39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 1

A Rare Cause Of Hydronephrosis In Childhood: Retrocaval Ureter

S Abidoğlu*, A Karagözlü Akgül*, K Karadeniz Cerit**, G Kıyan**
*Marmara University School of Medicine, Departmant of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

A Rare Cause Of Hydronephrosis In Childhood: Retrocaval Ureter

Ahsen Karagözlü Akgül, Sadık Abidoğlu, Kıvılcım Karadeniz Cerit, Gürsu Kıyan

Aim: Hydronephrosis secondary to the retrocaval ureter is a very rare condition in childhood. In this study, we aimed to share our experience with laparoscopic repair of retrocaval ureter.

Video method and results: A 17-year-old boy was admitted to the hospital with intermittent abdominal pain. Abdominal ultrasound revealed hydronephrosis. He doesn’t have history of urinary tract infection, lower urinary tract dysfunction or constipation. Ultrasound revealed a decrease in the thickness of the right renal parenchyma and dilatation in proximal ureter. There was no vesicoureteral reflux on voiding cystourethrography. MR urography revealed retrocaval ureter with reverse J sign and pelvicaliectasis in the right side. Due to loss of renal parenchyma, surgery was indicated. Ureteral catheter was placed in the right ureter by performing cystoscopy. During laparoscopic exploration, retrocaval ureter was found and isolated from surrounding tissue and vena cava. There was no stenosis in the ureteropelvic junction or ureter. The ureter was transected and placed above vena cava. Then, ureteroureterostomy was performed between dilated proximal end and normal caliber distal end. Distal end was spatulated during anastomosis and a JJ stent was inserted. A Jackson Pratt drain was placed. The drain was removed on the 2nd day, and the patient was discharged on the 3rd postoperative day. His ultrasound revealed reduced dilatation in right side on the 1st month postoperatively and then the JJ stent was the removed.

Conclusion: Retrocaval ureter, which is a very rare cause of hydronephrosis in childhood, could be managed by laparoscopic ureteroureterostomy.

Çocuklukta Nadir Bir Hidronefroz Nedeni: Retrokaval Üreter

S Abidoğlu*, A Karagözlü Akgül*, K Karadeniz Cerit**, G Kıyan**
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, İstanbul

Amaç: Retrokaval üretere sekonder hidronefroz, çocukluk çağında çok seyrek görülen bir durumdur. Bu çalışmada retrokaval üreterin laparoskopik tedavisi ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Video yöntemi ve bulgu: 17 yaşında erkek hasta aralıklı karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Abdominal ultrasonda hidronefroz tespit edildi. İdrar yolu enfeksiyonu, alt idrar yolu disfonksiyonu veya kabızlık öyküsü yoktu. Ultrasonda sağ renal parankimde incelme ve proksimal üreterde dilatasyon görüldü. Voiding sistoüretrografide vezikoüreteral reflü yoktu. MR ürografide, sağda hidronefroz ve ters J bulgusu ile retrocaval üreter saptandı. Renal parankim kaybı nedeniyle ameliyat endikasyonu konuldu. Sağ üretere sistoskopi yapılarak üreter kateteri yerleştirildi. Laparoskopik eksplorasyon sırasında retrokaval üreter bulundu ve çevre doku ve vena kavadan izole edildi. Üreteropelvik bileşke veya üreterde darlık yoktu. Üreter kesilerek vena kava üzerine alındı. Ardından dilate proksimal uç ile normal kalibre distal uç arasına üreteroüreterostomi yapıldı. Anastomoz sırasında distal uç spatüle edildi ve JJ stent yerleştirildi. Jackson Pratt dren konuldu. Dren 2. gün çekildi ve hasta postoperatif 3. gün taburcu edildi. Ultrasonografisinde ameliyat sonrası 1. ayda sağ taraftaki dilatasyonun gerilediği saptandı ve ardından JJ stent çıkarıldı.

Sonuç: Çocukluk çağında hidronefrozun çok nadir bir nedeni olan retrokaval üreter laparoskopik üreteroüreterostomi ile tedavi edilebilir.

Close