40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 96

Evaluation of cases with bladder augmentation and continent canal

S Tağcı*, G Demirtaş**, D Yayla***, B Karabulut*, HT Tiryaki*
*Ankara Bilkent City Hospital Pediatric Urology Clinic
**Erzurum City Hospital Pediatric Urology Clinic
***Cengiz Gökcek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Departmanı, Gaziantep

The complications of bladder augmentation are difficult to manage and the results are catastrophic, whether the patients are patients with VP shunt, scoliosis contracture, previous abdominal operation, chronic kidney disease or bacteriuria. With bladder augmentation, the upper urinary system is protected, the continence becomes better, it supports the patient's self-sufficiency, facilitates the caregiver's work, and prepares the patient for kidney transplantation. It was aimed to evaluate the clinical results in the light of the literature by presenting the cases with bladder augmentation and continent canals performed in our clinic in the last five years.

Material and Method

37 cases who underwent bladder augmentation and/or continent canal application between 2019-2023 were retrospectively evaluated from hospital records. Demographic data of the patients, primary diseases, surgical procedure and complications were recorded.

Results

Bladder augmentation+continent canal was performed in 24 cases, and only continent canal application was performed in 13 cases. Twelve of the 24 patients who underwent augmentation+continent canal were male and 12 female, with a mean age of 9.93+4.98 (1-20 years). While augmentation was performed from the sigmoid colon in 11 cases, ileum was used in 13 cases. While the appendix was used as a canal in 16 cases, a canal was made from the ileum with the Monti procedure in 5 cases and the macedo procedure in 3 cases. In 2 cases, anastomotic leakage was reoperated and the leakage was repaired without any problem. In one case, superior mesenteric artery thrombus developed and the patient died after necrosis. In one case, the bladder was restored because necrosis developed in the augmented ileum. In 3 cases, fistula occurred in appendicovesicostomy. In one patient, stenosis at the entrance to the bladder was revised. Bladder stones formed in three cases. Surgical intervention was required in 12 of the cases due to problems related to bladder augmentation.

Appendicovesicostomy was performed in 13 patients, 10 boys and 3 girls, with a mean age of 9.42+5.29 years (1-18 years). While the canal was completely obliterated in one case, a fistula developed to the skin in one case. granuloma occurred in one case.

Mesane Augmentasyonu ve kontinan kanallı olguların değerlendirilmesi

S Tağcı*, G Demirtaş**, D Yayla***, B Karabulut*, HT Tiryaki*
*Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği
**Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği
***Cengiz Gökcek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Departmanı, Gaziantep

Hastaların VP şantlı, skolyoz kontraktürlü, geçirilmiş abdominal operasyonlu, kronik böbrek hastalığı olan yada bakteriürisi olan hastalar olması mesane augmentasyonunun komplilasyonlarının yönetimi zor ve sonuçlarını katastrofik olmasına neden olur. Mesane augmentasyonu ile üst üriner sistem korunur, kontinans daha iyi hale gelir, hastanın kendine yeter hale gelmesine destek olur, bakım verenin işini kolaylaştırır,hastayı böbrek nakline hazırlık sağlar. Kliniğimizde son beş yılda yapılan mesane augmentasyonu ve kontinan kanallı olgular sunularak klinik sonuçların literatür bilgileri ışığında değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod 2019-2023 yılları arasında mesane augmentasyonu ve/veya kontinan kanal uygulaması yapılan 37 olgu hastane kayıtlarından geriye doğru değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, primer hastalıkları, yapılan cerrahi işlem, oluşan komplikasyonlar kayıt altına alındı.

Sonuçlar 24 olguya mesane augmentasyonu+kontinan kanal, 13 olguya ise sadece kontinan kanal uygulaması yapıldı. Augmentasyon+kontinan kanal uygulanan 24 olgunun 12’si erkek12’i kız ortalama 9,93+4,98 (1-20 yaş) yaşında idi11 olguya sigmoid kolondan augmentasyon yapılırken 13 olguda ileum kullanıldı. 16 olguda apendiks kanal olarak kullanılırken 5 olguda monti, 3 olguda ise macedo prosedürü ile ileumdan kanal yapıldı. 2 olguda anastomoz kaçağı nedeni ile reopere edilip kaçak sorunsuz onarıldı. Bir olguda süperior mezenter arter trombüsü gelişerek gelişen nekroz sonrası hasta kaybedildi. Bir olguda augmente edilen ileumda nekroz geliştiği için mesane eski haline getirildi.3 olguda apendikovezikostomide fistül oluştu. Monti yapılan bir hastada mesaneye giriş yerinde darlık oldu revize edildi. Üç olguda mesane taşı oluştu. olguların 12 ‘sinde mesane augmentasyonuna bağlı gelişen sorunlar nedeni ile cerrahi girişim gerekti.

10 erkek 3 kız ortalam 9,42+5,29 yaşında (1-18 yaş) 13 olguya apendikovezikostomi yapıldı. Bir olguda kanal tamamen oblitere olurken, bir olguda cilde fistül gelişti. bir olguda ise granulom oluştu.

Tartışma

Serimizde olgu sayılarının birbiri ile karşılaştırılabilecek düzeyde olmaması nedeni ile kullanılan tekniklerin birbirleriyle karşılaştırılmasını yapmak sağlıklı olmadı. Ancak augmentasyon yapılan olguların yarısında cerrahi girişim gerektirmesi dikkat çekmektedir. Özellikle postür bozukluğu ileri derecede olan bir hastamızın kaybıyla sonuçlanan tromboemboli riski unutulmamalıdır. Tüm zorluklarına rağmen mesane augmentasyonu böbrekleri koruyan, kontinansın sağlanması ile hastaların sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştıran bir girişimdir.

Close