40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 60

Trichoblastoma in a Newborn

MS Köprülü, C Erdener Çeliktürk, M İnan
Trakya University Department of Pediatric Surgery

Aim: Trichoblastoma is a rare benign tumor originating from hair germ, known as the precursor of hair follicle. It is most commonly detected as a solitary nodule on scalp and face. It is mostly diagnosed over 40 years of age. It is extremely rare in childhood. In this study, we described a newborn case presenting with a submandibular mass.

Case Presentation: A 10-day-old baby boy was evaluated in another hospital because of swelling under right chin that had been present since birth, and was referred to us with suspicion of lymphangioma according to results of ultrasonography (USG). On examination, a firm and mobile mass of approximately 3 cm in diameter was palpated in right submandibular region. There was no pain or tenderness. It was reported as 37x28 mm in size on USG performed and as a hypervascular lesion compatible with infantile hemangioma in Doppler examination. It was also decided to do imaging. Meanwhile, the patient was started on propranolol upon recommendation of Pediatric Hematology. Patient was referred to pediatric oncology council because of thought of a well-contoured mass with diffuse enhancement in MRI taken during follow-up, histopathological examination was recommended. The council decided to take a biopsy. As a result of tru-cut biopsy, it was thought that there might be an epithelial tumor originating from salivary gland or hair follicle, and benign/malignant distinction couldn't be made. However, the fact that Ki67 index wasn't very high was considered as a benign finding. After that, we decided to excision of the mass. An approximately 4.5 cm in diameter, bilobular mass was excised. The patient was discharged with a clean wound on 2nd post-operative day. Pathological examination of excision material resulted in Trichoblastoma.

Conclusion: As far as we can see in the search made in Web of Science and Index Medicus, no case of trichoblastoma in newborns has been found in English literature. It should be kept in mind in children with a neck mass. Although it is benign, it should be noted that it can be confused with basal cell carcinoma. In multiple lesions, it may be recommended to evaluate for genetically inherited familial syndromes such as Curry-Jones syndrome.

Bir Yenidoğanda Trikoblastom

MS Köprülü, C Erdener Çeliktürk, M İnan
Trakya Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Trikoblastom kıl folikülünün öncülü olarak bilinen saç germinden köken alan, nadir görülen benign bir tümördür. En sık saçlı deri ve yüzde soliter bir nodül olarak saptanır. Çoğunlukla 40 yaş ve üzerinde tanı alır. Çocukluk çağında ise son derece nadir görülmektedir. Bu çalışmamızda submandibuler kitle ile gelen bir yenidoğan olguyu tanımladık.

Olgu Sunumu: 10 günlük erkek bebek, doğumundan beri mevcut olan sağ çene altında şişlik nedeniyle başka bir hastanede değerlendirilip ultrasonografi (USG) sonucuna göre lenfanjiom şüphesiyle tarafımıza yönlendirilmiş. Muayenesinde sağ submandibuler bölgede yaklaşık 3 cm çapında sert ve mobil kitle palpe edildi. Ağrı veya hassasiyet yoktu. Kan değerlerinde AFP: 3000, T.Bil: 19.2, D.Bil: 0,9 olması dışında özellik yoktu. Merkezimizde yapılan USG 37x28 mm boyutlarında, doppler incelemesinde ise hipervasküler karakterde olan infantil hemanjiom ile uyumlu lezyon şeklinde raporlandı. Ayrıca kesitsel tetkik yapılması da kararlaştırıldı. Bu arada Çocuk Hematolojisinin önerisi üzerine hastaya propranolol başlandı. Takipte çekilen MR’da diffüz kontrastlanma sergileyen düzgün konturlu kitle düşünülmesi ve histopatolojik tetkik önerilmesi nedeniyle hasta çocuk onkolojisi konseyine çıkarıldı. Konseyde biyopsi alınmasına karar verildi. Alınan tru-cut biyopsi sonucunda ön planda tükürük bezi veya kıl folikülü kökenli epitelyal bir tömör olabileceği düşünüldü, benign/malign ayırımı yapılamadı. Ancak Ki67 indeksinin çok yüksek olmaması benign yönde bir bulgu olarak değerlendirildi. Bunun sonrasında tarafımızca kitle eksizyonuna karar verildi. Yaklaşık 4,5 cm çapında, bilobüle görünümde kitle eksize edildi. Post operatif 2. günde hasta yara yeri temiz olarak taburcu edildi. Eksizyon materyalinin patolojik incelemesi Trikoblastom lehine sonuçlandı.

Sonuç: Web of Science ve Index Medicus’da yapılan taramada görebildiğimiz kadarıyla İngilizce literatürde yenidoğanda bildirilmiş trikoblastom olgusuna rastlanmadı. Boyun kitlesi saptanan çocuklarda akılda bulundurulmalıdır. İyi huylu olmasına rağmen bazal hücreli kanser ile karışabileceği dikkate alınmalıdır. Multipl lezyonlarda ise altta yatabilecek Curry-Jones sendromu gibi genetik geçişli ailesel sendromlara yönelik değerlendirme yapılması önerilebilir.

Close