39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 83

Investigation of the in vitro effects of Hypericum Perforatum on fibroblastic activity

A Sürer*, Z Dilşad**, P Elçi***, İ Sürer****
*tobb üniversitesi tıp fakültesi
**gülhane tıp fakültesi tıbbi biyoloji anabilim dalı
***gülhane kokand hücre laboratuvarı
****Gulhane Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Although the empirical effects of Hypericum Perforatum on wound healing are known, there is no detailed scientific study on which phase of the therapeutic and by which mechanism it is efficient. This project aimed to determine the effects of H.Perforatum on fibroblastic activity in human gingival and periodontal fibroblast tissue cultures and to reveal the mechanism of its effectiveness in wound healing.

Material and Methods:

Hypericum Perforatum extract was dissolved in DMSO and solutions of different concentrations were prepared. These prepared solutions were added to fibroblast tissue cultures and the correct dose that activated the cells was obtained by the MTT test. Solutions with an effective concentration of 1/5000 and 1/10000 on proliferation were then added to fibroblast cell cultures, creating a total of 7 groups. cell cultures were added to Hypericum Perforatum solution for increased fibroblastic activity in 3 groups, wound healing model against control in 2 groups, and gene expression analysis by PCR against control in 2 groups.

Results:

In the study, as a result of the MTT analysis fibroblastic activity at a concentration of 1/5000 and 1/10000 of the most effective solution to increase the dose was active in wound healing as a result of PCR analysis and PDGF-D, VEGF-B, FGF-6 gene expression to increase the degree of their statistically meaningless, 1/10000 concentration of the solution in IGF-1 was found statistically significantly increased. In the wound healing model, it is 0-6-12-24-48 during the 48 hours. during intermittent observation during the hours, it was found that the fibroblastic activity of fibroblasts added to the solution at a concentration of 1/10000 was significantly higher than in the control group and 1/5000.

In the study, it was concluded that Hypericum Perforatum extract increases fibroblastic activity, which is effective in wound healing, by activating many of the genes that control the release of mediators effective in wound healing, and therefore accelerates wound healing.

Sarı kantaron otu (Hypericum Perforatum)'un fibroblastik aktivite üzerine in vitro etkilerinin araştırılması

A Sürer*, Z Dilşad**, P Elçi***, İ Sürer****
*tobb üniversitesi tıp fakültesi
**gülhane tıp fakültesi tıbbi biyoloji anabilim dalı
***gülhane kök hücre laboratuvarı
****Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş:Hypericum Perforatum'un yara iyileşmesi üzerine ampirik etkileri bilinmesine rağmen iyileşmenin hangi fazında ve hangi mekanizma ile etkin olduğu üzerinde gerçekleştirilmiş detaylı bir bilimsel çalışma mevcut değildir. Bu projede H.Perforatum'un insan gingival ve periodontal fibroblast doku kültürlerinde fibroblastik aktivite üzerine etkilerinin belirlenerek yara iyileşmesindeki etkinliğinin mekanizmasının ortaya konması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod:H.Perforatum ekstrakti DMSO içerisinde çözülerek farklı konsantrasyonda çözeltiler hazırlanmış ve bu çözeltiler fibroblast doku kültürleri üzerine eklenerek hücreleri aktive edici doğru doz MTT test ile elde edilmiştir. Proliferasyon üzerine etkin 1/5000 ve 1/10000 konsantrasyonundaki Çözeltiler daha sonra fibroblast hücre kültürleri üzerine eklenerek toplam 7 grup oluşturulmuştur. 3 grupta fibroblastik aktivite artışı, 2 grupta kontrole karşı yara iyileşme modeli, son 2 grupta ise kontrole karşı PCR ile gen ekspresyon analizleri için H.Perforatum çözeltisi eklenen hücre kültürleri yer almıştır.

Bulgular:Çalışmada MTT analiz sonucunda fibroblastik aktiviteyi en etkin arttıran çözelti dozunun 1/5000 ve 1/10000 konsantrasyonunda olduğu ve PCR analizi sonucunda yara iyileşmesinde etkin PDGF-D,VEGF-B, FGF-6 gen ekspresyonlarını istatistiki olarak anlamsız derecede arttırdığı, 1/10000 konsantrasyonundaki çözeltinin ise IGF-1 istatistiki olarak anlamlı derecede arttırdığı saptanmıştır. Yara iyileşme modelinde ise 48 saatlik süreçte 0-6-12-24-48.saatlerde yapılan aralıklı gözlemde 1/10000 konsantrasyonundaki çözelti eklenen fibroblastların fibroblastik aktivitesinin 1/5000 ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç:Yapılan çalışmada H.Perforatum ekstraktının yara iyileşmesinde etkin mediatörlerin salınımını kontrol eden genlerin birçoğunu aktive ederek yara iyileşmesi üzerinde etkin olan fibroblastik aktiviteyi arttırdığı bu nedenle de yara iyileşmesini hızlandırdığı sonucuna varılmıştır.

Close