40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 15

Lost in Lungs: Investigating Delayed Diagnosis in Foreign Body Aspiration

A Nallı, EB Çığşar Kuzu, B Toker Kurtmen
University Of Medical Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Lost in Lungs: Investigating Delayed Diagnosis in Foreign Body Aspiration

Aim:

Tracheobronchial foreign body aspiration (FBA) stands as one of the most critical emergencies in children, demanding rapid diagnosis and intervention due to its potential for substantial morbidity and mortality. Factors such as age, shape, nature of the foreign body, or delayed diagnosis determine the severity of these associated complications. The aim of this study is to shed light on the concept of delayed diagnosis by comparing patients complication rates with their time of admission.

Method:

Patients diagnosed with foreign body aspiration via bronchoscopy between 2012-2023 were included. Exclusions encompassed those with pre-existing upper respiratory issues, incomplete medical data, and additional respiratory/cardiac conditions. Complications included rebronchoscopy, postoperative intubation, intraoperative bleeding, granulation tissue formation, pneumothorax, pre-postoperative arrests, and postoperative atelectasis. These complications were juxtaposed with admission duration. Sensitivity and specificity testing employed ROC analysis.

Results:

The study enrolled 112 patients (M/F=34/78), median age 13 months (IQR: 12-24, Min-Max: 6-180 months), and median FBA admission history of 96 hours (IQR: 48-192, Min-Max: 4-1440 hours). Bronchoscopy revealed granulation tissue in 31.3% and bleeding in 17.9%. 23.2% required postoperative intubation, median intubation time of 10 hours (IQR: 6-16, Min-Max: 1-120 hours), and ICU stay of 2 days (IQR: 1-3, Min-Max: 1-19 days). 3.6% underwent follow-up bronchoscopy. 42.9% were classified as complicated cases. While age and gender distribution were similar between complicated and uncomplicated groups, complicated cases had significantly longer admission durations (p<0.001; Mann-Whitney U Test). Admission duration of 36 hours or more was identified as the threshold associated with complications (sensitivity: 77%, specificity: 72%).

Conclusion:

Our study indicates an increased risk of complications in cases with admission histories exceeding 36 hours. Preparation should be tailored to the risk of developing complications in patients presenting with admission histories longer than 36 hours, and families should be informed accordingly.

Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Geç Başvurunun Tanımlanması

A Nallı, EB Çığşar Kuzu, B Toker Kurtmen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Geç Başvurunun Tanımlanması

Amaç:

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu (YCA), çocuklarda hayatı tehdit eden en yaygın acil durumlardan biridir. Sıklıkla hızlı teşhis ve müdahale gerektirir ve önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu mortalite ve morbiditenin şiddetini belirleyen yaş, yabancı cismin şekli, vasfı ya da gecikmiş tanı gibi faktörler mevcuttur. Bu yazıdaki amaç hastaların komplikasyon oranı ile başvuru sürelerini karılaştırarak gecikmiş tanı kavramını aydınlatmaktır.

Yöntem:

2012-2023 tarihleri arasında kliniğimizde yabancı cisim aspirasyonu nedeni ile başvuran ve bronkoskopide yabancı cisim saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Aspirasyon öyküsünden önce aktif üst solunum yolu şikayetleri olanlar, medikal verilerinin tamamına ulaşılamayan ve ek solunumsal ya da kardiyak hastalıkları olanlar dışlandı. Hastaların komplikasyonları; rebronkoskopi ihtiyacı, postoperatif entübasyon ihtiyacı, operasyon sırasında kanama olması, granülasyon dokusu oluşumu, pnömotoraks, pre-postop arrest öyküsü ve postoperatif atelektazi gelişimi olarak belirlenerek başvurudaki öykü süreleri ile karşılaştırıldı. Duyarlılık ve özgünlük testi için ROC analizi kullanıldı.

Bulgular:

Toplam 112 hasta (K/E=34/78) çalışmaya dahil edildi. Ortanca yaşları 13 ay (IQR:12-24, Minimum-Maksimum:6-180ay) ve YCA öykü süresi 96 saatti (IQR:48-192, Minimum-Maksimum:4-1440 saat). Hastaların %31,3ünde bronkosopide granülasyon dokusu gözlendi, %17,9 hastada kanama oldu. Hastaların %23,2si postoperatif dönemde entübe edildi ve yoğun bakım izlemine alındı. Ortanca entübasyon süresi 10 saatti (IQR:6-16, Minimum-Maksimum:1-120 saat). Ortanca yoğun bakım izlem süresi 2 gündü (IQR:1-3, Minimum-Maksimum:1-19 gün). Hastaların %3,6’sına kontrol bronkoskopi yapıldı. Hastaların %42,9’u komplike hastalar grubunda yer aldı. Komplike olan ve olmayan gruplar arasında yaş ve cinsiyet dağılımları açısından farklılık saptanmadı. Komplike olan hastaların öykü süreleri olmayanlara göre istatiksel olarak daha uzun saptandı (p<0.001; Mann-Whitney U Testi). Komplike olma için öykü süresinin eşik değeri 36 saat ve üstü olarak saptandı (duyarlılık:%77, özgüllük:%72).

Sonuç:

Çalışmamızda 36 saat ve üzerindeki başvurularda hastaların yönetiminde komplikasyon gelişme riski arttırıldığı görülmüştür. 36 saatten uzun öykü ile başvuran hastalarda bu komplikasyonların oluşma riskine göre hazırlık yapılmalı aileler bilgilendirilmelidir.

Close