40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 42

Multidiciplinary Approach In Adolescents Morbid Obesity

E Ekiyor*, P Khalilova*, E Ergün*, Ö Selvi Can**, E Özsu***, Z Şıklar***, C Tuna Kırsaçlıoğlu****, N Çobanoğlu*****, T Uçar******, B Öncü*******, A Yağmurlu*, G Göllü*
*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University School Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation
***Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology
****Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
*****Ankara University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Pediatric Pulmonology
******Ankara University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Pediatric Cardiology
*******Ankara University Faculty of Medicine Department of Psychiatry

Aim: Obesity is a multisystemic disease. The success depends on multidisciplinary approach. All of the adolescents of the candidates for obesity surgery are discussed in the Child and Adolescent Morbid Obesity Management Council and high success rate is aimed with the help of pre/post-surgical follow-up by related departments.

Methods: 11 children underwent laparoscopic sleeve gastrectomy or intragastric balloon placement between 2014-2022 and followed up accordingly.

Results: The median age was 15 years (11-18), average weight was 146 kilograms (112-180), average BMI was 58,9 (42-76). Seven of them had hypertension and were under medication. Three of these seven also had hyperinsulinemia. One of the seven children had Bardet-Biedl syndrome, one had bronchial asthma, one had Blumia and the other one had hypothyroidism. Mean hospital stay was 5.1 (1-10) days. All adolescents were followed up for at least one year. They lost an average of 42,4 kilograms in the first year after the surgery. After operation, medication was stopped in four of them. The patient with multiple comorbidities died due to respiratory arrest after adolescent respiratory distress.

The council consisted of department of pediatric surgery, department of pediatric endocrinology, pediatric gastroenterology, pediatric pulmonology, pediatric cardiology, child and adolescent psychiatry, anesthesiology and nutrition and dietetics. Necessary support was received from other branches for the additional diseases of children.

Conclusions: Obesity surgery is a frequently applied treatment method in adolescence as in adult population. The treatment required to take professional opinion from related departments while selecting the patients and for the follow-up it’s also required to follow each departments specific treatment principles. These pre and post-surgical managements are as important as the surgical technical success.

Ergenlerde Morbid Obezitede Multidisipliner Yaklaşım

E Ekiyor*, P Khalilova*, E Ergün*, Ö Selvi Can**, E Özsu***, Z Şıklar***, C Tuna Kırsaçlıoğlu****, N Çobanoğlu*****, T Uçar******, B Öncü*******, A Yağmurlu*, G Göllü*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji BD
****Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji
*****Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları BD
******Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardioloji BD
*******Ankara Üniveristesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Obezite multisistemik bir hastalıktır. Başarı multidisipliner yaklaşıma bağlıdır. Obezite cerrahisi adaylarının tüm ergenler Çocuk ve Ergen Morbid Obezite Konseyinde tartışılmakta ve ilgili bölümler tarafından cerrahi öncesi/sonrası takiplerle yüksek başarı oranı hedeflenmektedir.

Hastalar ve yöntem: 2014-2022 yılları arasında laparoskopik sleeve gastrektomi veya intragastrik balon uygulanan 11 çocuk çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Ortalama yaş 15 (11-18), ortalama vücut ağırlığı 146 kg (112-180), ortalama VKI 58,9 (42-76) idi. Yedi tanesinde hipertansiyon vardı ve ilaç tedavisi görüyordu. Bu yedi hastadan üçünde ayrıca hiperinsülinemi vardı. Yedi çocuktan birinde Bardet-Biedl sendromu, birinde bronşiyal astım, birinde Blumia ve diğerinde hipotiroidizm vardı. Ortalama hastanede kalış süresi 5.1 (1-10) gündü. Tüm hastalar en az bir yıl süreyle takip edildi. Çocukların ameliyattan sonraki birinci yılda ortalama 42,4 kg kilo kaybı oldu. Ameliyattan sonra hastaların dördünün ilaçları kesildi. Çoklu komorbiditeye sahip ergen solunum sıkıntısı sonrası solunum arresti nedeniyle kaybedildi.

Konseyin ana bölümleri; çocuk cerrahisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk gastroenteroloji, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk kardiyoloji, çocuk ve ergen psikiyatrisi, anesteziyoloji ve beslenme ve diyetetik bölümüdür. Çocukların ek hastalıklarına yönelik diğer branşlardan da gerekli destekler alındı.

Sonuç: Obezite cerrahisi erişkin popülasyonda olduğu gibi ergenlik döneminde de sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedavide hasta seçiminde ilgili bölümlerden profesyonel görüş alınması ve takipte her bölümün kendine özgü tedavi ilkelerine uyulması gerekmektedir. Ameliyat öncesi ve sonrası bu yönetimler, cerrahinin başarısı kadar önemlidir.

Close