40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 61

Unusual histopathological findings detected in childhood appendectomy specimens: A retrospective analysis of 2633 cases

AS Baykara*, B Erdoğan**, Y Bildirici***
*University of Health Sciences, Eskisehir City Hospital, Department of Pediatric Surgery, Eskisehir
**University of Health Sciences, Eskisehir City Hospital, Department of Pathology, Eskisehir
***University of Health Sciences, Eskisehir City Hospital, Department of Pediatrics, Eskisehir

Aim: Acute appendicitis is an important surgical pathology that can cause high morbidity and mortality if not diagnosed and treated in time. Generally, intratubular obstruction due to fecalitis and lymphoid hyperplasia causes this clinical picture. In this study, it was aimed to present rare histopathological findings detected in appendectomy specimens taken from patients who were operated for acute appendicitis in our clinic.

Methods: The histopathological findings of 2633 patients who underwent appendectomy with the preliminary diagnosis of acute appendicitis in our clinic between January 2014 and June 2023 were retrospectively analyzed. Patients who underwent elective appendectomy in addition to other intra-abdominal operations were excluded from the study. Patients with an unusual histopathological diagnosis were statistically analyzed.

Results: A total of 2633 patients, 1617 (61.4%) male and 1016 (38.6%) female, were included in the study. The mean age was 11.3 (2-18 years). Standard appendectomy was performed in all patients. As a result of histopathological examination, 2256 (85.7%) patients were diagnosed with definite acute appendicitis. Unusual histopathological findings were detected in 161 patients (6.1%). Of these patients, 107 were male patients and 54 were female patients. Negative exploration was present in 71 of the patients with non-acute appendicitis pathology. Fibrous obliteration was present in 104 patients (3.9%), enterobius vermicularis in 41 patients (1.5%), appendiceal carcinoid tumor in 10 patients (0.4%), and serous appendicitis in 6 patients (0.2%) (Table 1).

Conclusion: Careful histopathological evaluation of appendix specimens will enable the detection and treatment of infectious, inflammatory or malignant pathologies that clinically mimic acute appendicitis.

Tablo 1: Patients with unusual histopathological findings (n:161)

Histopatholojical findings

Number

Negative laparotomy

Akute appendicitis

Fibroz obliteration

104

42

62

Enterobius vermicularis

41

23

18

Carsinoid tumor

10

6

4

Serous appendicitis

6

0

6

Total

161

71

90

Çocukluk dönemi apendektomi örneklerinde saptanan nadir histopatolojik bulgular: 2633 olgunun retrospektif analizi

AS Baykara*, B Erdoğan**, Y Bildirici***
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Eskişehir
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Patoloji Bölümü, Eskişehir
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Pediatri Kliniği, Eskişehir

Amaç: Akut apandisit, zamanında teşhis ve tedavi edilmediği taktirde yüksek morbidite ve mortaliteye neden olabilen önemli bir cerrahi patolojidir. Genellikle fekalit ve lenfoid hiperplaziye bağlı intratübüler tıkanıklık bu klinik tabloya neden olur. Bu çalışmada, kliniğimizde akut apandisit nedeniyle opere edilen hastalardan alınan apendektomi örneklerinde tespit edilen nadir histopatolojik bulguların sunulması amaçlandı.

Yöntem: Ocak 2014 ile Haziran 2023 tarihleri arasında, kliniğimizde akut apandisit ön tanısı ile apendektomi operasyonu yapılan 2633 hastanın histopatolojik bulguları, retrospektif olarak incelendi. Diğer karın içi ameliyatlara ek olarak elektif apendektomi yapılan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Olağan dışı histopatolojik tanı alan hastalar istatistiksel açıdan analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya 1617’i (%61.4) erkek ve 1016’si (%38.6) kız olmak üzere toplam 2633 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 11.3 (2-18 yıl) idi. Hastaların hepsine standart apendektomi işlemi yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu 2256 (%85.7) hastaya kesin akut apandisit tanısı koyuldu. 161 hastada (%6,1) olağan dışı histopatolojik bulgu saptandı. Bu hastaların 107’i erkek hastalardan, 54’ü kız hastalardan oluşuyordu. Akut apandisit dışı patoloji tespit edilen hastaların 71’inde negatif eksplorasyon mevcuttu. 104 hastada (%3.9) fibröz obliterasyon, 41 hastada (%1,5) enterobius vermicularis, 10 hastada (%0.4) apendiks karsinoid tümörü ve 6 hastada (%0.2) seröz apandisit mevcuttu (Tablo 1).

Sonuç: Apendiks spesmenlerinin histopatolojik açıdan dikkatle değerlendirilmesi, klinik olarak akut apandisiti taklit eden, enfeksiyöz, enflamatuvar veya malign patolojilerin saptanmasına ve tedavisine olanak sağlayacaktır.

Tablo 1: Nadir histopatolojik bulguları olan hastalar (n:161)

Histopatolojik bulgular

Hasta sayısı

Negatif laparatomi

Akut apandisit

Fibröz obliterasyon

104

42

62

Enterobius vermicularis

41

23

18

Karsinoid tümör

10

6

4

Seröz apandisit

6

0

6

Toplam

161

71

90

Close