40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 78

Anal Canal Duplication: Clinical Presentation, Diagnosis, and Surgical Approach to a Rare Anomaly

C Şahin, E Saygı, A Kaymakcı
Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Anal canal duplication (ACD) is a rare anomaly resulting from abnormal development of the dorsal cloacal membrane (DCM). It is believed to occur due to duplication of the DCM in the early stages of embryological development or errors in re-canalization of the DCM in later embryonic stages. The majority of cases are observed in female children. This study aims to present and discuss a case of surgery performed due to ACD, along with insights from existing literature.

Case: An 8-year-old female patient presented to the pediatric surgery clinic with a posterior opening near the anus noticed after birth. Physical examination revealed a structure of approximately 1 cm in diameter and 0.5 cm in depth, located at the 6 o'clock position in the lithotomy posture, adjacent to the anal verge. Fistulography indicated that this structure was a blind-ending tract with no connection to the rectum or spinal canal. Examination of the pathology specimen obtained from the patient following a posterior sagittal approach revealed a lumen-lined tissue with squamous epithelium, occasional goblet cells, and disorganized muscle fibers around the epithelium. The patient exhibited normal sphincter tone after surgery, and no complications developed.

Discussion: ACD patients often present with sinus or opening around the anus, frequently without symptoms. Approximately 10% of cases involve duplication associated with a normal anus or rectum. About half of the patients have additional anomalies, often located along the midline, necessitating a thorough systemic examination. Although diagnosis is generally made through physical examination, fistulograms, magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), and ultrasound are commonly employed. Given the risks of malignancy and infection, removal of the duplication is recommended. Surgical approach involves excision of the duplication through perineal or posterior sagittal incision. A rare complication of the surgery is sphincter dysfunction.

Anal Kanal Duplikasyonu: Nadir Bir Anomalinin Klinik Sunumu, Tanı ve Cerrahi Yaklaşım

C Şahin, E Saygı, A Kaymakcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş: Anal kanal duplikasyonu (AKD), dorsal kloakal membranın (DKM) anormal gelişimi sonucu meydana gelen nadir bir anomalidir. Embriyolojik gelişimin erken dönemlerinde DKM'nın duplikasyonu veya embriyolojik gelişimin geç evrelerinde DKM'nın rekanalizasyonundaki hata sonucu ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Vakaların büyük çoğunluğu kız çocuklarında görülür. Bu çalışma, literatür bilgileri ışığında AKD nedeniyle gerçekleştirilen bir operasyon vakasının sunumunu ve tartışmasını amaçlamaktadır.

Olgu: 8 yaşındaki bir kız hasta, doğumdan sonra anüsün arka tarafında fark edilen açıklık nedeniyle çocuk cerrahisi polikliniğine başvurdu. Fizik muayenede, litotomi pozisyonunda saat 6 hizasında yer alan, anüs sınırı ile bitişik 1 cm çapında ve 0,5 cm derinliğinde bir yapı tespit edildi. Fistülografi sonucunda bu yapının rektum veya spinal kanalla herhangi bir bağlantısının olmadığı ve kör bir şekilde sonlandığı tespit edildi. Posterior sagital yaklaşımla gerçekleştirilen operasyon sonucunda elde edilen patoloji materyali incelendiğinde, skuamoz epitelle döşeli, yer yer goblet hücreleri içeren kolumnar epitel bulunan lümenli dokunun etrafında düzensiz kas liflerinin olduğu görüldü. Hastanın ameliyat sonrası sfinkter tonusu normaldi ve komplikasyon gelişmedi.

Tartışma: AKD hastaları genellikle semptomsuz bir şekilde anüs etrafında sinüs veya açıklık ile başvururlar. Vakaların yaklaşık %10'unda, duplikasyon normal anüs veya rektum ile ilişkilidir. Hastaların yaklaşık yarısında, genellikle orta hatta olmak üzere diğer anomaliler de bulunmaktadır. Bu nedenle detaylı sistemik bir inceleme gereklidir. Tanı genellikle fizik muayene ile konulsa da, fistülogramlar, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve ultrason sıklıkla kullanılır. Malignansi ve enfeksiyon riskleri göz önüne alındığında, duplikasyonun çıkarılması önerilir. Cerrahi yaklaşım perineal veya posterior sagital insizyonla duplikasyonun eksizyonunu içerir. Ameliyatın nadir bir komplikasyonu sfinkter disfonksiyonudur.

Close