22/15. According to BWH and BMI z-scores, 37.8% of cases (n=14) had acute malnutrition. According to HA z-scores, 32.4% of cases (n=12) had chronic malnutrition. The preoperative albumin level was low in 1 case, prealbumin level was low in 9 cases (52.9%).

There was no statistically significant difference between presence of acute malnutrition and duration of hospitalization (p>0.05). However, the duration of hospitalization was significantly longer in cases with chronic malnutrition (p=0.008). There was a significant correlation between StrongKids risk groups and z-scores of malnutrition measurements (MAC, p=0.004; BWH/BMI, p<0.001; HA, p<0.001). There was not statistically significant difference between malnutrition severity and prealbumin levels (p>0.05).

Conclusion: The preliminary results revealed significant difference between the duration of hospitalization and chronic malnutrition. Therefore, HA should also be measured besides the BW at the preoperative evaluation. StrongKids tool showed a significant correlation with malnutrition severity groups, so that it can be used as a malnutrition-risk determination tool in the preoperative evaluation of children.

Çocuklarda Preoperatif Beslenme Durumunun Hastanede Kalış Süresi ve Postoperatif Komplikasyonlar ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

T Tığlı*, D Yıldırım**, H Hızarcıoğlu Gülşen**, P Şimşek Onat**, Ö Boybeyi*, T Soyer*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gatroentereoloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü

Amaç: Çocuklarda cerrahi öncesi beslenme durumunun değerlendirilmesi ve malnütrisyonun önlenmesi cerrahi bakımın bir parçasıdır. Buradan yola çıkarak, çocuklarda cerrahi öncesi beslenme durumunun değerlendirilmesi ve malnütrisyonla cerrahi sonrası iyileşme süreçlerinin ilişkisini araştırmak üzere ileriye dönük bir çalışma yapılmış ve ön sonuçlar paylaşılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya cerrahi yapılacak olan 6 ay-18 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların preoperatif dönemdeki antropometrik ölçümleri (BGVA: Boya göre vücut ağırlığı, BKİ: beden kitle indeksi, YGB: yaşa göre boy, OKÇ: orta kol çevresi, z-skorları) ve StrongKids Nütrisyon Tarama Ölçeği sonuçları kaydedilmiş ve cerrahi sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 57 hasta davet edilmiştir ve izlemi tamamlanan 37 hastanın verisi sunulmuştur. Hastaların yaş ortalaması 8,3(0,6-18) yıl, erkek/kız oranı 22/15’dir. Cerrahi öncesi BGVA veya BKİ z-skorlarına göre hastaların %37,8’sinde (n=14) akut malnütrisyon, YGB z-skoruna göre ise hastaların %32,4’ünde (n=12) kronik malnütrisyon tespit edildi. Preoperatif albümin değeri bir olguda düşük iken, prealbümin değeri 17 hastanın 9’unda (%52,9) düşüktü.

Malnütrisyon şiddeti sınıflamaları ile olguların hastane kalış süreleri karşılaştırıldığında; akut malnütrisyon varlığı ile hastane kalış süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Kronik malnütrisyon saptanan olguların hastane kalış sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede uzun olduğu görüldü (p=0,008). StrongKids risk sınıflaması ile z skorlarına göre malnütrisyon sınıflamaları [orta kol çevresi (p=0,004), BGVA/BKİ (p<0,001), YGB (p<0,001)] arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olduğu izlendi. Malnütrisyon şiddeti sınıflamaları ile prealbümin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızın ön sonuçlarına göre kronik malnütrisyon varlığı ile hastanede kalış süresi arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Cerrahi öncesi hastalarda sadece VA değil, kronik malnütrisyon göstergesi olan YGB da değerlendirilmelidir. StrongKIDSrisk sınıflaması ile malnütrisyon sınıflamaları arasında ilişkili gösterilmiş ve cerrahi öncesi malnütrisyon riski açısından iyi bir değerlendirme aracı olduğu düşünülmüştür.

Close