40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 29

Comparative analysis of laparoscopic and open surgical techniques for nonparasitic splenic cyst management in children: A proposed prediction index

B Karaaslan*, MÖ Kuzdan*, A Baş**, M Çakmak**, T Erdem Şit*, B Zeytinoğlu Kayrancıoğlu*
*Istanbul Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Pediatric Surgery Clinic
**ISTANBUL BASAKSEHİR CAM VE SAKURA CİTY HOSPİTAL PEDİATRİC SURGERY

Objective: Our aim is to conduct a retrospective assessment of patients who underwent surgical treatment for nonparasitic splenic cysts (NPSC) and to propose an innovative index (Karakuz Index) to assist in planning the appropriate surgical approach.

Methods: A total of 48 patients diagnosed with NPSC who underwent surgical treatment were examined. They were divided into two groups: open surgery (n=37) and laparoscopic surgery (n=11). Age, gender, standard spleen size, cyst diameter, cyst localization, procedure type, histopathology, and operative time were compared between the two groups.

Results: Out of 256 patients diagnosed with NPSC, surgical treatment was performed on 48. The average age was 11.4±4.2 years, with 52% being female. 23% underwent laparoscopic , 77% had open surgery. Cystectomy, partial splenectomy, and total splenectomy were performed in 48%, 23%, and 29% of cases. The estimated spleen size (ESS) was 9.6 ± 1.4. The average cyst diameter was 11.95±5.8. Cysts were localized in the upper pole (46%), hilum (21%), and lower pole (33%). Histopathology showed 52% epithelial, 27% mesothelial, and 21% pseudocystic cases. Cyst diameter differed significantly between the groups, with larger cysts in open surgery (13.37±5.55 cm) and smaller cysts in laparoscopic surgery (7.18±3.84 cm). Procedures performed in open surgery included 13 cystectomies, 10 partial splenectomies, and 14 total splenectomies, while in laparoscopic surgery, there were 10 cystectomies and 1 partial splenectomy, with no total splenectomies. Operative time was significantly different, with open surgery taking 75±45 minutes and laparoscopic surgery taking 140±65 minutes. The Karakuz Index showed a significant difference between open (20.71±15.06) and laparoscopic (7.03±6.2) groups.

Conclusion: The Karakuz Index is a novel metric for NPSC. It demonstrates promising sensitivity (60%) and specificity (91%). To our knowledge, this is the first study proposing and evaluating such an index, showing promise for clinical use.

Çocuklarda parazitik olmayan dalak kistlerinde laparoskopik ve açık cerrahi tekniklerin karşılaştırmalı analizi: Önerilen bir tahmin indeksi

B Karaaslan*, MÖ Kuzdan*, A Baş**, M Çakmak**, T Erdem Şit*, B Zeytinoğlu Kayrancıoğlu*
*İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği
**İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ

Amaç: Amacımız, parazitik olmayan splenik kist (NPSC) tanısıyla cerrahi uygulanan hastaların retrospektif değerlendirmesini yapmak ve doğru cerrahi yaklaşımı planlamak için yenilikçi bir indeks (Karakuz İndeksi) önermektir.

Materyal ve metod: Cerrahi yapılan 48 NPSC tanılı hasta incelendi. Açık (n=37) ve laparoskopik cerrahi (n=11)olarak iki gruba ayrıldı ve yaş, cinsiyet, standart dalak boyutu, kist çapı, kist lokalizasyonu, prosedür tipi, histopatoloji, operasyon süresi ve yeni Karakuz İndeksi (tahmin edilen dalak boyutu (TDB) literatürlerdeki formülle hesaplanır: (5.8 + [Yaş/3]). hastanın splenik kist boyutunun karesi, TDB na bölünerek hesaplanır) gibi çeşitli hasta özellikleri karşılaştırıldı.

Bulgular: NPSC tanılı 256 hastanın 48'ine cerrahi tedavi uygulandı . Ortalama yaş 11.4±4.2 yıl idi, %52 si kadındı. %23 laparoskopik ve %77 açık cerrahi idi. %48 ine kistektomi, %23 üne parsiyel ,%29 una total splenektomi yapıldı. Histopatolojik bulgular ve nüks oranları benzerdi. Tahmini dalak boyutu (TDB), 9.6 ± 1.4 ölçüldü. Kist çapı 11.95±5.8 idi. %46'sı üst kutupta, %21'i hilusta ve %33'ü alt kutuptaydı. %52'si epitelial, %27'si mezotelyal ,%21'i psödokistti.Açık cerrahide yaş ortalaması (12.51±3.33 yıl), laparoskopiklerden (7.64±4.81 yıl) daha büyüktü . Standart dalak boyutu açıkda 9.97±1.1cm iken laparoskopikde 8.34±1.61 cm idi. Kist çapı , açıkda 13.37±5.55 cm, laparoskopikde 7.18±3.84cm di . Açık cerrahi grubunda 13 kistektomi, 10 parsiyel ,14 total splenektomi yapıldı. Laparoskopikde 10 kistektomi, 1 parsiyel splenektomi yapıldı, total splenektomi yapılmamıştı. Operasyon süresi açısından belirgin bir fark vardı, açık cerrahi 75±45 , laparoskopikde 140±65 dakika sürdü. Karakuz İndeksi, açık (20.71±15.06) ve laparoskopik (7.03±6.2) gruplar arasında anlamlı bir fark gösterdi .

Sonuç: Karakuz İndeksi, NPDC için yeni bir değerdir . %60 duyarlılık, %91 özgüllük. ile umut vericidir. Bildiğimiz kadarıyla bu tür bir indeksi öneren ve değerlendiren ve umut veren ilk çalışmadır .

Close