40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Case Report - 5

Adult gender dysphoria of a case of operated severe hypospadias

M Dede*, A Akbulut**, N Kılıç**
*Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology

Introduction: The term "gender dysphoria" refers to the "distress" that a person has as a result of the discrepancy between their assigned gender and how they identify or express their gender. In this study, a patient with gender dysphoria who had undergone many penoscrotal hypospadias operations after reaching adulthood was presented.

Case presentation: T.M.A. is a 21-year-old patient who was assigned ambigus genitalia at birth. Following the patient's birth, chromosomal analysis revealed that the patient had a 46,XY normal diploid male karyotype. He had growth hormone therapy for a short period of time. One-staged urethroplasty were performed at the age of 3 in an another clinic. However, our patient was referred to us at the age of 6 because the urethroplasty line had completely opened up during the follow-ups. This patient with penoscrotal hypospadias and left cryptoorchidism underwent Bracka two-staged surgery, as well as orchiopexy surgery, 15 years ago in our center.

During the follow-up, problems such diverticula, fistula, urethral stricture, residual chordee and abnormal meatal position were noted. We carried out revision procedures like diverticulum excision, residual chordee repair, re-do urethroplasty and dilatation.

The patient's HOPE score is 49. The external urethral meatus is located at the glandular level. The glans and skin of the penile appear nearly normal. Urinary flow is typical. The patient claims he has chosen to change his gender, though.The following was revealed during the patient's interviews with the psychiatry department.

He used to constantly feel that he was trapped in the wrong body. He claims that he despises his masculine body, facial beard and body's hair. He claims although he doesn't care if he has a penis, he want to use a penis lock device to non-surgically reduce its size. He emphasizes his sexual orientation is beyond social acceptance.

Conclusions: Eventually, issues with gender perception are also becoming more prevalent in the developing world, despite the fact that hypospadias is well known to be the cause of or a companion to many psychiatric issues. Multidisciplinary council decisions, challenging surgical procedures and surgical targets for success are likely to be called into question years from now.

Opere ağır hipospadiaslı olguda erişkin dönem cinsiyet disforisi

M Dede*, A Akbulut**, N Kılıç**
*Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Giriş: "Cinsiyet disforisi" terimi, bir kişinin kendisine atanan cinsiyeti ile cinsiyetini kendi tanımlayışı-ifade edişi arasındaki tutarsızlığın bir sonucu olarak yaşadığı "hoşnutsuzluk" anlamına gelir. Bu çalışmada, birçok penoskrotal hipospadias ameliyatı geçirmiş olan ve erişkinliğe ulaştıktan sonra cinsiyet disforisi gelişen bir hasta sunulmuştur.

Olgu sunumu: T.M.A. doğumda ambigus genitalya saptanan 21 yaşında bir hastadır. Doğumunu takiben yapılan kromozom analizinde hastanın 46,XY normal diploid erkek karyotipe sahip olduğu görülmüştür. Kısa bir süre büyüme hormonu tedavisi gördüğü, 3 yaşında başka bir klinikte tek aşamalı üretroplasti uygulandığı; ancak 6 yaşındayken üretroplasti hattının tamamen açılmış olması nedeniyle tarafımıza sevk edildiği bilinmektedir. Penoskrotal hipospadias ve sol kriptoorşidizm şikayeti olan bu hastaya 15 yıl önce merkezimizde orşiopeksi cerrahisinin yanı sıra iki aşamalı Bracka cerrahisi de uygulanmıştır.

Takiplerinde divertikül, fistül, üretral darlık, rezidüel kordi ve anormal meatal pozisyon gibi problemler kaydedilmiştir. Divertikül eksizyonu, rezidüel kordi onarımı, re-do üretroplasti ve dilatasyon gibi revizyon işlemlerini gerçekleştirilmiştir.

Hastanın güncel HOPE skoru 49'dur. Eksternal üretral meatus glandüler seviyede yer almaktadır. Penis başı ve derisi neredeyse normal görünümdedir. İdrar akımı sorunsuzdur.

Hasta yaklaşık 2 yıldır cinsiyetini değiştirmeye karar verdiğini ifade ediyor. Merkezimizdeki psikiyatri bölümünde hasta ile yapılan görüşmelerde şu bilgiler kaydedildi: 'Çocukluğundan beri sürekli olarak yanlış bedene hapsolmuş gibi hissediyor. Bir erkek vücuduna, sakallara ve vücut kıllarına sahip olmaktan fazlasıyla rahatsız olduğunu ifade ediyor. Penisinin olup olmaması umurunda olmasa da ameliyatsız bir şekilde boyutunu küçültmek için bir penis kilitleme cihazı kullanmak istediğini iddia ediyor. Cinsel yöneliminin sosyal kabulün ötesinde olduğunu vurguluyor.'

Sonuç: Sonuç olarak, hipospadiasın birçok psikiyatrik sorunun nedeni veya eşlikçisi olduğu iyi bilinmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde cinsiyet algısı ile ilgili sorunlar da daha yaygın hale gelmektedir. Multidisipliner konsey kararları, zorlu cerrahi prosedürler ve başarı için cerrahi hedefler muhtemelen bundan yıllar sonra sorgulanacak.

Close