40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 57

Intussusception survey about practices among Turkish Pediatric Surgeons

KK Cerit, Ö Kılıç
Marmara University School of Medicine, Departmant of Pediatric Surgery,

Objective: Intussusception is a common abdominal emergency in children. The aim of the study is to provide an overview of the pediatric surgery practices in the management of intussusception among different centers in Turkey.

Materials and methods: A survey was sent to Turkish Pediatric Surgeons by mail and messages. Items survey included demographics, preferred radiologic reduction techniques, contraindications, use of monitorization/sedation/other medications, maximum pressure/height, number and duration of attempts, length of hospitalization, approach to unsuccessful reduction, surgical techniques/details. Multiple answers were possible.

Results: There were 200 respondents (23%). Response summary is in Table 1.

Conclusion: A better understanding of the current techniques and individual differences will facilitate to develope an evidence-based guideline to standardize care and improve clinical outcomes of intussusception.

Table 1. Response summary

Query and responses

n=200 (23%)

Intussusception cases/per month

(<5 cases/month)

n=176 (88.4%)

Radiologic reduction

n=175 (87.5%)

Contraindications (symptoms >2 days)

n=88 (48.1%)

Monitorization (no)

Sedation (no)

Steroid (no)

Other (no)

n=129 (66.5%)

n=129 (67.5%)

n=166 (86.5%)

n=156 (81.3%)

Hydrostatic reduction

Pneumatic reduction

Contrast material

Barium

n=143 (74.5%)

n=22 (11.5%)

n=21 (10.9%)

n=3 (1.6%)

Maximum pressure (no measurement)

Maximum height (1m)

n=78 (59.5%)

n=75 (42.6%)

Number of attempts (once)

n=64 (33.5%)

Duration of attempts (>120 min)

n=32 (22.4%)

Length of hospitalization (13-24 hours)

n=95 (49.7%)

Laparoscopy

Laparoscopic assisted reduction

Laparotomy

n=75 (39.3%)

n=0 (0%)

n=112 (58.6%)

Appendectomy (no)

n=151 (76.6%)

Türk Çocuk Cerrahlarının invajinasyon uygulamaları hakkında anket çalışması

KK Cerit, Ö Kılıç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Türk Çocuk Cerrahlarının invajinasyon uygulamaları hakkında anket çalışması

Amaç: İnvajinasyon çocukluk çağında sık karşılaşılan bir akut karın nedenidir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki farklı merkezlerdeki çocuk cerrahlarının invajinasyon yönetimindeki uygulamalarına genel bir bakış sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Anket çalışması e-posta ve mesaj yoluyla ulaştırıldı. Ankette Türk Çocuk Cerrahlarının demografik verileri, invajinasyonda tercih edilen radyolojik redüksiyon yöntemi, radyolojik redüksiyona engel durumlar, redüksiyon sırasında monitörizasyon, sedasyon ve diğer ilaçların kullanımı, redüksiyon sırasında ulaşılan en yüksek basınç/ yükseklik değerleri, tekrarlayan girişimlerin sayısı ve tekrarı, hastanede yatış süresi, başarısız redüksiyon sonrası girişim tercihi, ameliyat teknikleri/detayları sorgulandı. Bazı sorularda çoklu cevaplar kabul edildi.
Bulgular:
Ülkemizdeki 859 çocuk cerrahından 200’ü (%23,2) araştırmaya katıldı. Yanıtlar Tablo-1’de özetlendi.
Sonuç:
Mevcut teknik ve bireysel farklılıkların daha iyi anlaşılması, invajinasyon hastalarına yaklaşımı standart hale getirmek ve invajinasyonun klinik sonuçlarının iyileştirilmek için kanıta dayalı bir kılavuz geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.

Tablo-1: Yanıtların özeti

Sorular ve cevaplar

n=200 (%23)

Takip edilen invajinasyon hastası (<5 vaka/ay)

n=176 (%88.4)

Radyolojik redüksiyon

n=175 (%87.5)

Kontrendikasyonlar (>2 gün bulgular)

n=88 (%48.1)

Monitörizasyon (hayır)

Sedasyon (hayır)

Steroid kullanımı (hayır)

Diğer ilaçlar (hayır)

n=129 (%66.5)

n=129 (%67.5)

n=166 (%86.5)

n=156 (%81.3)

Hidrostatik redüksiyon

Pnömotik redüksiyon

Kontrast ajanla redüksiyon

Baryum

n=143 (%74.5)

n=22 (%11.5)

n=21 (%10.9)

n=3 (%1.6)

Maksimum basınç (ölçüm yapmıyor)

Maksimum yükseklik (1m)

n=78 (%59.5)

n=75 (%42.6)

Tekrarlayan girişim sayısı (1 kez)

n=64 (%33.5)

Tekrarlayan girişimler arasındaki süre (>120 dk)

n=32 (%22.4)

Hastanede yatış süresi (13-24 saat)

n=95 (%49.7)

Laparoskopi

Laparoskopi yardımlı redüksiyon

Laparotomi

n= 75 (%39,3)

n=0 (%0)

n=112 (%58,6)

Appendektomi (hayır)

n=151 (%76,6)

Close