39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 8

Video-assisted thoracoscopic lobectomy: Operative technique

D Güney*, EE Erten**, SA Bostancı**, S Şahin Çayhan**, T Jumazade**, S Müftüoğulları**, MN Azılı*, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
Aim:

We aimed to demonstrate the technique and efficacy of thoracoscopic lobectomy in infants and children with CPAM.

Video method and results:

First case a 28 days old male infant symptomatic after birth with prenatal diagnosis of CPAM located right lower lobe. Second case is a 2 years old asymptomatic male patient with prenatal diagnosis of CPAM located left upper lobe. Patients evaluted with chest X-ray and CT preoperatively. They underwent thoracoscopic lobectomy. In this video we demonstrade patient set up and trocar placement, dissection of segmental pulmonary arteries and veins, ligation and division of vessels and bronchi, exteriorization of the specimens and post operative chest X-ray.

Conclusion:

Thoracoscopic lobectomy in children with CPAM is a feasible and safe technique. Decreased postoperative pain, gain shorter hospitalisation and better cosmetic result are definite advantages of this minimally invasive procedure.

Video yardımlı torakoskopik lobektomi: Operasyon tekniği

D Güney*, EE Erten**, SA Bostancı**, S Şahin Çayhan**, T Jumazade**, S Müftüoğulları**, MN Azılı*, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara

Amaç:

Çocuklarda CPAM tedavisinde torakoskopik lobektomi tekniğini ve etkinliğini göstermeyi amaçladık.

Video yöntem ve bulgu:

İlk olgu, sağ alt lob yerleşimli CPAM prenatal tanısı ile doğumdan sonra semptomatik olan 28 günlük erkek bebek. İkinci vaka, sol üst lob yerleşimli CPAM prenatal tanısı olan 2 yaşında asemptomatik erkek hastadır. Hastalar ameliyat öncesi akciğer grafisi ve BT ile değerlendirildi. Bu videoda hasta pozisyonu ve trokar yerleşimi, segmental pulmoner arter ve venlerin diseksiyonu, damarların ve bronşların ligasyonu, spesimenlerin çıkarılması ve ameliyat sonrası akciğer grafileri sunulmaktadır.

Sonuç:

CPAM'lı çocuklarda torakoskopik lobektomi uygulanabilir ve güvenli bir tekniktir. Azalmış postoperatif ağrı, kısa hastanede kalış süresi ve iyi kozmetik sonuç minimal invaziv prosedürün avantajları olarak görülmektedir.

Close