40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 56

Nonoperative management of acute nonperforated appendicitis: Results of an institutional protocol

KK Cerit*, AC Bakır*, A Karagözlü Akgül**, S Abidoğlu**, AS Kuşak*, M Jafarov*, G Kıyan*
*Marmara University School of Medicine, Departmant of Pediatric Surgery,
**Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Istanbul

Aim: Despite the growing body of evidence about nonoperative management (NOM) in acute nonperforated appendicitis, the practice has yet to receive widespread acceptance. Therefore, we reviewed the current literature, created our own institution’s protocol, analysed our long term outcome.

Methods: Medical records of 400 patients with appendicitis January 2021-June 2023 were reviewed. 7-18 years, symptoms <48 hours, WBC <18.000, appendix diameter<11mm, no appendicolithis were included in the study. Success/failure of NOM was decided with evaluation at 12, 24, 36, 48 hours. Surgery was decided earlier if symptoms progress.

Results: 122 patients were included in the study. NOM succeeded in 99 (81%), failed in 23 (19%) in 2 year follow-up. Early failure of NOM (20 patients ) (40.77±8.7 hours). 3 patients admitted to ER with recurrence of symptoms after discharge. Results of the comparison of successful and failed NOM groups according to age, sex, duration of symptoms, WBC, CRP and appendix diameter are listed in Table 1. Patients with failure of NOM underwent surgery, and none had perforation.

Conclusions: NOM of nonperforated appendicitis is an effective, safe practice in selected cases. Recurrence after discharge is not associated with unfavorable outcome, due to the proper education of parents for the warning symptoms and appropriate time to return to the ED for evaluation.

Table 1: Successful vs failed NOM groups

Succesful NOM

(n=99)

Failed

NOM

(n=23)

P

Median age (months)

(min-max)

144 (84-208)

168 (96-204)

0.096

Sex

Male

Female

60

39

16

7

0.576

Duration of symptoms (hours)

Median (min-max)

24 (4-120)

24 (4-72)

0.637

WBC (/mL)

Median (min-max)

13.000

(4800-18.000)

13.200

(7700-17800)

0.911

CRP (mg/dL)

Median (min-max)

12

(1-336)

8

(1-275)

0.842

Appendix diameter (mm)

Median (min-max)

7.7

(6-10)

8

(6.5-11)

0.220

Akut nonperfore apandisitin nonoperatif yönetimi: Kliniğimizin protokolünün sonuçları

KK Cerit*, AC Bakır*, A Karagözlü Akgül**, S Abidoğlu**, AS Kuşak*, M Jafarov*, G Kıyan*
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, İstanbul

Amaç: Akut apandisitin nonoperatif yönetimi (NY) ile ilgili artan kanıtlar olmasına rağmen, uygulama henüz yaygın olarak kabul görmemiştir. Güncel literatürü değerlendirilerek akut nonperfore apandisitte uygulanmak üzere kliniğimizin kendi protokolünü oluşturduk ve uzun dönem sonuçlarını değerlendirildik.

Yöntem: Ocak 2021-Haziran 2023 arasında apandisit tanısı alan 400 hastanın verileri değerlendirildi. 7-18 yaş, <48 saat semptom süresi, WBC <18.000, apendiks çapı<11 mm, apendikoliti olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. 12, 24, 36, 48. saatte yapılan muayenelerle NY’in başarısına karar verildi. Tekrarlayan muayenelerde semptomların ilerlemesi durumunda 48 saatten önce ameliyat kararı alındı. 128 hastaya NY uygulandı, 6 hasta eksik veri/ameliyat bulguları nedeniyle çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Çalışmaya 122 hasta dahil edildi. NY iki yıllık takip süresince, 122 hastanın 99'unda başarılı (%81), 23'ünde başarısız (%19) oldu. NY, 20 hastada erken dönemde başarısız oldu (40.77±8.7saat). 3 hasta ise taburcu olduktan sonra semptomların tekrarlaması ile acil servise başvurdu (7-45 gün). Başarılı ve başarısız NY gruplarının; yaş, cinsiyet, semptomların süresi, WBC, CRP ve apendiks çapına göre karşılaştırma sonuçları Tablo 1'de listelenmiştir. Başarısız NY olan hastaların hepsi ameliyat olmuş ve hiçbirinde perforasyon bulgusu izlenmemiştir.

Sonuç: Nonperfore apandisitte NY, seçilmiş vakalarda uygulanabilecek etkili ve güvenli bir yöntemdir. Ailelere semptomların tekrarlaması durumunda erken dönemde acile başvuru konusunda yeterli bilgi ve eğitim verilmesi ile taburcu sonrası rekürrense bağlı gelişebilecek olumsuz sonuçlar engellenebilmektedir.

Tablo 1: Başarılı ve başarısız NY grupları

Başarılı NY

(n=99)

Başarısız NY

(n=23)

P

Ortanca yaş (ay)

(minimum-maksimum)

144 (84-208)

168 (96-204)

0.096

Cinsiyet

Erkek

Kadın

60

39

16

7

0.576

Semptomların süresi (saat)

ortanca (min-mak)

24 (4-120)

24 (4-72)

0.637

WBC (/mL)

ortanca (min-mak)

13.000

(4800-18.000)

13.200

(7700-17800)

0.911

CRP (mg/dL)

ortanca (min-mak)

12

(1-336)

8

(1-275)

0.842

Apandiks çapı (mm)

ortanca (min-mak)

7.7

(6-10)

8

(6.5-11)

0.220

Close