40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 28

Clinical and urodynamics outcomes in pediatric primary bladder diverticula: A comparative study

B Karaaslan, MÖ Kuzdan, F Saraç, M Akalın, G Karakulak, N Akcan
Istanbul Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Pediatric Surgery Clinic

Aim: In our study, we aimed to compare the effects of bladder diverticula smaller than 30 mm (LD) and larger than 30 mm (SD) on bladder function, along with urodynamic findings, while focusing on urinary tract infections and voiding dysfunction, in discussing the experiences with primary bladder diverticula in children.

Methods: Our retrospective analysis includes a cohort of 40 pediatric patients diagnosed with primary bladder diverticula between January 2020 and April 2023. Patient age, gender, number of urinary tract infections (UTIs), presence of upper urinary tract (UT) dilatation, renal impairment, vesicoureteral reflux (VUR), post-micturition residue (PMR), surgical history, diverticula diameter, predicted mean bladder capacity (MBC), observed MBC, percentage of predicted MBC, diverticula-to-MBC ratio, mean detrusor pressure (Pdet), and mean peak flow rate (Qmax) were examined. Patients were categorized into two groups based on diverticula size, either smaller than 30 mm or larger. Diverticula diameter was measured through ultrasound, while predicted and observed MBC were evaluated via voiding cystourethrograms (VCUG). PMR was measured with ultrasound, and pressure-flow studies were performed for Pdet and Qmax.

Results: Among 40 patients with a mean age of 5.8±3.8 years, 80% were male. The predicted MBC was 197.7±95.8 ml, whereas the observed MBC averaged at 170.1±79.6 ml, indicating a lower value. Half of the patients (n = 20) had diverticula larger than 30 mm, 7.5% exhibited renal impairment, and 25% had VUR. PMR was observed in 30% of cases. Pdet was 100.6±40.9 cm H2O, and Qmax was 16.7±65.6 ml/sec. Surgical intervention was performed in 27.5% of cases.

Conclusion: The clinical management and outcomes of pediatric patients diagnosed with primary bladder diverticula are crucial. These are associated with significant complications such as infections and voiding dysfunction. Our findings showed that patients with larger diverticula had significantly higher rates of upper UT dilatation and VUR. Prior research suggests that larger bladder diverticula might induce bladder outlet obstruction, contributing to increased intravesical pressure and the development of upper UT dilatation and VUR.

Çocuklarda Primer Mesane Divertikülleri'nde Klinik ve Ürodinamik Sonuçlar: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

B Karaaslan, MÖ Kuzdan, F Saraç, M Akalın, G Karakulak, N Akcan
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği

Amaç: Çalışmamızda, 30 mm'den küçük (LD) ve büyük (SD) mesane divertikülleri nin mesane fonksiyonuna etkilerini ürodinami bulguları eşliğinde karşılaştırmayı ve beraberinde gelen idrar yolu enfeksiyonları ve boşaltım fonksiyon bozukluklarına odaklanarak, çocuklardaki primer mesane divertikülleri ile deneyimleri tartışmayı amaçladık.

Yöntem: Retrospektif analizimiz, Ocak 2020 ile Nisan 2023 arasında primer mesane divertikülü tanısı konmuş 40 pediatrik hastadan oluşan bir kohortu içermektedir. Hasta yaşı, cinsiyet, üriner enfeksiyon (ÜE) sayısı, üst üriner sistem (ÜÜS) dilatasyon varlığı, böbrek fonksiyon bozukluğu, veziküreteral reflü (VUR), miksiyon sonrası rezidü (MSR) ,hastanın cerrahi geçirip geçirmediği, divertikül çapı, tahmin edilen ortalama mesane kapasitesi (MBC), gözlemlenen MBC, tahmin edilen MBC'nin yüzdesi, divertikül/MBC oranı, ortalama detrusor basıncı (Pdet) ve ortalama pik akım hızı (Qmax) bakıldı.Hastalar divertikül boyutlarına göre çapı 30 mm'den küçük ve büyük olarak 2 gruba ayrıldı . Çap ultrason ile belirlendi. Tahmin edilen ve gözlemlenen MBC, miksiyon sistoüretrografisi (VCUG) ile değerlendirildi. MSR, ultrason ile ölçüldü. Basınç-akım çalışması, P(detrusor) ve Qmax'i ölçmek için ürodinami yapıldı.

Bulgular: Ortalama yaşının 5.8±3.8 yıl olduğu 40 hastanın %80'i erkekti. Tahmin edilen MBC 197.7±95.8 ml iken, gözlemlenen MBC ortalama 170.1±79.6 ml olarak düşük bulundu.Hastaların yarısı (n = 20), çapı 30 mm'den büyük olan divertiküllere sahipti, %7.5'inde böbrek fonksiyon bozukluğu bulundu, %25'i inde VUR vardı.MSR %30'unda gözlendi. Pdet 100.6±40.9 cm H2O idi ve Qmax 16.7±65.6 ml/saniye olarak bulundu. Cerrahi hastaların %27,5 ine yapıldı.

Tartışma: Primer mesane divertikülü tanılı çocuk hastaların klinik yönetimi ve sonuçları önemlidir. Enfeksiyonlar , boşaltım bozuklukları gibi önemli komplikasyonlarla ilişkilidir.Bulgularımız daha büyük divertiküllere sahip hastaların üst üriner sistem dilatasyonu ve veziküreteral reflü oranlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi. Önceki araştırmalar, daha büyük mesane divertiküllerinin mesane çıkış obstrüksiyonuna neden olabileceğini, bu durumun artan intravezikal basınca yol açabileceğini ve üst üriner sistem dilatasyonu ile VUR gelişimine katkıda bulunabileceğini göstermiştir .

Close