40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 80

Before, during and after COVID-19 in appendectomy cases: analysis of clinical practices and experiences

OM ÇEVİK*, HE Atasever*, G Korkmaz*, İ Yıldırım*, Ö Ekici*, SE Ünlü Ballı*, E Erten**, E Mambet*, MB Çalışkan*, GB Bahadır*, İ Sürer*, S Demirbağ*
*Gulhane Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Gulhane Training and Research Hospital

Objective

The COVID-19 pandemic has caused disruptions in many areas of life. In this period, a number of approach changes had to be made in frequently performed interventions such as appendectomy. This study aims to examine the demographic distribution, perforation rate, and length of hospital stay of appendectomy cases performed in our clinic before, during, and after COVID-19.

Method

The files of pediatric patients who underwent an appendectomy in our clinic between 01.06.2019-01.06.2023 were retrospectively analyzed. A total of 1135 pediatric patients underwent appendectomy. Pediatric patients were divided into 3 groups as pre-Covid-19 period (Group Ö), during the Covid-19 period (Group C) and post-Covid-19 period (Group S). 11 March 2020 (the date of the first case detected in Turkey) and - 31 May 2022 (the date when the mask ban was lifted) were taken as threshold values.

Results

A total of 1135 pediatric patients underwent appendectomy within 48 months. Group Ö 230(20,26%), Group C 468(41,23%) and Group S 437(38,50%). The mean age was 11.53 years (13 months-17 years 10 months) in Group S, 11.96 years (13 months-17 years 11 months) in Group C, 11.73 years (10 months-17 years 11 months) in Group S. Mean length of hospitalization was 3.70 days (shortest 1 day and longest 24 days). There were 724 male and 411 female patients. 144 of the boys were perforated and 78 of the girls were perforated. A There were 230 (35 perforated-15.90%) cases before COVID-19, 473 (104 perforated-21.90%) cases during COVID-19, and 442 (93 perforated-21.04%) cases after COVID-19.

Conclusion

In all groups, the age of girls was found to be higher than that of boys (p=0.034). No statistically significant correlation was found between perforation rates before, during and after COVID-19 (p=0.168).It was observed that abdominal pain complaints did not have an effect of COVID-19 on presentation to the emergency department. Contrary to the expectation, in this study, it was found that patients who applied to the emergency department during the COVID-19 period were not affected.

Apendektomi olgularında COVID-19 öncesi, dönemi ve sonrası: klinik uygulamalar ve deneyimlerin analizi

OM ÇEVİK*, HE Atasever*, G Korkmaz*, İ Yıldırım*, Ö Ekici*, SE Ünlü Ballı*, E Erten**, E Mambet*, MB Çalışkan*, GB Bahadır*, İ Sürer*, S Demirbağ*
*Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Amaç

COVID-19 pandemisi, birçok yaşam alanında aksamalara neden olmuştur. Bu dönemde apendektomi gibi sıkça yapılan müdahalelerde bir takım yaklaşım değişiklikler yapılmak zorunda kalmıştır. Bu çalışma, kliniğimizde yapılan apendektomi vakalarının COVID-19 öncesinde, sırasında ve sonrasındaki demografik dağılımını, perforasyon oranını ve hastanede kalış süresini incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem

Kliniğimizde 01.06.2019-01.06.2023 tarihleri arasında apendektomi uygulanan çocuk hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Toplam 1135 çocuk hastaya appendektomi uygulandığı saptandı. Çocuk hastalar Covid-19 dönemi öncesi (Grup Ö), Covid-19 dönemi sırası (Grup C) ve sonrası (Grup S) olarak 3 gruba ayrıldı. 11 Mart 2020 (Türkiye’de saptanan ilk vaka tarihi) ile - 31 Mayıs 2022 (Maske yasağının kalktığı tarih) eşik değer olarak alındı.

Bulgular

Toplam 1135 çocuk hastaya, 48 aylık süre içerisinde apendektomi uygulandı. Grup Ö 230(%20,26) , Grup C 468(%41,23) ve Grup S 437(%38.50). Ortalama yaş Grup Ö de 11,53 (13ay-17yıl 10 ay) Grup C de 11,96 (13 ay-17yıl 11ay) Grup S de 11,73 ( 10ay -17yıl 11 ay Ortalama yatış süresi 3,70 gün(en kısa 1 gün en uzun 24 gün). 724 erkek 411 kız hasta mevcuttu. Erkeklerin 144 ü perfore kızların ise 78i perforeydi. A COVID-19 öncesi 230 (35 perfore-%15,90) olgu, COVID-19 döneminde 473(104 perfore-%21,90), COVID-19 sonrasında ise 442(93 perfore-%21,04) olgu mevcuttu

Sonuç

Tüm gruplar karşılaştırıldığında kız çocukların yaşı, erkeklerden daha yüksek bulunmuştur (p=0,034). COVID-19 öncesi sırası ve sonrasında perforasyon oranları arasından istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,168).Karın ağrısı şikayetlerinin acil servise başvurunda COVID-19 etkisinin olmadığını gözlenmiştir. Beklenenin aksine, bu çalışmada COVID-19 döneminde acil servise başvuran hastaların etkilenmediği saptanmıştır.

Close