39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 80

Pediatric Outpatient Burns

SA Bostancı*, S Demir*, Ş Demirkaya*, TÖ Demir*, G Demirtaş**, A Ertürk*, EE Erten*, D Güney***, Cİ Öztorun***, MN Azılı***, E Şenel***
*Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
**Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Urology, Bilkent, Ankara
***Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim

Burn injuries are a serious emergency and are the third most common cause of trauma in children. While most burn injuries are outpatient, few studies report outpatient data. Our aim in this study is to evaluate outpatient burns in children in terms of etiology, demographic data, immigration and to reveal the differences.

Methods

Case notes and electronic medical records of patients who applied to our hospital's Pediatric Burn Outpatient Unit between 2014 and 2020 were reviewed. Patients were evaluated according to demographic data, burn size, anatomical location of the burn, burn etiology, number of outpatient clinic visits, non-surgical treatment and surgical intervention, and whether they were immigrants or not. Those with missing information in the records were excluded from the study.

Results

4524 patients were included in the study. The patients were 54.5% male and 45.5% female. The mean age is 4.52 (min-max ± std dev. 0-18 ± 4,501) years. When evaluated according to the burn factors, it was seen that 81.3% of them were burned by hot liquid, 12.5% by contact, 4.6% by flame, 1.2% by electricity, 0.4% by sun and 0.2% by chemical burns. When the burn percentages of the patients were evaluated, it was 2.82% (1-13±1.612) on average, and the average number of burns applied to the outpatient clinic was 3.70 (1-15±1.217). While 4.3% of the patients required intervention under anesthesia, 1,2% of patients needed grafts.

Conclusion

Pediatric burns are an important cause of trauma. 98.8% of these cases can be treated without the need for a graft. Every pediatric surgeon in Turkey should be competent in outpatient follow-up and treatment.

Ayaktan takip edilen çocuk yanıkları

SA Bostancı*, S Demir*, Ş Demirkaya*, TÖ Demir*, G Demirtaş**, A Ertürk*, EE Erten*, D Güney***, Cİ Öztorun***, MN Azılı***, E Şenel***
*Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara
**Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, Bilkent, Ankara
***Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş

Yanık yaralanmaları çocuk travmalarının en sık üçüncü nedenidir. Amerika’da her yıl yaklaşık yarım milyon kişi yanık nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvururken bunların yaklaşık dörtte birini çocuklar oluşturmaktadır. Bu hastaların büyük kısmını ayaktan takip ve tedavi gerektiren küçük yanık olguları oluşturmaktadır.

Bu çalışmada amacımız çocuklarda ayaktan takip edilen yanık olgularının epidemiyolojik verilerini, takip ve tedavi sonuçlarını tartışmaktır.

Method

Hastanemiz Çocuk yanık polikliniğine 2014-2020 yılları arasında başvuran hastalar vaka notları ve elektronik tıbbi kayıtlar gözden geçirilerek hastalara ait epidemiyolojik, demografik veriler, cerrahi müdahale gerekip gerekmediği detaylı olarak değerlendirildi.

Bulgular

Hastanemiz çocuk yanık merkezinde 2014-2020 yılları arasında ayaktan yanık polikliniğine toplam başvuru sayısı 21679’dur. Aynı hastaların kontrol muayeneleri çıkarıldığında polikliniğe başvuran hasta sayısı 5397 olarak bulunmuştur. Başvuran hastalardan verilerine ulaşılamayan hastalar çalışma dışı bırakıldığında çalışmaya dâhil edilen toplam 4524 hasta olduğu görülmüştür. Hastaların %54,5 erkek, %45,5 kız idi. Yaş ortalaması 4,52 (min-max ± std dev. 0-18 ± 4,501) yıldır. Yanık etkenlerine göre değerlendirildiğinde %81,3 si sıcak sıvı, %12,5 temas, %4,6 alev, %1,2 si elektrik, % 0,4 ü güneş, %0,2 si kimyasal yanık ile yandığı görülmüştür. Hastaların yanık yüzdeleri değerlendirildiğinde ortalama %2,82 (1-13±1,612) olmakla birlikte yanık poliklinik başvuru sayısı ortalama 3,70 (1-15±1,217) kez olmuştur. Hastaların %4,3’üne anestezi altında müdahale gerekirken, tüm hastaların %1,24 üne greft ihtiyacı olmuştur.

Sonuç

Çocuk yanıkları her çocuk cerrahının karşılaşabileceği önemli bir travma nedenidir ve bu olguların %98,76’sı grefte ihtiyaç duymadan tedavi edilebilirler. Türkiye’de her çocuk cerrahı bu olguları ayaktan takip ve tedavi etme konusunda yeterli donanıma sahip olmalıdır.

Close