40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Case Report - 10

FETOSCOPIC ENDOTRACHEAL BALLOON OCCLUSION FOR CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA: A PRELIMINARY STUDY

MA Yüksel*, B Tander**, S Beken***, M Çevik**
*Acibadem University, Atakent Hospital, Division of Perinatology
**Acibadem University School of Medicine Department of Pediatric Surgery
***Acibadem University, Division of Neonatology

Aim: Three fetuses with congenital diaphagmatic hernia (CDH) undergone “fetoscopic endotracheal balloon occlusion” (FETO) were evaluated according to procedure, postnatal clinical picture, urgery and survival.

Patients and Methods: Between 2020-2022, three fetuses with CDH and observer expected LHR<0.25 (oeLHR) underwent FETO procedure between the 28th and 30th weeks of gestation (WoG). The balloon was removed at the 34th WoG. FETO was performed by an experienced perinatologist accompanied by a pediatric surgeon.

Results: All patients had left sided CDH. The FETO procedure had no complication in any women and fetuses. All fetuses were born alive. One newborn had a serious respiratory distress. He was lost in spite of high frequency mechanical ventilation, nitric oxide application and ECMO within 24 hours after birth. The second newborn had also serious respiratory distress, but we were able to stabilize him under ECMO. He underwent primary CDH repair via laparotomy. Unfortunately he did not survive despite all effords under ECMO. The third patient did not require preoperative ECMO treatment. His diaphragmatic defect was repaired via laparotomy. His postoperative course was uneventful and discharged without any complications.

Conclusion: The fetuses with CDH and oeLHR less than 0.25 are mostly stillborns or cannot survive postnatally. FETO might be an effective and safe option for these babies. In this preliminary study, the survival rate is low. However, if the oeLHR would have been chosen a little more for the indication

KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİNDE FETOSKOPİK ENDOTRAKEAL BALON UYGULAMASI: ÖN ÇALIŞMA

MA Yüksel*, B Tander**, S Beken***, M Çevik**
*Acıbadem Üniversitesi, Atakent Hastanesi, Perinatoloji Bölümü
**Acıbadem Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
***Acıbadem Üniversitesi, Yenidoğan B.D.

Amaç: Konjenital diyafragmatik hernisi (CDH) nedeni ile "fetoskopik endotrakeal balon tıkacı" (FETO) uygulanmış üç hasta, işlem, doğum sonrası klinik tablo, cerrahi ve sağkalım açısından değerlendirilmiştir.

Hastalar ve Yöntem: 2020-2022 yılları arasında CDH'li ve LHR (akciğer/kalp oranı)<0.25 olan üç fetus, gebeliğin 28. ve 30. haftaları arasında FETO işlemi geçirdi. Balon, 34. gestasyonel haftada çıkarıldı. FETO işlemi, deneyimli bir perinatolog tarafından, çocuk cerrahı eşliğinde gerçekleştirildi.

Bulgular: Tüm hastalarda sol taraflı CDH vardı. FETO işlemi sırasında anne ve bebekte herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Tüm bebekler canlı olarak doğdu. Yenidoğanlardan birinde ciddi solunum sıkıntısı vardı. Yüksek frekanslı mekanik ventilasyon, nitrik oksit uygulaması ve doğumdan 24 saat sonra ECMO kullanımına rağmen kaybedildi. İkinci yenidoğanda da ciddi solunum sıkıntısı vardı, ancak ECMO altında stabilizasyon sağlanabildi. Laparotomi ile primer CDH onarımı yapıldı. Ancak, ECMO altında tüm çabalara rağmen kaybedildi. Üçüncü hasta, ameliyat öncesi ECMO tedavisi gerektirmedi. Diafragmatik defekti laparotomi ile onarıldı. Ameliyat sonrası seyri doğaldı ve komplikasyonsuz bir şekilde taburcu edildi.

Sonuç: CDH'li fetüslerin LHR değeri 0.25'ten düşük olanların çoğu ölü doğar veya doğum sonrası hayatta kalamaz. FETO, bu bebekler için etkili ve güvenli bir seçenek olabilir. Bu ön çalışmada sağkalım oranı düşüktür. Ancak, FETO endikasyonu için LHR değeri biraz daha yüksek seçilirse, sağkalım oranı artabilir ve bazı hayatta kalamayan CDH'li bebekler kurtarılabilirdi.

Close