40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 39

The Effect of Somatostatin in an Infant with Choledochal Perforation

C Erdener Çeliktürk, S Yıldız, MS Köprülü, M İnan
Trakya University Department of Pediatric Surgery

Introduction: Spontaneous choledochal perforation is a rare condition, often seen in the first year of life. Patients may present with distention, jaundice, septicemia.
Diagnosis is usually made per-op when exploration is performed. We aimed to present a patient diagnosed with common bile duct perforation.

Case presentation: During the follow-up of a 4-month-old female patient in another hospital due to high fever and abdominal distension, free fluid in the pelvis was detected in ultrasonography (USG). It was then sent to us. In the first evaluation, the patient's abdominal distension, tenderness were detected. There was free fluid in the abdominal usg, and a sampling of the intra-abdominal fluid was performed under the guidance of usg. The fluid taken was considered to be bile in terms of macroscopic appearance and laboratory data. However, due to the fact that the current metabolic status of the patient was not suitable for anesthesia, she was hospitalized and followed up. The location of the perforation could not be determined exactly in the diagnostic laparoscopy performed after the patient's general condition was recovered, switched to laparatomy. The perforation area in the common bile duct was clearly visible and the operation was terminated with simple external drainage. Somatostatin was given to the patient who was not fed orally after post-op. The nasal swab was taken for COVID-19 on the 4th postoperative day, and it was positive. On the 12th post-operative day, feeding was started after the ones coming from the drains were cut off. He was discharged on the 15th post-op day. The 2-year follow-up was normal.

Conclusion: Spontaneous choledochal perforation in children is one of the important causes of biliary ascites, peritonitis. It is thought to result from congenital weakness of the biliary wall. Surgery has a decisive role, from percutaneous tube placement to complicated biliary procedures. We believe that the use of somatostatin can contribute positively to the healing process.

Koledok Perforasyonu Olan Bir İnfantta Somatostatin Etkisi

C Erdener Çeliktürk, S Yıldız, MS Köprülü, M İnan
Trakya Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Spontan koledok perforasyonu sıklıkla yaşamın ilk yılında görülen oldukça nadir bir durumdur. Hastalar distansiyon, sarılık ya da septik şok tablosuyla başvurabilirler. Tanı çoğu zaman akut batın nedeniyle tanısal laparoskopi/laparatomi yapıldığında per-op konulur. Çalışmamızda koledok perforasyonu tanısı alan 4 aylık kız hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu sunumu: 4 aylık kız hasta başka bir hastanede çocuk hastalıkları servisinde yüksek ateş ve karın şişliği nedeniyle takip edildiği sırada yapılan batın ultrasonografisinde (USG) pelviste serbest sıvı saptanmış. Bunun üzerine tarafımıza sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmede hastanın batında distansiyonu ve yaygın hassasiyet saptandı. Karın USG'de serbest sıvısı mevcuttu ve USG eşliğinde batın içi sıvıdan örnekleme yapıldı. Alınan sıvının makroskopik görünüm ve laboratuvar verileri bakımdan safra olduğu düşünüldü. Acil operasyon planlandı. Ancak hastanın o anki metabolik durumunun anesteziye uygun olmaması nedeniyle servise yatırılarak takibe alındı. Bebeğin genel durumu toparladıktan sonra yapılan tanısal laparoskopide perforasyonun yeri tam olarak belirlenemedi. Açığa geçildi. Koledokta perforasyon alanı açıkça görülüp basit eksternal drenaj ile ameliyat sonlandırıldı. Post-op ağızdan beslenmeyen hastaya somatostatin verildi. Postop 4. günde alınan nazal sürüntüde COVID-19 pozitif çıktı. Ameliyat sonrası 12. Gününde drenlerinden gelenlerin kesilmesi üzerine beslenmeye başlandı. Post-op 15. Gün taburcu edildi. 2 yıllık takibi olağan seyretti.

Sonuç: Çocuklarda görülen spontan koledok perforasyonu biliyer assit ve peritonitin önemli sebeplerindendir. Biliyer duvarın doğuştan zayıflığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Cerrahi müdahale, perkütan tüp yerleştirilmesinden komplike biliyer prosedürlere kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. Somatostatin kullanımı iyileşme sürecine olumlu katkı sağladığı düşüncesindeyiz.

Close