40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 24

A SURPRISE CASE IN ACUTE ABDOMEN: TORSION OF WANDERİNG SPLEEN

S Teğin*, E Basuguy**, TO Kamçı**, H Aydoğdu**, MH Okur**
*Şırnak State Hospital Pediatric Surgery Clinic
**Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır

İntroduction: Wandering spleen is a rare condition that occurs due to weakness of one or more of the ligaments of spleen. Diagnosis is often difficult, as patients can present in a wide range from chronic abdominal pain to pancytopenia, from suspected intra-abdominal mass to acute abdomen. In this case, we aimed to present our patient who was operated due to torsion of wandering spleen and to discuss the treatment management.

Case Presentation: A 5-year-old girl was admitted to the emergency department with abdominal pain and distention. On examination, abdomen was slightly distended. There was defense especially in left quadrants. Her laboratory revealed leukocytosis, elevated CRP, anemia and coagulopathy. USG was found to be compatible with splenic torsion. Contrast-enhanced CT showed wandering spleen torsion and had no arterial or venous circulation. Blood products were prepared for patient and she was taken into operation. During operation, infarct and related necrosis areas were seen due to torsion of wandering spleen. The spleen was detorsioned, but when it was seen that the circulation didn’t improve, splenectomy was performed.

Conclusion: Wandering spleen is very rare entity, and early diagnosis and treatment is most important step in preservation of spleen. In presence of recurrent abdominal pain and palpable mass in left quadrants, diagnosis of wandering spleen should be kept in mind. In the treatment, splenopexy is applied in patients who are performed electively due to early diagnosis or who don’t have infarction in emergency operation. It is important that patients who underwent emergency splenectomy due to infarct should be included in post-operative vaccination program.

AKUT BATINDA SÜRPRİZ BİR OLGU: GEZİCİ DALAK TORSİYONU

S Teğin*, E Basuguy**, TO Kamçı**, H Aydoğdu**, MH Okur**
*Şırnak Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerahisi AD Çocuk Ürolojisi BD, Diyarbakır

Giriş: Gezici dalak, dalağın ligamentlerinden bir veya birkaçının zayıflığı nedeniyle ortaya çıkan nadir bir durumdur. Hastalar kronik karın ağrısından pansitopeniye, batın içi kitle şüphesinden akut batına kadar çok geniş bir yelpazede başvurabildiklerinden tanı koymak genelde zordur. Bu olgumuzda gezici dalak torsiyonu nedeniyle opere ettiğimiz hastamızı sunmayı ve tedavi yönetimini tartışmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: Bilinen bir hastalığı olmayan 5 yaşındaki kız çocuğu karın ağrısı ve batın distansiyonu nedeniyle acil servise başvurdu. Muayenesinde batın hafif distandüydü. Özellikle sol kadranlarda defans mevcuttu. Tetkiklerinde lökositoz, CRP yüksekliği, anemi ve koagulopati mevcuttu. Batın USG dalak torsiyonu ile uyumlu bulundu. Kontrastlı batın BT’de gezici dalak torsiyonu saptanmış olup dalağın arteriel veya venöz dolaşımı yoktu. Hastaya kan ürünleri hazırlandı ve operasyona alındı. Operasyonda gezici dalak torsiyonu nedeniyle enfarkt ve buna bağlı nekroz alanları görüldü. Dalak detorsiyone edildi fakat dolaşımın düzelmediği görülünce splenektomi yapıldı.

Sonuç: Gezici dalak, çok nadir bir antite olup erken tanı ve tedavi dalağın korunmasında en önemli basamaktır. Tekrarlayan karın ağrısı ve sol kadranlarda ele gelen kitle varlığında gezici dalak tanısı akılda tutulmalıdır. Tedavide erken tanı nedeniyle elektif yapılan veya acil operasyonda enfarkt görülmeyen hastalarda splenopeksi uygulanmaktadır. Enfarkt nedeniyle acil splenektomi yapılan hastaların operasyon sonrası aşı programına alınması önemlidir.

Close