40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 88

Phaloplasty in Childhood

G Demirtaş*, HM Ergani**, S Tağcı***, B Karabulut***, HT Tiryaki***
*Erzurum City Hospital Pediatric Urology Clinic
**Ankara Bilkent City Hospital Plastic Surgery Clinic
***Ankara Bilkent City Hospital Pediatric Urology Clinic

Boys who do not have a penis at birth or who subsequently lose their penis have been exposed to practices that cause serious problems in the past by reverting them to female gender with vaginoplasty procedures. Today, it is not an acceptable practice to convert a child who is male in terms of genetic and sexual identity to female.In this study, it is aimed to share the results and our experiences by presenting the pediatric cases that we had phalloplasty surgery in our clinic, which is a tertiary referral center.

Material and Method Seven patients who underwent penile surgery with different phalloplasty techniques in our clinic between 2018 and 2023 were retrospectively evaluated from hospital records.

Results One of the cases was rudimentary penis, one was exstrophia vesica+aphalli, one had gunshot injury, one had a complication of circumcision with monopolar cautery, one had penile necrosis after hypospadias surgery, one had tissue loss due to Fournier's gangrene, and one had complete penile loss after trauma. While trying to obtain a penis by preserving the existing cavernous tissues with local skin flaps and grafts in 5 cases, penile reconstruction was performed with only local skin flap in one case due to the congenital absence of cavernous tissue. In the 17-year-old patient with penile tissue loss due to trauma, the penis was reconstructed with a free skin flap prepared from the forearm.

Conclusion It is not possible to obtain a fully functional penile structure with interventions after the loss of penile tissue. The interventions are aimed at obtaining a structure that has a function close to normal and that will support the psychology of the patients as an image. For this reason, phalloplasty is recommended for such patients by the experienced teams in specialized centers with maximum protection of all existing structures.

Çocukluk Çağında Falloplasti

G Demirtaş*, HM Ergani**, S Tağcı***, B Karabulut***, HT Tiryaki***
*Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği
**Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik Cerrahisi Kliniği
***Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği

Doğuştan penisi olmayan yada daha sonra penis kaybı olan erkek çocuklar geçmişte vajinoplasti prosedürleri ile kadın cinsiyetine döndürülerek ciddi sorunlara yol açan uygulamalara maruz kalmışlardır. Günümüzde genetik ve cinsel kimlik olarak erkek olan bir çocuğun dişiye çevrilmesi kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bu çalışmada üçüncü basamak referans merkezi olan kliniğimizde falloplasti ameliyatı yaptığımız çocuk olgular sunularak sonuçlar ve edindiğimiz deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod 2018-2023 yılları arasında kliniğimizde değişik falloplasti teknikleri ile penis cerrahisi uyguladığımız 7 olgu hastane kayıtlarından geriye doğru değerlendirmeye alındı.

Sonuçlar

Olguların biri rudimenter penis, biri ekstrofia vesica+ aphalli, biri ateşli silah yaralanması, biri monopolar koter ile sünnet komplikasyonu, biri hipospadias cerrahisi sonrası penil nekroz, biri fournier gangrenine bağlı doku kaybı, biri ise travma sonrası komple penis kaybı olan olgu idi. 5 olguya lokal deri flep ve garftleri ile mevcut kavernöz dokular korunarak penis elde edilmeye çalışılırken bir olguda konjenital olarak kavernöz doku olmaması nedeni ile sadece lokal deri flebi ile penil rekonstrüksiyon yapıldı. 17 yaşında olan travmaya bağlı penil doku kaybı olan olguda ise ön koldan hazırlanan serbest deri flebi ile penis hazırlanarak rekonstrüksiyon yapıldı.

Tartışma

Penis dokusunun kaybı sonrası yapılacak girişimlerle tam fonksiyonel bir penis yapısı elde etmek mümkün değildir. Yapılan girişimler normale yakın fonksiyonu olan, görüntü olarak hastaların psikolojisini destekleyecek bir yapı elde etmeye yöneliktir. Bu nedenle bu tür hastaların özelleşmiş merkezlerde bu konuda deneyimli ekipler tarafından var olan tüm yapıların maksimum düzeyde korunarak falloplasti yapılması önerilir.

Close