40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 5

Thoracoscopic TEF/EA Repair In A Very Low Birth Weighted Baby

P Khalilova, E Ergün, M Çakmak, G Göllü
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Thanks to the development of endoscopic surgical devices and cumulative experience of surgeons, the thoracoscopic approach to repair esophageal atresia (EA) with tracheoesophageal fistula (TEF) is more commonly preferred even in very small babies.

Case presentation: Postpartum distal TEF/EA were detected in a 32-week-old 1280 gram female baby born to an unfollowed mother in the antenatal period. The patient also had patent ductus arteriosus (PDA). Thoracoscopic TEF/EA repair was performed on the third postnatal day when she was 1180 grams. TEF was observed at the level of the carina during preoperative bronchoscopy. Thoracoscopic evaluation revealed TEF at the level of the vena azygos. After the fistula was ligated and upper pouch was found and dissected, an anastomosis with 6 sutures with 5/0 polyglactin over 8 Fr feeding catheter was possible. PDA closure procedure was applied to the baby 1 week later. There was no problem in the 9-month follow-up.

Conclusions: Thoracoscopic EA repair is a viable technique in even very low weighted neonates. The procedure is safe and feasible but demands advanced technical equipment and expertise.

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bir Bebekte Torakoskopik TÖF/ÖA Onarımı

P Khalilova, E Ergün, M Çakmak, G Göllü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Endoskopik cerrahi cihazların gelişmesi ve cerrahların birikimli tecrübesi sayesinde çok küçük bebeklerde bile torakoskopik trakeaözofageal fistül ve özofagus atrezisi (TÖF/ÖA) onarımı daha sık tercih edilmektedir.

Olgu sunumu: Antenatal dönemde takipsiz anneden 32 haftalık 1280 gram doğmuş kız bebekte doğum sonrası distal TÖF ve ÖA saptandı. Ayrıca patent duktus arteriozus (PDA) mevcuttu. Postnatal üçüncü gününde 1180 gr ağırlığındayken torakoskopik TÖF/ÖA onarımı yapıldı. İşlem öncesi yapılan bronkoskopide karina seviyesinde TÖF görüldü. Torakoskopik değerlendirmede vena azigos seviyesinde TÖF saptandı. Fistül bağlanıp üst poş bulunup diseke edildikten sonra 8 Fr besleme kateteri üzerinden 5/0 poliglaktin ile 6 dikiş ile anastomoz yapıldı. Bebeğe 1 hafta sonra PDA kapatılması işlemi uygulandı. Ameliyat sonrası 9 aylık takibinde herhangi bir sorun saptanmadı.

Sonuç: Torakoskopik ÖA onarımı çok düşük ağırlıklı yenidoğanlarda bile uygulanabilir bir tekniktir. İşlem güvenli ve uygulanabilir olmasına rağmen gelişmiş teknik ekipman ve deneyim gerektiriyor.

Close