39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 36

GIANT OMPHALOCELE REPAIR WITH DURAL GRAFT AND CONSTANTLY COMPRESSION BANDAGE

İ Sürer, GB Bahadır, SE Ünlü Ballı, HE Atasever, Ö Ekici, G Korkmaz, İ Yıldırım, E Mambet, S Demirbağ
Gulhane Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: Although no universal consensus on the definition exists, some authors consider the malformation to be a giant omphalocele when the abdominal wall defect exceeds 5-6cm in diameter and the sac contains the whole or most of the liver. If primary closure is not feasible trying to close it may cause life-threatening complications

Patients and methods: Two giant omphalocele cases diagnosed in newborn and childhood period were repaired by dural graft and compression bandage. These cases were followed up in long-term period and evaluated retrospectively Results:In giant omphalocele cases whose not eligible for primary repair in the newborn and childhood period use of a dural graft and a compression bandage is a life-saving procedure. Use of this technique in long term period allows the relocation of extra-abdominal organ intraabdominally.

DEVOMFALOSELDE DURAL GREFT VE SÜREKLİ KOMPRESYON BANDAJI İLE ONARIM

İ Sürer, GB Bahadır, SE Ünlü Ballı, HE Atasever, Ö Ekici, G Korkmaz, İ Yıldırım, E Mambet, S Demirbağ
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Dev omfalosel tanımlaması konusunda herkesçe kabul gören bir tanımlama olmamasına rağmen karın duvarında 5-6 cm’yi aşan bir defektin olması,karaciğerin bir kısmı ya da tamamının kesenin içinde yer alması genellikle kabul edilen bir tanımlamadır. Primer onarım için uygun olmayan olgularda ısrarcı yaklaşımlar yaşamsal komplikasyonlara neden olmaktadır.

Materyal Metod: Yenidoğan dönemi ve çocukluk döneminde dev omfalosel tanısı alan, kompresyon bandaj ve dural greft yardımı ile fasyal defekt onarımı uygulanan 2 olguya ait uzun süreli dem bulgular değerlendirilmiştir.

Bulgular:primer onarıma uygun olmayan olgularda destek doku olarak dural greft kullanılması erken ve geç dönemde saptanan iki olguda sürekli kompresyon bandaji ile hayat kurtarıcı özellik göstermektedir.

Sonuçlar: Sürekli kompresyon bandaji ile dural greft kullanımı zaman içerisinde abdomen dışı organların intra-abdominal anatomik yerleşimine olanak sağlamaktadir.

Close