40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 71

Management of breast diseases in children: Surgical center experience

S Sağ, Y Sönmez, E Karadeniz Güngörmez, AF Canbaz, G Gerçel
University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Aim: Although breast-related diseases are rarely seen in childhood, they can cause high anxiety in the child and family. The aim of the study is to present the experiences of a surgical center related to breast diseases.

Methods: Demographic characteristics, admission complaints, diagnosis and treatment records of female patients who admit to our clinic with breast-related complaints between June 2020 and June 2023 were retrospectively analyzed.

Results: The mean age of 203 patients included in the study was 14.2±3.5 years. The complaints at presentation were pain, palpable mass, increased tenderness-temperature, and a second nipple. Breast ultrasonography (US) was performed in 189 patients (92.4%). Magnetic resonance imaging was performed in 11 (5.4%) patients whose diagnosis was uncertain by US and suspected of malignancy. Antibiotics and analgesics were administered to 9 patients (4.4%) who were diagnosed with mastitis. Radiological examinations revealed a mass in one breast (57.6%) of 117 patients and in both breasts of 38 patients (18.2%). The number of patients requiring surgical treatment was 6 (2.9%). In five of the six patients, the indication for surgery was a mass larger than 5 cm or suspected malignancy; one patient had a second nipple. The mass was completely excised in all cases. Histopathological examination revealed fibroadenoma in four cases, pseudoangiomatous stromal tumor in one case, and accessory nipple in one case. None of the patients received chemotherapy or radiotherapy.

Conclusions: Breast pathologies in children rarely require surgery. No malignancy was found histopathologically in any of the patients who underwent surgery, and excision of the mass is sufficient in the treatment. Especially in adolescents, cosmetic reasons can be seen as an indication for surgery.

Çocukluk çağı meme hastalıkları yönetimi: Cerrahi merkez deneyimi

S Sağ, Y Sönmez, E Karadeniz Güngörmez, AF Canbaz, G Gerçel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Çocukluk çağında meme ile ilgili hastalıklar nadiren görülmekle birlikte çocukta ve ailede yüksek kaygıya neden olabilir. Çalışmanın amacı, meme hastalıklarıyla ilgili cerrahi bir merkezin deneyimlerini paylaşmaktır.

Yöntemler: Haziran 2020 ile Haziran 2023 tarihleri arasında kliniğimize meme ile ilgili şikayetlerle başvuran kız hastaların demografik özellikleri, başvuru şikayetleri, tanı ve tedavi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 203 hastanın yaş ortalaması 14,2±3,5 olarak saptandı. Başvuru şikayetleri ağrı, ele gelen kitle, hassasiyet-ısı artışı, ikinci bir meme başı olmasıydı.189 hastaya (%92.4) meme ultrasonografisi (US) yapıldı. US ile tanıdan emin olunamayan ve malignite şüphesi olan 11 hastaya (%5.4) magnetik rezonans görüntüleme yapıldı. Mastit tanısı konan dokuz hastaya (%4.4) antibiyotik ve analjezik uygulandı. Radyolojik tetkikler sonucu 117 hastada ( %57.6) tek memede; 38 hastada (%18.7) her iki memede kitle tespit edildi. Cerrahi tedavi gerektiren hasta sayısı altıydı (%2.9). Altı hastanın beşinde cerrahi endikasyon kitlenin 5 cm’den büyük olması veya malignite şüphesi; bir hastada ikinci bir meme başı olmasıydı. Tüm olgularda kitle tamamen eksize edildi. Histopatolojik incelemede, dört olguda fibroadenom, bir olguda psödoanjiomatöz stromal tümör ve bir olguda aksesuar meme başı tespit edildi. Hastaların hiçbirine kemoterapi ve radyoterapi uygulanmadı.

Sonuç: Çocuklarda meme patolojileri nadiren cerrahi gerektirir. Cerrahi yapılan hastaların hiçbirinde histopatolojik olarak maligniteye rastlanmamış olup tedavide kitle eksizyonu yeterlidir. Özellikle ergenlerde kozmetik nedenler ameliyat endikasyonu olarak görülebilmektedir.

Close