40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 63

ANTHROPOMETRIC COMPARISON OF ULTRASOUND AND INTRAOPERATIVE DIAMETER MEASUREMENTS IN CASE WITH APENDECTOMY

YD Bilgili*, BH Güvenç**
*Bandırma training and research institute, pediatric surgery
**Zonguldak Bülent Ecevit University School of Medicine Departments of Pediatric Surgery

Aim

Performing a systematic physical examination is mostly sufficient in diagnostic routine of acute appendicitis, however, radiological approval is frequently requested. Inherent limitations due to radiologists’ experience may vary in frequency of visualization and contradictory results may occur between the described pathology and intraoperative anatomic judgements. In this study, anthropometric measurements of appendix by the radiologist and surgeon have been compared.

Methods

Thirty-six patients with a preliminary diagnosis of appendicitis operated between April 2022 – June 2023 were analyzed per se. Two patients were excluded from the study in which radiologists failed to visualize the appendix. The diameter of the appendix was measured at three different points by the help of preoperative ultrasound and intraoperative vernier caliper in 34 cases. Appendectomy materials were classified due to histopathologic subgroups; negative, acute, and complicated appendicitis. Demographic characteristics of the cases and the widest diameter values of appendectomy materials based on obtained measurements were analyzed statistically in terms of diagnostic accuracy.

Results

Amongst the evaluated patients 50% were female, presenting an age median of 12.3 (4-17.3year-old). Based on histopathological examination, 14.7% represented a negative appendectomy, 67.6% acute, and 17.7% complicated appendicitis. The measurement of the average appendiceal diameter median was found to be 7.8mm during ultrasonography, and 7mm by the caliper (p=0.872). In two cases, intraoperative measurement was much lesser when compared to US. Histopathological evaluation documented presence of a fecalith in four cases (11.8%), however, denied two diagnosed by US. Intraoperative measurement of appendiceal diameters in five cases diagnosed as negative appendectomy, were documented as 7mm and higher,

Conclusion

It is possible to conclude that ultrasound and intraoperative diameter measurements correlate according to our anthropometric study. It is clear that diagnostic decision based on individual appendix diameter values higher than 6mm under ultrasound without clinical determination, is controversial. Comparison and reinterpretation of anthropometric measurements may aid in diminishing the frequency of negative appendectomies.

APENDEKTOMİ YAPILAN OLGULARDA ULTRASON VE İNTRAOPERATİF ÇAP ÖLÇÜMLERİNİN ANTROPOMETRİK KARŞILAŞTIRMASI

YD Bilgili*, BH Güvenç**
*Bandırma EAH, çocuk cerrahi bölümü
**Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Apandisit tanısında fizik muayene bulguları belirleyici olmakla birlikte, sıklıkla görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Apendiksin görüntülenebilme sıklığı ile apandisite ait bulguların tanımı, radyoloğun deneyimine göre değişkenlik gösterebilmekte ve görüntüleme esnasında tarif edilen patoloji ile intraoperatif anatomik bulgular arasında farklılık söz konusu olabilmektedir. Çalışmamızda, apendiksin radyolog ve cerrah tarafından yapılan antropometrik çap ölçümleri karşılaştırılmasının standart tanımlamaya olumlu yansıyacağı düşünülüştür.

Yöntem

Çalışmamızda, Nisan 2022 – Haziran 2023 tarihleri arasında ameliyat edilen 36 apandisit olgusu incelenmiştir. İki olgu, ultrason ile görüntülenemediğinden çalışmadan çıkartılmıştır. Apendiks çapları, 34 olguda preoperatif ultrason ve intraoperatif kumpas (vernier caliper) yardımı ile üç farklı noktadan ölçülmüştür. Yapılan inceleme sonucu apendektomi materyalleri histopatolojik açıdan negatif, akut ve komplike olarak ayrıca alt gruplar halinde sınıflandırılmıştır. Olguların demografik özellikleri ile elde edilen ölçüm sonuçlarına göre apendektomi materyallerinin en geniş çap değerleri, tanısal doğruluk açısından istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular

İncelenen 34 olgu cinsiyet açısından eşit dağılmış olup, yaş medyan ortalaması 12.3’tür (4-17,3 yıl). Histopatolojik inceleme sonucuna göre negatif apendektomi oranımız %14,7, akut ve komplike apandisit oranlarımız ise sırasıyla %67,6 ve %17,7 olarak hesaplanmıştır. Ultrasonografik yöntemle ölçülen apendiks çapı medyan ortalaması 7.8mm iken, intraoperatif olarak 7mm bulunmuştur (p=0.872). İki olguda, ultrasonografik çap ölçümünün intraoperatif ölçüme nazaran daha dar olduğu dikkati çekmiştir. Ultrason tarafından fekalit görüldüğü raporlanan iki olgu patoloji tarafından teyit edilmezken, olguların dördünde (%11.8) lümende fekalit tespit edilmiştir. Histopatolojik inceleme sonucu negatif apendektomi olarak tanımlanan beş olgunun apendiks çapları, intraoperatif olarak 7mm ve üzerinde ölçülmüştür.

Sonuç

Yapılan antropometrik çalışmada ultrason ve intraoperatif çap ölçümlerinin korele olduğu sonucuna varılabilir. Çalışmamızda, apendiks çapının ultrason ile 6mm’den yüksek bulunduğu olguların, tek başına klinik olarak apandisit lehine değerlendirilmesinin doğruluğu tartışmalı bulunmuştur. Üç noktadan yapılacak intraoperatif ölçümlerin oransal analizinin, US ile yapılacak ölçümlerin yeniden yorumlanmasını ve negatif apendektomi sıklığını düşürebileceğini ön görmekteyiz.

Close